Analýza rizika

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Analýza rizik     
Analýza rizik  
Analýza rizik  
Analýza rizik  
Analýza rizik  
Analýza rizik  
Analýza rizik  
Analýza rizik  
Analýza rizik  
Analýza rizik  
Analýza rizik  
 Analýza rizik  

Obsah:

Podrobnější informace:

Analýza rizik

 

Máte podezření na závadný stav vod? Nebo na negativní dopady kontaminace? Potřebujete poradit? Zpracovat analýzu rizik?

Pište nám pomocí poptávky, emailu, zavolejte, přijďte - kontakt

Analýza rizika

je zpracována dle aktuálního Metodického pokynu Ministerstva životního   prostředí pro analýzu rizik kontaminovaného území.

Analýzu rizik je doporučeno zpracovat v případech, kdy existuje podezření na:

  • existenci závažného ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod (tzv. závadného stavu podle paragrafu 42 Vodního zákona),
  • další negativní dopady kontaminace na lidské zdraví či jednotlivé složky životního prostředí avšak nelze rozhodnout o nápravných opatřeních na základě jednoznačně prokázaného porušení legislativních norem.

Analýza rizika se stává rozhodujícím odborným podkladem pro proces eliminace rizik souvisejících s kontaminací území.


Analýza rizik je komplexní materiál, sestávající obvykle z těchto na sebe navazujících částí:

  • průzkum stavu znečištění území prováděný podle samostatného metodického pokynu,
  • hodnocení zdravotních rizik a rizik pro jednotlivé složky životního prostředí vyplývajících z tohoto znečištění,
  • návrh cílů a cílových parametrů nápravného opatření a způsobu prokázání jejich dosažení včetně návrhu postsanačního monitoringu,
  • návrh nápravných opatření nebo srovnání alternativních postupů omezování či eliminace rizik, popř. návrh na zpracování studie proveditelnosti,
  • odhad finančních nákladů a časové náročnosti doporučených variant nápravných opatření (analýza poměru vynaložených prostředků k míře snížení rizik),
  • zpracování modelů šíření kontaminantů v horninovém prostředí.

Analýza rizik vychází ze skutečnosti ověřených či známých v době jejícho zpracování a má tedy časově omezenou platnost. Pokud nastanou změny významně ovlivňující závěry anylýzy rizik, je potřebné při řízení činnosti na kontaminovaném území postupovat podle aktualizované analýzy rizik, která je zaměřena především na vyhodnocení a posouzení důsledků těchto změn.
 

Reference analýzy rizik

 

 

 

 

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

Přiložené soubory

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz