Domovní čistírny odpadních vod pro 1-20 EU

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Správné použití|Výhody I Popis ČOV |Funkce |Technické parametry | Instalace ČOV a stavební připravenost |Provoz ČOV |

 

Prodej domovní čistírny odpadních vod VZE 4-20 EO

pro vypouštění do vod povrchových (vodotečí nebo kanalizace)

Prodej domovní čistírny odpadních vod VZE- 4-20 EO

pro vypouštění do vod podzemních (vsakování do podloží)

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Domovní čistírny odpadních vod jsou určené pro čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění (např. rodinných domů, restauračních zařízení, škol, sociálních zařízení průmyslových a zemědělských provozoven) s pravidelným provozem.
Naše mechanicko-biologické čistírny zajišťují vysokou kvalitu přečištěné vody vhodné pro vypouštění jak do vod povrchových (vodoteč, kanalizace), tak i do vod podzemních (vsakování do podloží) a splňují tak předpisy platné legislativy.

Tyto přečištěné vody je možné využít k zálivce Vaší okrasné zahrady. Pro akumulaci této vody dodáváme jímky v jakémkoliv rozměrovém provedení.

Pro naše zákazníky zajišťujeme vyhotovení projektové dokumentace i hydrogeologického posudku potřebného k povolení na vodoprávním úřadu.

VÝHODY

 

POPIS ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Čistírnu odpadních vod tvoří dno, válcový plášť, uzamykatelné víko s UV plastu (odolné proti slunečnímu záření) a dmychadlo. Tělo ČOV je vyztuženo tak, aby byla zajištěna mimořádná tvarová odolnost. Materiálem ČOV je polypropylen.

Prostor ČOV je rozdělen aktivační, sedimentační a dosazovací nádrží. Pod přítokové potrubí je umístěn separátor shrabků. ČOV pracuje na principu jemnobublinné aerace. Provzdušňování probíhá pomocí membránového dmychadla s nízkou spotřebou energie, umístěného vně ČOV. Dmychadlo je z ČOV spojeno hadicí DN 25 mm (3/4“). Doporučená vzdálenost dmychadla od ČOV je max. 10 m. Pokud tento parametr nelze dodržet, je možno umístit dmychadlo do námi dodávané plastové schránky, nebo zděného sloupku.

Hloubka osazení čistírny odpadních vod do terénu je dána hloubkou uložení kanalizace, proto je k čistírně dodáván samostatně celoplastový nástavec s pochůzným krytem.

Čistírny určené pro vsakování odpadních vod do podloží jsou vybavené dávkovacím čerpadlem.

 

 1. Přítok odpadních vod
 2. Separátor shrabků
 3. Sedimentační nádrž
 4. Aktivační nádrž
 5. Dosazovací nádrž
 6. Přelivný žlab
 7. Odtokové potrubí z čistírny odpadních vod
 8. Dmychadlo

 

SKLÁDÁNÍ ČOV

 FUNKCE ČOV  

Odpadní voda z objektu natéká přívodním potrubím, přes separátor shrabků do sedimentační nádrže čistírny odpadních vod, kde dochází k zachycení a akumulaci plovoucích a usaditelných látek, které jsou zachyceny nornou stěnou.
Předčištěná odpadní voda přepadá do aktivační nádrže, umístěné v meziprostoru vnějšího pláště a vnitřního dosazovacího válce.

V tomto prostoru čistírny odpadních vod dochází při intenzivním míchání a provzdušnění k biologickému čištění odpadní vody mikroorganismy, které jsou přítomny ve formě tzv. aktivního kalu. Činností těchto mikroorganismů dochází k odstranění znečišťujících látek
z odpadní vody při současné spotřebě kyslíku a nárůstu hmoty aktivního kalu.
Směs aktivního kalu a odpadní vody natéká do dosazovací nádrže čistírny odpadních vod, ve které dochází k odsazení kalu u dna nádrže a vyčištěná odpadní voda odtéká odtokovým zařízením do odtokového potrubí. Před potrubím odtoku je přelivný žlab, který zachycuje případné plovoucí nečistoty na hladině. Aktivní kal, který sedimentuje ve spodní části dosazovací nádrže je průběžně odčerpáván mamutovým čerpadlem zpět do nádrže aktivační.

Čistírna odpadních vod

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr \ typ čistírny odpadních vod jednotky VZE 4 VZE 8 VZE 12 VZE 20
Kapacita EO 1 1-4 4-8 8-12 12-20
Denní průtok vody čistírny m3/den 0,15 - 0,60 0,60 - 1,20 1,20 - 1,80 1,8 - 2,20
Průměr vnější nádrže čistírny m 1,20

1,60

1,80 2,20
Výška nádrže čistírny m 1,80 2,10 2,30 2,80
Celkový objem čistírny  m3 2,03 4,22 5,85 10,64
Hmotnost čistírny kg 74 132 185 268
Denní zatížení BSK5  kg/den 0,06-0,24 0,24-0,48 0,48-0,72 0,72-1,20
Dmychadlo  typ SLL-50 EL-80 EL-100 EL-120
Hlučnost dmychadla  dB 37 37 37 44
Napájecí napětí  V 230 230 230 230
Příkon el. energie  W 50 80 100 120
Spotřeba el. energie  kWh/den 1,20 1,92 2,40 2,88

 

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Tato umístění čistíren odpadních vod platí pouze pro případ, že čistírna odpadních vod je umístěna nad hladinou podzemní vody.

 

Stavební připravenost ČOV VZE 4
výkres ČOV VZE4
pro 4 EO

Stavební připravenost ČOV VZE 8
výkres ČOV VZE8
pro 8 EO

výkres ČOV VZE12
pro 12 EO

výkres ČOV VZE20
pro 20 EO

  

 1. Objednatel před samotnou montáží domovní čistírny odpadních vod zajistí výkop dle typu čistírny tak, aby rozměr ve spodní části byl minimálně o 0,6 m širší, než je průměr objednané čistírny.
 2. Na upravené dno výkopu je třeba provést armovanou betonovou desku tl. min. 150 mm, která musí být bez výstupků a jejíž odchylka od roviny nepřesáhne hodnotu 5mm/2m.
 3. Výškové osazení čistírny - hloubka výkopu (viz nákres stavební připravenosti) je závislá na hloubce uložení přítokové kanalizace pod terénem a s ohledem na gravitační odtok vyčištěných vod. Umístění ČOV nad úroveň terénu je řešeno nástavcem, který je součástí cenové nabídky a řeší se individuálně.
 4. Před instalací čistírny je nutné zohlednit geologické podmínky (vysoká hladina podzemní vody, jílovité podloží nebo jiné nepropustné horniny). Na základě těchto faktorů bude čistírna obsypána nebo obetonována. Způsob provedení řeší projekt.
 1. Případný obsyp (podmínkou je dobře propustné a stabilní podloží trvale nad hladinou podzemní vody, nepojízdné provedení)

     Obsypání se provádí po celém obvodu kamenivem frakce 0/32 (8/16) mm nebo štěrkopískem, v síle min. 300 mm a po vrstvách výšky 200 mm se provádí dostatečné hutnění obsypu.

     Pro obsyp není vhodný materiál - písek, zemina, jíly nebo spraše.

 1. Obetonování ( při uložení do zeminy s nízkou propustností nebo nedostatečně slehlé zeminy, dále v případě vysoké hladiny podzemní vody, pojízdné provedení,  vzdálenosti menší než 2 m od pojízdné komunikace)

      Obetonování je prováděno „polosuchým“ betonem v síle 100 – 150 mm.

POZOR! Při obsypu nebo obetonování je nutné vždy zajistit současné napouštění vodou. Hladina vody ve všech komorách v ČOV by měla být v rozmezí 0- 250 mm nad úroveň obsypu z důvodu vyrovnání    tlaků.

 1. Zapojená ČOV bude napuštěna vodou přes dosazovací odtokovou část, po 300 mm rozdílu výšky hladin vody mezi dosazovacím a aktivačním prostorem budou hladiny dorovnány na stejnou výšku, aby nedošlo k poškození technologie. Poté se postup opakuje až po napuštění po maximální hladinu, která je limitována výškou odtokové kanalizace z ČOV.
 2. V případě, že výška hladiny spodní vody dosahuje úrovně nátoku do ČOV, je nutné prostor výkopu v této výšce oddrenážovat a v případě instalace kontejneru do vodonepropustného podloží (např. jíly) je nutno vedle kontejneru ČOV instalovat kanalizační potrubí o dimenzi DN 300 pro možnost odčerpání hladiny spodní vody, v případě potřeby vyvezení kalů z ČOV.
 3. Membránové dmychadlo je nutné umístit mimo objekt ČOV nejlépe do garáže, sklepa, chodby domu apod. tak, aby bylo nad hladinou vody v ČOV.
 4. Pro přívod stlačeného vzduchu od dmychadla do ČOV se používá hadice 3/4“. Jako ochranu hadic doporučujeme např. elektrikářskou chráničku 63 mm, vedenou nejlépe výkopem přívodní kanalizace.
 5. Maximální možná vzdálenost mezi ČOV a místem umístění kompresoru je 10 m. Objednatel zajistí průraz do domu pro přívod vzduchu resp. chráničku, která povede od domu k ČOV. V případě umístění dmychadla mimo budovu objednatel připraví zděný či plastový sloupek (dle požadavku objednatele dodaný zhotovitelem).

ELEKTRO PŘIPRAVENÉ OBJEDNATELEM

 1. V místě plánovaného umístění membránového dmychadla instalovat zásuvku 230 V dle platných předpisů.
 2. V případě umístění dmychadla ve zděném sloupku, př. plast.  schránce  je nutné přivést kabel CYKY  3x1,5 mm k místu realizace a ukončit zásuvkou 230 V.
 3. Přívodní kabel musí být jištěn samostatným jističem v hlavním rozvaděči objektu s jmenovitou hodnotou jističe 230 V/6 A.

PROVOZ ČISTÍRNY

Při provozu čistírny odpadních vod kladou na provozovatele minimální nároky. Zcela postačí občas sluchem, případně hmatem zkontrolovat funkci dmychadla, vizuálně funkci provzdušňování a cca 2x za rok odčerpat kal z čistírny. Tento stabilizovaný kal lze s výhodou použít pro kompostování, případně jiné zemědělské využití, nebo jej lze zneškodnit na kterékoliv městské čistírně odpadních vod.

 

ZÁRUČNÍ DOBA

Při montáži čistírny odpadních vod prováděné kupujícím

Záruka v délce 24 měsíců od zakoupení, při dodržení pokynů výrobce pro montáž domovních čistíren odpadních vod.


Při dodávce a montáži prováděné pracovníky Vodních zdrojů Ekomonitor spol. s r. o. Chrudim

Nadstandardní záruka 60 měsíců od montáže domovní čistírny odpadních vod (neplatí pro membránové dmychadlo SECOH, zde je záruka standardní 24 měsíců).

DODÁVKA

Součástí dodávky čistírny odpadních vod jsou pokyny pro montáž, návrh provozního řádu, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce vodotěsnosti a protokol o ověření funkce výrobku.

ZAJIŠŤUJEME DODÁVKU ČOV NA KLÍČ

Máme za sebou řadu úspěšných realizací na klíč. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a profesionálně.

CERTIFIKÁT

REFERENCE

 • Čistírny odpadních vod
 • Čistírna odpadních vod - 2009 - čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Sejřek, čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Poděbrady, čistírna odpadních vod ČOV VZE8 - Damníkov, čistírna odpadních vod ČOV VZE8 - Kostěnice, čistírna odpadních vod ČOV VZE8 - Černošice, čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Klatovy, čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Bylany, čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Lukavice, čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Pardubice, čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Práchovice, čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Pardubice, další zde - klikněte
 • Čistírna odpadních vod 2010 -čistírna odpadních vod ČOV VZE4 Dolní Orlice,čistírna odpadních vod ČOV VZE4 Sedlec,čistírna odpadních vod ČOV VZE4 Sezemice,čistírna odpadních vod ČOV VZE4 Sezemice,čistírna odpadních vod ČOV VZE4 Žďárec u Seče,čistírna odpadních vod ČOV VZE4 Žďárec u Seče - další zde
 • Čistírna odpadních vod 2011 - čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Hlinsko; čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Čáslav; čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Třebechovice pod Orebem; čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Kutná Hora 28401; čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Verměřovice; čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Žamberk; čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Pňov; čistírna odpadních vod ČOV VZE4 - Vamberk- další zde
 • Domovní čistírny odpadních vod - rok 2017
 • Domovní čistírny odpadních vod - rok 2018

 

Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace
Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace

ODBORNÉ ČLÁNKY

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací

 Čistírna odpadních vod

optimalizace PageRank.cz

Připojené fotogalerie

Čistírny odpadních vod

Přiložené soubory

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz