Čistírny odpadních vod od 20 do 125 EO

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Popis ČOV|Typy ČOV | Pomínky pro instalaci | Pokyny pro provoz | Popis funkce ČOV | Materiál ČOV I Certifikáty 

 

Čistírna odpadních vod Domovní čistírny odpadních vod jsou určeny k čištění odpadních vod od zdrojů od zdrojů znečištění velikosti 20 až 125 ekvivalentních obyvatel. Čistírny jsou určeny k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.

POPIS

Použití čistírny odpadních vod pro jiné odpadní vody než splaškové musí být předem projednáno.

Čistírny odpadních vod jsou mechanicko-biologické čistírny s jemnobublinnou aerací a dosazovací nádrží s kalovým mrakem s nucenou cirkulací vratného kalu pomocí mamutky.

Čistírny odpadních vod jsou tvořeny vnější nádrží svařenou ze stěnových prvků polypropylenu.

V této nádrži čistírny odpadních vod je vnitřní stěnou vytvořen sedimentační prostor (sedimentační nádrž) a vložena osmiboká nádrž s kuželovou dolní částí. Prostor mezi těmito nádržemi je aktivační částí čistírny odpadních vod.

V jedné části nádrže je umístěn mechanický stupeň čištění (sedimentační), v jeho druhé části se nachází stupeň biologický.

Mechanický stupeň je opatřen nornou stěnou pro zachycení plovoucích nečistot.

Biologický stupeň čištění je koncipován jako dlouhodobá aktivace se stabilizací kalu a oddělenou dosazovací nádrží.

Aktivační prostor čistírny odpadních vod je provzdušňován výkonným a úspornýcm zařízením, složeným z bezmazého dmychadla a jemnobublinných aeračních elementů s pružnou membránou. Dmychadlo zároveň zajišťuje potřebné množství vzduchu pro pohon mamutového čerpadla instalovaného v dosazovací nádrži k přečerpávání vratného kalu.

V dosazovací nádrži čistírny se dále nachází přelivný žlab s odtokovým potrubím pro odtok vyčištěné odpadní vody.

Přítokové potrubí odpadních vod je do čistírny zaústěno v prostoru sedimentační nádrže.

Případný plastový nástavec je k čistírně dodáván včetně pochůzného víka z polypropylenu.

TYPY JEDNOTLIVÝCH ČISTÍREN A TECHNICKÁ DATA

 Typ ČOV VZE

 

35

50

75

100

125

 Počet ekvivalentních obyvatel

EO

20-35

35-50

50-75

75-100

100-125

 Průměrný denní průtok vody

m3/den

5,25

7,50

11,25

15,00

18,75

 Denní přínos znečištění BSK5

kg/den

1,20-2,10

2,10-3,00

3,0-4,50

4,50-6,00

6,0-7,5

 Příkon (230/400V)

kW

0,55

0,55

0,75

0,75

1,1

 Spotřeba el. energie

kWh/den

13,2

13,2

18,0

18,0

26,4

 Délka

m

3,66

3,66

4,16

5,16

5,16

 Šířka

m

2,00

2,50

3,00

3,00

3,00

 Výška

m

2,58

3,08

3,08

3,08

3,28

 Hmotnost

kg

920

1390

1880

2310

2530

1EO = 150 l/den, BSK5 = 60 g/den, CHSKCr = 120 g/den, NL = 55 g/den. Uvedené hodnoty jsou dosahovány u ČOV, které jsou zatěžovány a provozovány v souladu s návodem k obsluze a platným provozním řádem.

INSTALACE

Čistírna odpadních vod se instaluje vždy bez nadzemní části, krycí víko je mírně vyvýšeno nad okolní terén. Čistírna odpadních vod se do připraveného výkopu umístí na pískové lože a po připojení potrubí odpadní vody a vzduchu se obsype tříděným materiálem.

Dmychadlo je umístěno v objektu nebo samostatném přístřešku (není v ceně čistírny odpadních vod), a to tak, aby bylo nad hladinou vody v čistírně.

Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace
Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace

 

POKYNY PRO PROVOZ

Uvedení čistírny do provozu a provoz čistírny odpadních vod se řídí návodem k obsluze nebo provozním řádem. Přílohou návodu k obsluze nebo provozního řádu jsou i pokyny pro montáž a provoz dmychadla.

FUNKCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Odpadní voda z objektu natéká do čistírny odpadních vod přívodním potrubím přes separátor shrabků do sedimentační nádrže čistírny odpadních vod, kde dochází k zachycení a akumulaci plovoucích a usaditelných látek, které jsou zachyceny nornou stěnou.

Předčištěná odpadní voda přepadá do aktivační nádrže čistírny. V tomto prostoru dochází při intenzivním míchání a provzdušnění k biologickému čištění odpadní vody mikroorganismy, které jsou přítomny ve formě aktivního kalu. Činností těchto mikroorganismů dochází k odstranění znečišťujících látek z odpadní vody při současné spotřebě kyslíku a nárustu hmoty aktivního kalu.

Směs aktivního kalu a odpadní vody natéká do dosazovací nádrže čistírny odpadních vod, ve které dochází k odsazení kalu u dna nádrže a vyčištěná odpadní voda odtéká z čistírny odpadních vod odtokových zařízením do odtokového potrubí.

Odtokové zařízení vyčištěné vody je řešeno tak, že zajišťuje vyrovnání nárazového vypouštění odpadních vod. Před potrubím odtoku je přelivný žlab, který zachycuje případné plovoucí nečistoty na hladině.

Přítokové a odtokové potrubí je možné zvolit dle variant dispozičního uspořádání.

Aktivní kal, který sedimentuje ve spodní části dosazovací nádrže čistírny odpadních vod je průběžně odčerpáván mamutkou zpět do aktivační nádrže čistírny odpadních vod.

Vyčištěnou odpadní vodu je možno v závislosti na místních podmínkách odvádět do vodního toku, kanalizace, drenážního podmoku, či využívat k závlahám.

Kal z čistírny odpadních vod je nutno odčerpávat cca 3-4x za rok, dle zařízení a lze jej využít pro kompostování, případně zneškodnit vyvezením na městskou čistírnu odpadních vod.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Veškeré komponenty čistírny odpadních vod (nádrž, vestavba, potrubí kalu, vzduchu a vody, příchytky) jsou vyrobeny z polypropylenu. Čistírna odpadních vod kromě dmychadla neobsahuje žádný elektrický spotřebič a žádnou pohyblivou součást.

Z toho důvodu a vzhledem k použitým materiálům jsou náklady na provoz a údržbu čistírny velmi nízké.

OBJEDNÁNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

V objednávce musí být uvedeny následující technické požadavky:

  • velikost čistírny odpadních vod
  • průměr přívodního potrubí (kanalizační přípojky)
  • pozice přívodního a odpadního potrubí čistírny
  • výška nástavce (je-li objednáván)
  • pozice přívodu vzduchu a pozice a světlost odvětrávacího potrubí (je-li objednáván nástavec)
  • vzdálenost mezi předpokládaným umístěním dmychadla a vlastní čistírnou

CERTIFIKÁTY

Reference

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

 

Připojené fotogalerie

Čistírna odpadních vod EO 75 - Postup osazování ČOV 75 EO pod hladinu podzemní vody

Přiložené soubory

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz