Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Podrobněji:

Studny, vrty, hydrogeologie

 

Potřebujete průzkum? Matematický model? Zdroj vody? Studny?        

Pište nám pomocí poptávky, emailu, zavolejte, přijďte - kontakt

Obsah

Nabízíme:

 •  hydrogeologické vyjádření, posudky a studie
 • projektové dokumentace studní (vrtaných, kopaných) a jiných vodohospodářských staveb v rámci územních a stavebních řízení, možnosti projednání s pověřenými úřady
 • projektové dokumentace hydrogeologických průzkumů, vrtných a sanačních prací
 • rizikové analýzy
 • poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství
 • stanovení rozsahu pásem hygienické ochrany vodních zdrojů

Ochrana podzemních vod

 •  návrhy, vytyčování a revize pásem hygienické ochrany vodních zdrojů

Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vodyHydrogeologický průzkum

 • vyhledávání zdrojů podzemní vody pro pitné a užitkové účely
 • monitoring kvality povrchových i podzemních vod
 • průzkum znečištění nesaturované i saturované zóny horninového prostředí, zjišťování množství a rozsahu znečištění, vyhledávání případných zdrojů kontaminace, jejich přesná lokalizace a sanace znečištěného území, monitoring vlivu znečištění na okolní prostředí
 •  hydrogeologická ochrana podzemních vod
Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody
Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody

 

Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody


Matematické modelování

zpracování modelových řešení proudění podzemních vod a transportu kontaminantů v saturované zóně horninového prostředí za využití 3-D modelového prostředí programu Visual MODFLOW verze 4.1 a nástavbových programů MT3D, RT3D, SEAWAT a MODPATH

 

Vyhledávání a budování nových zdrojů podzemní vody

 • vyhledávání zdrojů podzemní vody pro pitné a užitkové účely
 • realizace vrtaných a kopaných studní
 • hydrogeologický dozor při realizaci prací
 • odběry a analýzy vzorků vod
 • zjišťování vydatností zdrojů podzemní vody
 • návrhy technologií úpravy vody
Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody

 

Regenerace zdrojů vody

 • provádění odkalení, čištění a dezinfekci starých vrtů a studní

Hydrodynamické zkoušky

 • provádění ověřovacích, krátkodobých a dlouhodobých čerpacích a stoupacích zkoušek
 • provádění vsakovacích zkoušek
 • vyhodnocení hydrodynamických zkoušek za účelem zjišťování hydraulických parametrů zvodnělého prostředí a vydatností zdrojů podzemních vod
 • režimní monitoring hladin podzemní vody v hydrogeologických objektech, jejich vyhodnocení

 

Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody

Nové zdroje vody

Informace jak vybudovat studnu

Novou vrtanou (nebo kopanou) studnu je možno vyhloubit buď v souladu se zákonem nebo nelegálně. Druhý způsob rozhodně nedoporučuji, neboť pro Vás představuje značné riziko postihu z důvodu porušení vodního a stavebního zákona. Nelegálně provedené studny bývají často zdrojem nepříjemných a zdlouhavých sousedských sporů v případě, že novou studnou jsou ovlivněny studny v okolí. Často k podnětu stačí, že si někdo z okolí všimne vrtné soupravy na vašem pozemku a problém je na světě. Protože na tyto případy zpracovává naše firma znalecké posudky mohu Vás ujistit, že se jedná o nepříjemné záležitosti někdy končící až u soudu.

Legálně je možno studnu vyhloubit dvěma způsoby

 1. Vyhloubení průzkumného hydrogeologického vrtu, který je následně využíván jako studna.
 2. Vyhloubení vrtané studny, která je projektována a realizována jako vodní dílo.
Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody
Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody
Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody
Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody
Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody
Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody
Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody
Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody
Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody
 

Podrobněji k oběma způsobům:

ad 1. Vyhloubení průzkumného hydrogeologického vrtu který je následně využíván jako studna

Pokud se rozhodnete, že vrtanou studnu na Vašem pozemku vyhloubíte jako průzkumný vrt, měl byste vědět, že je to možné, ale ani zdaleka ne tak jednoduché jak Vám může namlouvat vrtařská firma. Většina vrtařských firem o povinnostech, které jsou uvedeny níže ví, ale „taktně“ Vám o nich pomlčí. Je ve Vašem zájmu chtít po vrtařích dodržování platných zákonů a předpisů a je rozhodně lepší nechat si průzkumný vrt zhotovit na základě písemné smlouvy s upozorněním na povinnost dodržet platnou legislativu. Vyhloubení průzkumného vrtu podléhá Geologickému zákonu 62/1988 Sb. a v něm jsou mimo jiné uloženy i tyto povinnosti:

 1. Na průzkumný vrt musí být vypracován projekt geologických prací (viz Vyhláška 369/2004 o projektování geologických prací).
 2. V případě, že vrt je hlubší než 30 m nebo kopaná studna je hlubší než 3 m může projekt vypracovat pouze autorizovaný báňský projektant.
 3. Nejpozději do 15 dnů před zahájením vrtání má firma provádějící vrt povinnost ohlásit obci účel, rozsah a očekávanou dobu provádění průzkumného vrtu (§ 9a Geologického zákona).
 4. Vrtařská firma (respektive hydrogeolog) provádějící vrt musí nejméně 30 dnů před zahájením prací zaevidovat práce u České geologické služby na tiskopisu „Evidenční list geologických prací“.
 5. Sled a řízení technických prací při hloubení průzkumného vrtu by měl provádět hydrogeolog (§ 3 odst. 1 Geologického zákona). Velmi doporučuji, aby před tím, než vůbec začnou vrtné práce byly zaměřeny hladiny vody ve všech studnách v okolí, u kterých hrozí možnost případného ovlivnění. Zaměření doporučuji provést za účasti majitele studny. Je vhodné aby u měření byl přítomen i zástupce obce a aby byly naměřené údaje potvrzeny podpisem majitele studny. Geolog by měl popsat geologický profil vrtu, dále navrhnout způsob vystrojení vrtu (rozmístění plné a perforované části zárubnice). Určí úpravy pláště vrtu, tj. zrnitost a způsob obsypu, hloubku těsnění pláště vrtu (cementace, jíl, bentonit, pažení naztraceno). Zadává parametry čerpací zkoušky (délka trvání, hloubku zapuštění čerpadla a čerpané množství vody, určí které studny v okolí se budou při čerpací zkoušce pozorovat a jak často). Čerpací zkoušku následně vyhodnotí. V závěrečné zprávě průzkumu určí využitelnou vydatnost vrtu, kvalitu jímané vody a posoudí vliv odběru podzemní vody na zdroje v okolí. Vyhodnocení je vhodné zformulovat tak, aby mohlo sloužit zároveň jako vyjádření hydrogeologa (VHG). Vyjádření hydrogeologa je nedílnou součástí žádosti o odběr podzemní vody. Z výše uvedeného výčtu povinností je patrné, že hloubení průzkumného vrtu bez účasti geologa je značně riskantní a v poslední době často končí ztrátou vody v okolních studnách.
 6. Do dvou měsíců po provedení vrtu musí objednatel prací na Českou geologickou službu zaslat závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumu.
 7. V případě, že průzkumný vrt chcete využívat jako vrtanou studnu, tj. např. v případě, že chcete z vrtu odebrat první kubík podzemní vody (s výjimkou čerpací zkoušky v délce trvání do 14ti dnů a s čerpaným množstvím do 1 l/s) musí být průzkumný vrt „aktivován“ (zkolaudován) jako vodní dílo – studna. Pro Vás to znamená, že musíte mít vypracován projekt vrtané studny od autorizovaného inženýra pro vodohospodářské stavby. Na základě projektu požádáte o kolaudaci vrtu jako vodního díla. Zároveň musíte mít od vodoprávního úřadu povolení k odběru podzemní vody. Nedílnou součástí žádosti o povolení k odběru podzemní vody je i vyjádření hydrogeologa (VHG).

Z výčtu povinností, které pro Vás plynou ze zákona je zřejmé, že při realizaci studny je jednoduší a určitě levnější řešit studnu jako vodní dílo od samého začátku, protože projekt i zprávu hydrogeologa budete potřebovat v obou případech.

ad 2) Vyhloubení vrtané studny která je projektována a realizována jako vodní dílo

Vrtanou studnu jako vodní dílo může realizovat pouze fyzická nebo právnická osoba s příslušným živnostenským oprávněním. Projekt na takovouto studnu může zpracovat pouze osoba s autorizací pro vodohospodářské stavby. Součástí žádosti o stavební povolení takovéto studny je i vyjádření hydrogeologa. Hloubení studny kterou provádí Ekomonitor je prováděno dle zásad geologického průzkumu jako doplňující průzkum. Práce řídí a vyhodnocuje hydrogeolog.

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

Připojené fotogalerie

Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody

Přiložené soubory

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz