Biofiltry

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Použití | Funkce | Využití | Objednání

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Biofiltry jsou levné a účinné řešení pro odstraňování zápachů a těkavých organických látek z odpadních plynů. Řešení spočívá v aplikaci biofiltrů - náplňových bioreaktorů určených pro čištění kontaminovaného vzduchu.

FUNKCE

Biofiltry jsou plněny porézním materiálem, na jehož povrchu se vytváří souvislá vrstva mikroorganismů, které disponují schopností rozkládat kontaminanty. Když vzduch prochází filtračním materiálem, jsou polutanty absorbovány ve vrstvě mikroorganismů a rozkládány na netoxické produkty (zejména na oxid uhličitý a vodu). Proces, při němž dochází k degradaci kontaminantů se nazývá biodegradace.

BiofiltryPřed vlastním čištěním v biofiltru je obvykle nutné, aby byl vzduch zbaven jemných částic prachu nebo oleje dále má být zvlhčován na relativní vlhkost blízkou hodnotě 100% a případně je potřeba upravit jeho teplotu. Vrstva materiálu v biofiltru je vysoká obyčejně 1 až 1,5 m. Biofiltry mohou být konstruovány jako otevřené (svrchní část filtračního lože je otevřená do atmosféry a vystavena povětrnostním vlivům, střídání teploty apod.) nebo jako uzavřené. Uzavřené biofiltry obvykle umožňují lépe řídit biodegradační proces a bývají proto spolehlivější. Jak otevřené tak uzavřené biofiltry mohou být také konstruovány jako víceúrovňové (několik vrstev nad sebou), což snižuje nároky na prostor. Pokud je pro plnění biofiltru používán organický materiál, je nutné počítat s tím, že vzhledem k jeho degradaci a postupnému smršťování je potřeba ho jednou za 3-5 let vyměnit.

VYUŽITÍ

Biofiltry nacházejí využití např. při odstraňování zápachu v čistírnách odpadních vod, při sanačním odsávání půdního vzduchu, při kompostování, v chemickém a petrochemickém průmyslu, v potravinářství, v tiskárnách, v lakovnách nebo ve velkochovech užitkových zvířat. Výhodou biofiltrů jsou zejména nízké investiční i provozní náklady, možnost provozu při běžné teplotě a tlaku a charakter biologické degradace kontaminantů, tj. kontaminanty jsou rozkládány na neškodné produkty, ne pouze převáděny do jiné fáze jako např. při jejich adsorpci.

OBJEDNÁNÍ

Biofiltry

Před vlastním návrhem biofiltru je nutné znát charakter čištěného plynu. Mělo by být známé jeho chemické složení včetně koncentrací všech polutantů, průtok vzduchu, který bude zpracováván, relativní vlhkost, teplota, tlak a koncentrace tuhých a kapalných částic (např. prach, olej). V případě, že některá z těchto charakteristik není známa, je zapotřebí provést předběžné testy (hodnoty jednotlivých parametrů se měří po delší časový úsek, aby mohlo být definováno i jejich kolísání v čase). Dále by měla být předem stanovena požadovaná účinnost zařízení (resp. požadovaná limitní koncentrace), definována velikost prostoru, který je k dispozici pro stavbu biofiltru, a také úroveň řízení provozu biofiltru, případně další specifické požadavky zákazníka. V některých případech je vhodné před instalací biofiltru provést nejdříve testy v laboratorním a poloprovozním měřítku.

Pokud máte zájem o další informace nebo přímo o vypracování konkrétní nabídky, kontaktujte nás prosím na níže uvedené adrese. V případě konkrétní aplikace biofiltrů nezapomeňte prosím doplnit všechny dostupné informace z těch, jež jsou vyjmenovány v předchozím odstavci. Pro usnadnění jsme pro Vás připravili formulář žádosti o vypracování nabídky na biofiltraci znečištěného vzduchu, který nám můžete zaslat elektronicky, faxem nebo poštou.

Informace také na stránkách: Biologické filtry

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Analýza rizika |

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Připojené fotogalerie

Biofiltr

Biofiltr pro ČOV Borek

Biofiltry - výrobky 2013 - 2015

Biofiltry DEPOS Horní Suchá

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz