Lapáky tuků

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

   Použití | Funkce | Velikost | Typy | Konstrukční řešení | Místa instalace | Dokumentace


Podrobné informace:

Odlučovače tuku

 

Na základě Vaší bližší specifikace Vám vyhotovíme návrh technologie lapáku tuků a cenovou nabídku. Podklady zašlete pomocí poptávky, e-mailem, pro konzultace využijte telefonní spojení.

Lapák tuků je zařízení nebo sestava jednotek zařízení k odlučování tuku z odpadních vod a k zachycování odloučeného tuku v tomto zařízení, obvykle obsahující kalový prostor, prostor pro odlučování tuku a v případě potřeby i zařízení k odběru vzorků.

 

Lapák tuku - odlučovač tuků - lapol

 Lapák tuků (odlučovač tuků)

 se použije v případě, kdy je nutné odstranit tuky a oleje rostlinného a živočišného původu z odpadních vod, v oblasti služeb nebo průmyslových provozech  - např.:

Lapáky tuků - typické oblasti použití:

 • oblasti veřejného stravování ve velkokapacitních kuchyních např. restaurace, hotely, kantýny, motoresty;   
 • kuchyně, kde se peče, smaží, griluje;
 • výdejny jídel ( s vracením nádobí);
 • řeznictví;
 • provozy na zpracování masa;
 • jatka;
 • porážky drůbeže;
 • zpracování střev;
 • zpracování zvířecích orgánů;
 • zpracování kostí a klihu;
 • výrobny mýdel a vosků;
 • olejné mlýny;
 • závody pro zpracování rostlinného oleje;
 • výroba margarínu
 • konzervárny
 • výrobny jídel pro rychlé občerstvení;
 • výrobny fritovaných výrobků a chipsů;
 • pražírny arašídů.

 

 
 

 

Lapák tuku - odlučovač tuků - lapol Lapák tuku - odlučovač tuků - lapol Lapák tuku - odlučovač tuků - lapol Lapák tuku - odlučovač tuků - lapol

 

Funkce zařízení lapáku tuků

Odpadní voda je přivedena do odkalovací nádrže, zde se výrazně zpomalí její rychlost, voda se uklidní a dojde k usazení částic těžších než voda. V odlučovací části se oddělí tukové částice, které jsou lehčí než voda. Tyto částice se shromažďují na hladině, kde vytvářejí plovoucí vrstvu. Vyčištěná voda odtéká pod nornou stěnou do odtokového potrubí. Na lapák tuků může být přivedena pouze voda znečištěna rostlinnými nebo živočišnými tuky, která není zředěna splaškovými nebo dešťovými vodami. Tato voda nesmí být v žádném případě znečištěna minerálními oleji. Vhodně zvolenou velikostí a dodržováním zásad vedení provozu lze na výstupu z lapáku tuků dosáhnout zbytkové koncentrace tukového extraktu do 25 mg/l.

 Lapák tuku - odlučovač tuků - lapol  Lapák tuku - odlučovač tuků - lapol  Lapák tuku - odlučovač tuků - lapol  Lapák tuku - odlučovač tuků - lapol

Stanovení velikosti lapáku tuků

Orientační určení velikosti lapáku tuků

Výkon a účinnost lapáku závisí na mnoha faktorech: (viz ČSN EN 1825-1,2)

 • na množství protékající odpadní vody za čas l/s

 • na teplotě vody

 • na druhu znečištění

 • na koncentraci znečištění

 • na použitém čisticím prostředku

Velikost lapáku tuků udává průtok v l/s, který je lapák tuků schopen zpracovat. Není-li známo množství protékající vody, je možno použít pro základní orientaci následujících tabulek. Výrobce doporučuje pro teploty nad 50°C a pro mimořádně znečištěnou odpadní vodu použít odlučovač nejbližší vyšší velikosti.

Počet porcí za den Velikost lapáku NS
 do 100  1
 100 až 200  2
 200 až 400  4
 400 až 700  7
 700 až 1 000  10
 1 200 až 1 500  15
 1 600 až 2 000  20
 2 100 až 2 500  25

Upozornění - před lapák tuků nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků

Dokumentace dodávaná s lapákem tuků:

 • stavební podklady pro osazení podle objednaného provedení
 • protokol o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN EN 1825-1,2
 • prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb.

 

Lapáky tuku hranaté: LTH

Typ/označení
Lapák tuku hranatý

Jídel/den

Rozměry v mm

délka

šířka

výška

lapák tuku LTH1

do 100

1200

500

1000

lapák tuku LTH2

100-200

1500

880

1100

lapák tuku LTH3

200-300

1800

900

1200

lapák tuku LTH4

300-400

2160

1000

1200

lapák tuku LTH7

400-700

2660

1000

1400

lapák tuku LTH10

700-1000

2660

1500

1400

lapák tuku LTH15

1200-1500

3160

1500

1660

lapák tuku LTH20

1600-2000

4160

2000

1660

lapák tuku LTH25

2100-2500

5160

2000

1660

Pozn.: Vnější rozměry a hmotnosti lapáků tuků vyráběných z desek a ze stěnových prvků se budou v určitých mezích lišit.

Lapáky tuku hranaté: LTH -POT se skladovacím prostorem na odloučený tuk

Typ/označení
Lapák tuku hranatý
LTH -POT

Jídel/den

Rozměry v mm

délka

šířka

výška

lapák tuku LTH1- POT

do 100

1200

800

1000

lapák tuku LTH2- POT

100-200

1500

1180

1100

lapák tuku LTH3- POT

200-300

1800

1200

1200

lapák tuku LTH4- POT

300-400

2160

1300

1200

lapák tuku LTH7- POT

400-700

2660

1300

1400

lapák tuku LTH10- POT

700-1000

2660

1800

1400

Konstrukční řešení

Hranaté lapáky tuku jsou vyráběny svařováním z PP desek a ze stěnových prvků. Velikosti a rozměry jsou navrženy v souladu s normou ČSN EN 1825-1,2. Všechny typové řady mají vestavěný odkalovací prostor. Firma VZE Chrudim nabízí tři typové řady hranatých lapáků (viz tabulky technických údajů)

 • Lapáky tuku hranaté (typ LTH 1 až LTH25)
 • Lapáky tuku hranaté se skladovacím prostorem na odloučený tuk (typ LTH1 POT až LTH10 POT)
 • Lapáky tuku hranaté LTHU s max. vnější šířkou 770 mm, které jsou určeny pro volné osazení na odpadní potrubí v suterénních a sklepních místnostech
 • U lapáků LTH ... POT je přepážka oddělující prostor na odloučený tuk opatřena šikmou náběžnou plochou pro usnadnění vyhrnování tuku.
 • Lapáky tuků hranaté úzké LTHU se pro usnadnění manipulace v suterénních místnostech skládají z několika nádrží.
 • Lapáky tuků řady LTH a LTH POT se vyrábějí ve dvou konstrukčních provedeních – samonosné a nesamonosné.
 • Lapáky tuků řady LTHU se vyrábějí jen v provedení samonosné.

Způsoby osazení lapáku tuků - místa instalace

Základní rozdělení podle místa instalace:  

 • do země na přípojku kanalizace (IZ - OB, IZ2- OS, IZ3 - OS)
 • na podlahu suteréních a sklepních místností IP-SN- lapáky samostatné

Při osazení podzemním se lapáky tuku osazují do stavební jámy na základovou betonovou desku tl. 100 až 150 mm. Po osazení se provádí obsyp tříděným výkopem smíchaný s kamenivem ( vel. zrna 16 až 22), spolu s lehkým htuněním nebo obetonování za současného plnění lapáku vodou. Obsyp nebo obetonování by měl určit projektant dle geologických a hydrogeologických poměrů, vzdáleností od okolních objektů a komunikací, hloubky osazení a zatížen stěn a stropu lapáku již v projektové dokumentaci.

Přístup do lapáku tuku

Způsob přístupu do lapáku, výška vstupních šachtic, zakrytí nádrže a zakrytí vstupních otvorů v závislosti na jeho umístění v terénu je nutno řešit v rámci stavebního projektu s ohledem na ČSN EN 124.                                                                       

Upozornění

Před lapák tuků nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků

Dokumentace dodávaná s lapákem

 • Stavební podklady pro osazení podle objednaného provedení
 • Protokol o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN EN 1825-1,2
 • Prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb.

Základní provedení lapáků tuků obsahuje:

 • Plastový lapák tuků
 • Čistící otvory 400x400, 500x500 a 600x600 mm s komíny h3=100 až 200
 • mm s pachotěsnými odnímatelnými poklopy s pryžovým těsněním

Na přání zákazníka lze dodat:

 • lapáky tuků jiných rozměrů (po předchozí konzultaci) nebo s čistícími otvory bez komínů
 • nerezové odklopné uzamykatelné poklopy
 • lapáky tuků s odvětráním
 • lapáky tuků LTHU s odkalovacími zátkami nebo vypouštěcími kohouty 

Doprava

Po dohodě s odběratelem výrobce zabezpečí naložení a dopravu výrobků na místo určení. Odběratel zajistí složení výrobků na místě určení. UPOZORNĚNÍ! Je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.

Cena

Dle platného ceníku.

 


Použité zkratky:

LTH ... POT = lapáky tuku hranaté s prostorem na odloučený tuk
LTHU = lapáky tuku hranaté úzké
OS = způsob osazení k obsypání
OB = způsob osazení k obetonování nebo obezdění
SV = způsob uložení do spodní vody
SN = lapák samonosný – volně stojící na pevné podložce
IZ = instalace do země
IP = instalace na pevnou podložku

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikacíAnalýza rizika |

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Přiložené soubory

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz