Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Vodojem

Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod
Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod
Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod
Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod
Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod
Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod  
Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod
Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod
Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod

Služby pitné vody | Služby odpadní vody

Vodohospodářské služby v oblasti pitných vod

Služby pro vás:

 • zpracování provozních řádů veřejných vodovodů
 • zpracování provozních řádů úpraven vody
 • zajištění odběru vzorků pitných vod, jejich doprava do laboratoře, zajištění potřebných chemických analýz
 • vyhodnocení kvality vody ve vztahu dle Vyhl č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu či ve vztahu k její úpravě na vodu pitnou
 • zajištění řízení provozu vodovodů a úpraven vod v souladu s platnou legislativou
 • zajištění činnosti smluvního vodohospodáře u průmyslových a zemědělských závodů
 • bezplatná poradenská činnost

Další:

 • legalizace odběru vody
 • stanovení ochranných pásem
 • zpracování hlášení pro vodoprávní úřady, podniky Povodí, ČIŽP
 • zpracování majetkové a provozní evidence vodovodu, příp. úpravny vody
 • zpracování žádostí pro oprávnění Krajského úřadu k provozu vodovodu pro veřejnou potřebu
 • dodávka zařízení pro zdravotní zabezpečení a dezinfekci vody
 • stanovení rozsahu pásem hygienické ochrany vodních zdrojů

 

Povinnost odběratelů podzemní (povrchové) vody a producentů odpadních vod, vyplývající ze zákona:

Na základě nových legislativních úprav ve vodním hospodářství od roku 2000 (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy,ve znění pozdějších změn a předpisů, Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění – viz novela č. 146/2004 Sb., Nařízení vlády č. 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších změn atd.) jsou zpřesněny či nově stanoveny povinnosti odběratelů podzemní a povrchové vody a producentů odpadních vod, zejména pak majitelů a provozovatelů vodovodů a kanalizací.

Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod   Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod

 

Jedná se m. j. o následující povinnosti na úseku pitných vod: 

 1. Vlastnit platné povolení k odběru vody. Povolení s prošlým termínem platnosti je hodnoceno jako neoprávněný odběr.
 2. Mít stanovené ochranné pásmo vodního zdroje, u zdrojů s odběrem nad 10 000 m3/rok povinně s platným vodoprávním povolením, vyžadují-li to závažné okolnosti, tak i u zdrojů s nižší kapacitou.
 3. Mít zpracovaný provozní řád vodovodu, příp. provozní řád úpravny vody, schválený příslušným vodoprávním úřadem a Krajskou hygienickou stanicí.
 4. Hlášení příslušnému podniku podniku Povodí o odběru vody zaslat nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku. Hranice pro evidenci odběrů podzemní a povrchové vody činí 6.000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc.
 5. Hlášení příslušnému vodoprávnímu úřadu o odběru vody zaslat nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku.
 6. Hlášení příslušné ČIŽP ohledně stanovení záloh na poplatky za odběr vody k 15.10. kalendářního roku a poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok zaslat nejpozději do 15.2. následujícího roku (v případě zpoplatněného odběru). Zpoplatnění odběru vody je od 6 000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc.
 7. Provádět odběry vzorků vody ve zdroji, úpravně vody a vodovodní síti a jejich analýzu akreditovanou laboratoří dle Vyhl. 252/2004 Sb., Vyhl.č. 428/2001 Sb. a Vyhl. č. 184/1997 Sb. (v případě využití vody pro veřejné pitné účely).
 8. Výsledky analýz vody průběžně zasílat v digitální formě příslušnému územnímu pracovišti Krajské hygienické stanice.
 9. Pravidelně (min. vždy 1.den v měsíci) měřit množství odebrané vody.
 10. Stavby související s vodními díly zaevidovat do katastru nemovitostí.
 11. Vést majetkovou a provozní evidenci vodovodu, příp. úpravny vody v souladu s Vyhl. č. 428/2001 Sb. a resp. č. 146/2004 v digitální formě předat příslušnému vodoprávnímu úřadu nejpozději do 28.2. následujícího kalendářního roku.
 12. Vlastnit oprávnění Krajského úřadu k provozu vodovodu pro veřejnou potřebu.
 13. V případě úpravy vody zasílat 1x ročně výsledek rozboru surové vody Krajskému vodoprávnímu úřadu.
 14. Zpracovat k 31.12.2008 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
 15. Průběžně plnit opatření, uložená vodoprávním úřadem 
Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod

 

 

 

 

 

Vodohospodářské služby v oblasti odpadních vod

 Nabízíme:

 • zpracování provozních řádů veřejných kanalizacíČOV Chroustovice
 • zpracování provozních řádů ČOV
 • zpracování kanalizačních řádů
 • zpracování posouzení vypouštěného znečištění (z kanalizace ČOV) do recipientu › zpracování hydrotechnických výpočtů navrhované ČOV
 • odběr vzorků odpadních vod, jejich doprava do laboratoře, zajištění potřebných chemických analýz
 • legalizace vypouštění odpadních vod (t.j. uvedení do souladu se stávajícími vodohospodářskými předpisy)
 • ČOV Skutečzajištění činnosti smluvního vodohospodáře u průmyslových či zemědělských závodů
 • zajištění řízení provozu kanalizací či čistíren odpadních vod v souladu s platnou legislativou
 • chemicko technologické posouzení vypouštěných odpadních vod
 • bezplatná poradenská činnost 
 • zkoušky těsnosti kanalizačních systémů a jímek
 • zpracování žádosti povolení k vypouštění odpadních vod
 • zpracování hlášení vodoprávním úřadům
Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod
Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod

Povinnost odběratelů podzemní (povrchové) vody a producentů odpadních vod, vyplývající ze zákona

Na základě nových legislativních úprav ve vodním hospodářství od roku 2000 (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy,ve znění pozdějších změn a předpisů, Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění – viz novela č. 146/2004 Sb., Nařízení vlády č. 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších změn atd.) jsou zpřesněny či nově stanoveny povinnosti odběratelů podzemní a povrchové vody a producentů odpadních vod, zejména pak majitelů a provozovatelů vodovodů a kanalizací.

 

Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod

 

 

Jedná se m. j. o následující povinnosti na úseku odpadních vod: 

 1. Vlastnit platné povolení k vypouštění odpadních vod. Povolení s prošlým termínem platnosti je hodnoceno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod.
 2. Mít zpracovaný provozní řád kanalizace, příp. provozní řád ČOV, schválený příslušným vodoprávním úřadem (totéž se týká lapačů tuků a odlučovačů ropných látek).
 3. Mít zpracovaný a příslušným vodoprávním úřadem schválený kanalizační řád.
 4. Hlášení příslušnému podniku Povodí o množství vypouštěných vod nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku. Hranice pro evidenci vypuštěného množství vody činí 6 000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc.
 5. Hlášení příslušnému vodoprávnímu úřadu o koncentračním a bilančním znečištění a o množství vypouštěných vod zaslat nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku.
 6. Hlášení příslušné ČIŽP ohledně stanovení záloh na poplatky za vypouštění odp. vod k 15.10. běžného roku a poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok zaslat nejpozději k 15.2. následujícího roku. Zpoplatněné množství vypouštěných odpadních vod je od 100 000 m3/rok.
 7. Provádět měření odpadních vod (přímé nebo nepřímé, dle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu).
 8. Provádět odběry vzorků odpadních vod z kanalizačních výustí a ČOV (vč. lapolů) a jejich analýzu autorizovanou laboratoří dle Vyhl. č. 428/2001 Sb. a rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.
 9. Stavby související s vodními díly zaevidovat do katastru nemovitostí.
 10. Vést majetkovou a provozní evidenci kanalizace, příp. ČOV v souladu s Vyhl. č. 428/2001 Sb. a v digitální formě předat příslušnému vodoprávnímu úřadu do 28.2. následujícího kalendářního roku.
 11. Zpracovat k 31.12.2008 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
 12. Vlastnit oprávnění Krajského úřadu k provozu kanalizace pro veřejnou potřebu.
 13. Průběžně plnit opatření uložená vodoprávním úřadem. 

Reference:

 Odborné články:

Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáme a zhotovíme nové zdroje vody. Zhotovíme vodovody a kanalizaci.

 

ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč
ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč
ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč
ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč
ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč
ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč
ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč
ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč
ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč
ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč
ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč ČOV Skuteč

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině |Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav |Vodohospodářské studie

 

Přiložené soubory

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz