Posudky EIA

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Posudky EIA Posudky EIA Posudky EIA Posudky EIA Posudky EIA

 

Bližší informace:

EIA, SEA posudek

 

Pište nám pomocí poptávky, emailu, zavolejte, přijďte - kontakt

Obsah:

V rámci procesu EIA nabízíme:

  •  poradenství
  • zpracování oznámení, dokumentací a posudků EIA
  • zastupování při jednání s úřady a organizacemi činnými v procesu EIA
  • zpracování dílčích studií (hlukové a rozptylové studie, biologické průzkumy apod.)

Zkratka EIA pochází z anglického názvu Environmental Impact Assessment a znamená posuzování vlivů na životní prostředí.

Cíl EIA:

Cílem posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a koncepcí a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.

Posudky EIA Posudky EIA Posudky EIA Posudky EIA Posudky EIA

 

Mapový výstup

Postup procesu EIA:

Postup při posuzování budoucího vlivu plánovaného záměru nebo koncepce na životní prostředí upravuje zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se posuzují vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními předpisy a jejich vzájemné působení.

Předmět posouzení EIA:

Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí jsou záměry (stavby, činnosti a technologie), které uvádí příloha č. 1, kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), záměry uvedené v příloze č. 1, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) a změny těchto záměrů uvedené v § 4 odst. 1 zákona. V rámci EIA jsou posuzovány i záměry, které nedosahují limitů uvedených v příloze č. 1. Předmětem posuzování podle zákona je také posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí podle § 10a zákona.

Posudky EIA Posudky EIA Posudky EIA Posudky EIA  Posudky EIA

 

Kdo dá podnět k provedení procesu EIA:

Pokud záměr podléhá posuzování vlivu na životní prostředí, může dát podnět k provedení procesu EIA investor, který pak předloží výsledky jako součást dokumentace k řízení podle stavebního zákona, nebo je proces EIA iniciován stavebním úřadem, který provádí řízení o povolování stavby, případně je proces zahájen na návrh jiného státního orgánu či obce.

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

 

Připojené fotogalerie

EIA - posuzování vlivů na životní prostředí

Přiložené soubory

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz