Likvidace ekologických zátěží

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Sanace vody

Carborundum Electrite, a.s. - odstranění staré ekologické zátěže

Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží

Nabízíme následující služby:

 • hydrogeologický průzkum
 • atmogeochemický průzkum
 • projekty , dodávky, instalace a zprovoznění technologie pro odsávání a čištění půdního vzduchu nezvodnělého horninového prostředí
 • zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí
 • vyčištění podzemních vod a horninového prostředí na požadované limity
 • následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu
 • likvidace starých zátěží životního prostředí
 • likvidace následků havárií
 • odborný dozor nad prováděním sanačních prací
 • zpracování návrhů na optimalizaci sanačních zásahů
 • zpracování modelů šíření kontaminantů v horninovém prostředí

Komplexní řešení sanací podzemních vod a horninového prostředí kontaminovaných látkami cizorodými pro životní prostředí

 • Zpracování projektu průzkumných prací za účelem zjištění existence ekologické zátěže horninového prostředí
 • Realizace průzkumných prací (atmogeochemický, hydrogeologický, geofyzikální průzkum, zonální odběry vzorků zemin, odběry vzorků stavebních materiálů, sedimentů z kanalizace, apod.)
 • Vyhodnocení průzkumných prací mrak kontamince - jen pro ilustraci
 • Zpracování transportních modelů šíření znečištění
 • Zpracování modelů přirozené atenuace 
 • Zpracování analýzy rizik kontaminovaného území, případně její aktualizace
 • Zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu
 • Realizace pilotních pokusů vhodnosti sanačních postupů a technologií pro dekontaminaci nesaturované zóny horninového prostředí
 • Zpracování projektu sanačních technologií pro dekontaminaci nesaturované zóny horninového prostředí
 • Zpracování projektu sanačních technologií pro dekontaminaci saturované zóny horninového prostředí

Mars Svratka - stripovací kolony

 • Výroba, dodávka a instalace sanačních technologií pro dekontaminaci horninového prostředí  
 • Výroba a dodávka mobilních sanačních technologií pro dekontaminaci horninového prostředí
 • Výroba a dodávka mobilních sanačních technologií pro dekontaminaci horninového prostředí (např. krátkodobé sanační zásahy nebo řešení havarijních úniků na pozemních komunikacích)
 • Odtěžba kontaminovaných stavebních materiálů a zemin z ohnisek znečištění, jejich likvidace
 • Zajištění souvisejících demoličních a zemních prací při realizaci likvidace ekologické zátěže

 

 • Zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí
 • Vybudování a provoz ochranných hydraulických bariér pro zamezení šíření kontaminace z ohnisek znečištění
 • Vyčištění podzemních vod a horninového prostředí na požadované cílové sanační limity
 • Zpracování návrhu, studie, projektu a následná výroba a realizace technologie pro čištění podzemní vody od kontaminujících látek s dalším využitím vyčištěné (upravené) vody jako vody pitné či užitkové
 • Supervize a expertní činnost v rámci realizece sanačních prací
 • Následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu
 • Zpracování závěrečné zprávy z průběhu realizace nápravných opatření
 • Uvedení sanovované lokality do původního stavu
 • Vyčíslení nákladů na realizaci nápravných opatření (ocenění existující ekologické zátěže)
 • Projekce a realizace moderních a inovativních sanačních postupů

Reference

Postsanační monitoring jakosti podzemních vod lokality letiště LíněSanace ekologické zátěže Piletice – dokončení I. etapy Sanační práce na ČS PHM ČEPRO a.s. Karlovy Vary - Drahovice Ekologická sanace Piletice. Sanace bývalého úložiště leteckého petroleje Sanace skládky Lukavice Vrtné práce - vrty 50 - 80 m Realizace sanačních prací - ropné znečištění letecká základna Čáslav Sanace bývalého cukrovaru EARSTEN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s, Hrochův Týnec PROGRESSA Sobkovice Likvidace ekologické zátěže na lokalitě bývalého výr. podniku HTN Pistol v souvislosti s výstavbou nového obchodního domu Lidl Hlinsko Likvidace skládky odpadů Hodonín Carborundum Electrite Benátky nad Jizerou Foxconn Pardubice Transporta Chrudim Skládkový a lesní prostor Bor u Skutče CHKO MARS Svratka, a.s. (FNM ČR) Sanace průmyslového areálu ETA Proseč GUMOKOV (dnes Rubena) Hradec Králové ETA HlinskoOstatní sanační práce

 

 

Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice
Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice
Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice
Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice
Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice Sanace skládky Lukavice    

 

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

 

Připojené fotogalerie

Likvidace ekologických zátěží

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz