Semináře a konference

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

 

 

 

 

 

Nabízíme:

Vzdělávací akce (semináře, workshopy, konference) připravujeme

 • v souvislosti s postupem legislativních procesů, přijímáním nových technických standardů a vydáváním nových metodických pokynů
 • v souvislosti s vývojem technologií
 • v souvislosti s vyhlašováním dotačních programů
 • na základě doporučení aktuálních témat odborníky
 • na základě vlastních rešerší a průzkumu trhu
 • na klíč podle přání zákazníků

Vzdělávací činnost jsme zahájili v roce 1996. Orientujeme se zejména na akce týkající se různých oblastí ochrany životního prostředí, tj.

 • odstraňování ekologických zátěží a následků ekologických havárií
 • nakládání s odpady
 • vodního hospodářství
 • ochrany ovzduší
 • ochrany přírody
 • lesního hospodářství atd.

V r. 2004 jsme portfolio vzdělávacích programů rozšířili o problematiku dopravně správních agend a v r. 2014 o sociálně právní ochranu dětí.

Akreditace

V roce 2004 jsme získali akreditaci Ministerstva vnitra ČR podle par. 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (reakreditováno v r. 2013 – č. akreditace AKI./I-99/2004), na jejímž základě jsme oprávněni realizovat průběžné vzdělávací programy pro vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávných celků.

Od počátku r. 2015 máme akreditované vzdělávací programy podle par. 117a odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (č. akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí 2015/0013-SP a 2015/0464-SP). Každoročně o udělení kreditů úspěšně žádáme také Komoru vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR a Společnost SZP, obor mikrobiologický laborant.

Programy vzdělávacích akcí

Programy seminářů i konferencí konzultujeme s odbornými garanty.  Jako lektory na semináře zveme například autory právních předpisů, členy výkladových komisí, pracovníky příslušných pracovišť státní správy, kontrolních orgánů, vysokých škol a akademických pracovišť a další přední odborníky. K jednodenním seminářům pro účastníky připravujeme pracovní materiály, ke konferencím vydáváme sborníky registrované v mezinárodním systému ISBN, které v případě potřeby doplňujeme vloženými CD s dalšími konferenčními materiály.

Mezi naše konference s nejdelší tradicí a největším počtem účastníků patří SANAČNÍ TECHNOLOGIE (každoročně v květnu, většinou cca 250 účastníků), OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ (každoročně v listopadu, pravidelně cca 150 účastníků), VODÁRENSKÁ BIOLOGIE (pravidelně na přelomu ledna a února, cca 140 účastníků), RADIOLOGICKÉ METODY V HYDROSFÉŘE, TĚŽBA A JEJÍ DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a další.

Konference pořádáme ve spolupráci s řadou institucí a organizací, k nimž patří například Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Komenského v Bratislavě, Česká limnologická společnost, státní podnik DIAMO, Státní zdravotní ústav, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Výzkumný ústav vodohospodářský, společnost EPS, s.r.o. a řada obchodních společností.

Další semináře a konference jsme v rámci veřejných zakázek realizovali pro Ministerstvo vnitra ČR, Českou správu sociálního zabezpečení, Českou školní inspekci, Ministerstvo práce a sociálních věcí a d.

Místo konání seminářů

Semináře a konference pořádáme buď v moderní, špičkově vybavené učebně přímo v sídle naší společnosti v Chrudimi – Píšťovech, nebo v prověřených střediscích s přiměřenou konferenční a ubytovací kapacitou, dobrou dopravní dostupností, možností odborných exkurzí nebo vyhovujících jiným hlediskům, která jsou pro jednotlivé akce důležitá.   

   
   

Reference

Od roku 1996 dodnes je na našem kontě již více než tisícovka uskutečněných akcí a celkový počet účastníků se pohybuje v řádech desetitisíců. Kromě vlastních konferencí zmíněných v předchozí kapitolce k nejvýznamnějším akcím patří například

 • Organizační a technické zajištění vzdělávacích programů, vzdělávání vybraných cílových skupin II (zakázka v rámci projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/04.00008, zadavatel Ministerstvo práce a sociálních věcí), realizováno 2014 – 2015
 • veřejná zakázka s názvem Zajištění zasedacích místností a občerstvení pro pořádání seminářů v rámci ČR (zakázka byla součástí projektu Národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice; OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. projektu CZ.1.07/4.1.00/22.0003), realizováno pro Českou školní inspekci v letech 2014 – 2015
 • Organizační a technické zajištění vzdělávacích akcí – konferencí Lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (LPS ČSSZ) a spolupracujících organizací resortu MPSV (projekt reg. č. CZ.1.04/4.1.00/41.00001, Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na registry veřejné správy – část 1), realizováno v r. 2013
 • Konference v rámci projektu "Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení rozvojových projektů na MV ČR" (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/48.00034), realizováno pro Ministerstvo vnitra ČR v r. 2013
 • Odborné vzdělávání úředníků státní správy ochrany ovzduší v ČR (projekt Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/62.00012), zadavatel Ministerstvo životního prostředí, realizováno 2012 - 2014
 • Organizace konferencí v rámci projektu Osvěta (projekt Osvěta – Podpora osvěty v oblasti implementace Smart Administration, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/27.00007, zadavatel Ministerstvo vnitra ČR), realizace 2012
 • Semináře na podporu a propagaci oblasti podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží OPŽP (zadavatel Ministerstvo životního prostředí), realizace 2009 – 2013
 • cyklus seminářů realizovaných v rámci veřejné zakázky Ministerstva životního prostředí „Zajištění seminářů k vytvoření potřebné absorpční kapacity pro Operační program Životní prostředí, Prioritní osu 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“, realizováno v r. 2008
 • Informační a vzdělávací program pro využití biotechnologií v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje (JPD 3 – region hl. města Praha, OP CZ.04.3.07, projekt CZ.04.3/07/4.2.01/0039 financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR), realizováno 2006 – 2007

Přehled všech realizovaných akcí: v sekci Semináře a konference

 

Učebna v Chrudimi (Píšťovy)

Zájemcům o uspořádání konference, školení, semináře, kurzu, schůze či obchodního jednání nebo prezentační akce nabízíme pronájem naší učebny v Chrudimi – Píšťovech s kapacitou 60 míst (stolní uspořádání), zavěšeným dataprojektorem a projekčním plátnem, počítačem s připojením na internet, ozvučením a nahrávacím zařízením, interaktivní tabulí a vizualizérem.

 
 

 

Cena pronájmu

V ceně pronájmu (2000,- Kč/den + DPH) je zahrnut i pronájem čajové kuchyňky vybavené lednicí, varnými konvicemi, termosem s elektrickým dohříváním a veškerým potřebným nádobím.

Konferenční servis

Na přání zajistíme veškerý konferenční servis včetně registrace účastníků, přípravy pozvánek, sborníků a dalších konferenčních materiálů, služby technika, zajištění občerstvení, celodenní catering, společenské a doprovodné akce ke konferencím, dopravu, propagaci akcí, jejich publicitu atd.

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

|

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

Přímé kontakty

  Oddělení seminářů:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail: seminare(at)ekomonitor.cz
 
 
  Telefon: Mobilní telefon: E-mail:
  Bc. Petráková Kánská Klára 469 318 421 602 141 508 klara.kanska(at)ekomonitor.cz
  Michaela Halabrínová 469 318 422 702 148 819 michaela.halabrinova(at)ekomonitor.cz
  Pavla Hubená