Úpravny vody

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Nabízíme následující úpravy vody:

  • Úpravna vody, Plzeňský  pivovarklasické úpravny pro odstraňování železa, manganu, dusičnanů a amonných iontů z pitné vody
  • moderní biotechnologie úpravy vody v horninovém prostředí (in-situ)
  • provzdušňovací věže pro odstraňování těkavých chlorovaných uhlovodíků z vody s následným čištěním odplynu ze zařízení
  • provzdušňovací věže pro desorpci radonu a oxidu uhličitého z vody
  • horizontální provzdušňovače pro desorpci radonu z vody
  • aerátory pro sycení podzemních vod kyslíkem
  • gravitační sorpční odlučovače ropných látek z podzemních a odpadních vod
  • aplikace iontoměničů ve vodárenských provozech

 

Úpravny vody jsou technologie určené pro výrobu pitné vody z obvyklých zdrojů vody, tj. z vody povrchové a z vody podzemní. Realizaci úpraven zajišťujeme pro zákazníky komplexně, což znamená od provedení rozborů surové neupravené vody, přes zpracování technologické i stavební části projektu, až po výstavbu úpravny vody.  

Hygienické zabezpečení vody je základní stupeň úpravy vody. Do vody určené k pití se dávkuje dezinfekční prostředek v množství, které spolehlivě odstraní bakteriální znečištění, ale zároveň neovlivní negativně chuť a pach vody. Aby se dosáhlo uvedeného efektu, musí být dodávka dezinfekčních činidel používají elektronicky řízená dávkovací čerpadla.

Změkčování vody, odstraňování dusičnanů a demineralizace se provádí průchodem vody přes iontoměničové filtry. Pokud je voda tvrdá, se zvýšenám obsahem vápníku a hořčíku, používá se jako náplň slabě kyselý katex, pokud voda obsahuje dusičnany, pak je filtrována přes slabě bazický anex. V obou případech je náplň iontoměřičů ve filtrech regenerována proplachem vodnám roztokem kuchyňské soli.

Úpravny vody Úpravny vody Úpravny vody Úpravny vody Úpravny vody
Úpravny vody Úpravny vody Úpravny vody Úpravny vody

 

Voda pro kotle a energetický průmysl

V teplosměnných okruzích energetických systémů je předepsáno z důvodů technologických používat nízce mineralizovanou vodu. Pokud se k úpravně vody použije dvojice sériově zapojených filtrů, která vodu filtruje přes kombinaci katexu a anexu, pak voda na výstupu je prakticky demineralizována, zbavena rozpuštěných látek, a je vhodná pro užití v energetice. Rovněž v tomto případě je náplň iontoměničové jednotky regenerována proplachem vodným roztokem kuchyňské soli.

Odželezování a odmanganování se často aplikuje při úpravě podzemní vody. Technologie se vsadí do stávajících trubních rozvodů mezi zdroj a spotřebiště. Vysrážení železa a manganu proběhne v technologii a sraženina je zachycena fitrem. Chod technologie je automatický, řízený programátorem, praní filtrů se nastaví zpravidla do nočních hodin.

Čiření je základní metodou pro výrobu pitné vody z vody povrchové. Do surové povrchové vody jsou dávkovány roztoky koagutantu, pomocného flokulantu a uhličitanu sodného ( sody). V nadávkované vodě se vytvoří mrak vloček hydratovaných oxidů hliníku nebo železa, který na svůj povrch naváže všechny závadné látky obsažené v surové vodě. Čiření se buď provádí za tlaku, tzv. Koagulační fitrace, nebo v otevřených sedimentačních nádržích. Suspenze vloček je zachycena na filtrech a upravená voda je vedena do spotřebiště. Filtry se regenerují praním protiproudem vody a prací vody se zahušťují v kalových lagunách.

Odkyselování vody spočívá zpravidla v odstranění oxidu uhličitého z vody. Odkyselování se provádí dvojím způsobem. U vod málo mineralizovaných, s nedostatkem vápníku a hořčíku se odkyselení řeší filtrací vody přes náplň granulovaného mramoru nebo dolomitu. Pokud surová voda obsahuje dostatek vápníku a hořčíku, pak se odkyselení provede intenzivní aerací vody  v provzdušňovacích zařízeních, viz samostatný katalogový list.

Zušlechťování vody je proces, při kterém se z vody odstraňují látky mající nepříznivý efekt na senzorické vlastnosti vody, tj. chuť, pach, a to i ve stopových koncentracích, jež zpravidla nelze zjistit ani analyticky. Nejčastějším zušlechťovacím procesem je filtrace vody přes kvalitní aktivní uhlí, ne jehož povrchu se absorbují senzoricky závadné látky, ale i v pitné vodě nežádoucí látky na bázi těžkých kovů, pesticidů a pod.

Reverzní osmóza je technologie úpravy vody, při které se voda filtruje přes membrány. Velikost pórů membrány je taková, že propustí za membránu molekuly o objemu molekuly velikosti vody. Technologie reverzní osmózy produkuje jednak demineralizovanou vodu, prakticky prostou solí či jiných látek, a jednak prokukuje koncentrovaný vodný roztok látek z vody odstraněných. Demineralizovaná voda nachází užití zejména v laboratořích, ve zdravotnictví, při výrobě mikroelektroniky apod. Provozní náklady výroby pitné vody za užití reverzní osmózy jsou, ve srovnání s ostatními technologiemi, vysoké, ale v případě vod s atypickým složením, bývá reverzní osmóza jediným řešením. Demineralizovanou vodu není možno přímo konzumovat, musí být před konzumací obohacena o biogenní prvky.

Reference

Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť
Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť
Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť
Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť
Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť Úpravna vody Číhošť

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

Přiložené soubory

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz