Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině

Pro konkrétní nabídku vyplňte Poptávku nebo volejte ZDARMA 800 13 11 13.

V rámci projektů revitalizace vody v krajině nabízíme:

 • obnovu koryt vodních toků v podobě blízké původnímu (přírodnímu) stavu
 • čištění vodotečí
 • obnovu říčních, potočních a mokřadních biotopů¨
 • obnovu porostů podél vodních toků s nádrží
 • revitalizaci a odbahnění rybníků
 • budování mokřadů a nových vodních nádrží

Náš tým pro Vás realizuje:

 • zpracování žádostí o udělení dotace
 • přípravu projektové dokumentace vč. jejího projednání s příslušnými úřady
 • průzkum koryta, dna, břehů
 • odtěžbu sedimentu a jeho odvoz na deponie
 • vybudování přístupových per v pobřežních porostech
 • realizaci projektu

Možné efekty revitalizačních opatření:

 • zvýšení retenční schopnosti krajiny
 • zlepšení vodního režimu niv
 • záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů a lepší životní podmínky pro vodní živočichy a živočichy žijící v pobřežních porostech
 • lepší ochranu před povodněmi
 • zmírnění některých nežádoucích vlivů klimatu na vodní ekosystémy

Financování projektů:

Financování projektů v oblasti revitalizace vodotečí a rybníků a zadržování vody v krajině pomáhají národní a evropské dotační programy, např.

 • Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), vyhlašovaný Ministerstvem životního prostředí
 • Národní programy Ministerstva zemědělství v oblasti vod
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP) – prioritní oblast VODA
 • Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 2014 -2020, PO 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
 • Program rozvoje venkova
 • Program LIFE (podprogram pro životní prostředí)

V roce 2017 jsme pro zadavatele státní podnik Povodí Labe realizovali akci Projektová dokumentace Opatovický kanál, Semín – Podůlšany, odstranění nánosů ř. km 1,010 – 23,945.

Opatovický kanál je nemovitá kulturní památka. Toto historické vodní dílo bylo vybudováno počátkem 16. století jako napájecí strouha pro rybníky v okolí Lázní Bohdaneč a na Přeloučsku. Zároveň voda Opatovického kanálu poháněla několik mlýnů. V současnosti Opatovický kanál napájí zejména rybníky Bohdanečský, Sopřečský a Buňkov a sádky v Lázních Bohdaneč a je využíván k výrobě elektrické energie MVE a chlazení turbín EOP a v omezené míře k závlaze přilehlých pozemků. V létě je využíván vodáky. Je součástí biokoridorů a biotopů, v nichž se vyskytují chránění živočichové a rostliny.

Koryto Opatovického kanálu má šířku 2,5 až 15 m, většinou je zahloubené s břehy zpevněnými kořeny stromů a často tvoří přírodní meandry.

Výsledkem realizace odbahnění bude zvýšení průtočnosti. V souvislosti s přípravou přístupových per v břehových porostech bylo zahájení stavby plánováno na listopad 2017, dokončení stavby na září 2018 a opětovné napuštění na říjen 2018. Touto volbou termínu by měl být minimalizován dopad stavby na přírodu i na subjekty, které na Opatovickém kanále hospodaří.

Vlastní realizace odbahnění bude rozdělena na několik fází. V první fázi dojde ke zpřístupnění kanálu pro těžkou techniku, v další fázi budou z celého kanálu odloveny nejprve větší ryby. K dalšímu odlovu dojde ve dvou vlnách poté, co bude zahájeno odpouštění kanálu. V této etapě budou odloveny ryby, které využívají sedimenty jako úkryt, a zároveň proběhne sběr vodních mlžů. Následovat bude odtěžba sedimentu, který bude po odkapání odvážen na zemědělský půdní fond nebo skládku odpadů.