Ekologické audity

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Ekologický audit, IPPC

Obsah:

Ekologické audity
Ekologické audity
Ekologické audity
Ekologické audity
Ekologické audity
Ekologické audity
Ekologické audity
Ekologické audity
Ekologické audity
Ekologické audity
Ekologické audity
Ekologické audity
Ekologické audity

Ekologický audit neboli vyhodnocení závazků z hlediska životního prostředí zahrnuje:
 

 • zhodnocení, ve kterých směrech podnik dodržuje, případně nemůže dodržovat platné právní předpisy na ochranu životního prostředí s vyčíslením nákladů, které budou nezbytné k dosažení souladu s těmito předpisy, tj. paragraf 6a, odst.2,písm. a
 • přehled plateb za znečišťování životního prostředí a za využívání přírodních zdrojů a přehled sankcí za poškozování životního prostředí, uložených podniku podle Zákona o životním prostředí a podle jiných zvláštních předpisů, tj. paragraf 6a, odst.2, písm. b
 • vyčíslení škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku, tj. paragraf 6a, odst. 2, písm. c, v rozsahu dle Usnesení vlády České republiky č. 455 ze dne 24.6.1992, Usnesení vlády České republiky č.455 ze dne 24.6.1992, Usnesení vlády České republiky č.123 ze dne 17.3.1993 a Usnesení vlády České republiky č.810 ze dne 17.12.1997.
 • ekologické expertizy rizikových provozů

Vyhodnocení je vypracováno podle Metodického pokynu Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 18.5.1992 k zabezpečení převodu majetku státu na jiné osoby podle zákona č.92/1992 Sb. ze dne 18.2.1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb.

 

Obsah a cíle ekologického auditu:

Nové přístupy k řešení otázek ochrany životního prostředí, vyjádřené strategií trvale udržitelného rozvoje a novými a novelizovanými ekologickými zákony a předpisy zavádějí do praktického života také nové postupy a procedury.

Jedním z těchto nových postupů je i systém prověřování vlivů podniku na životní prostředí, označený jako Enviromental Auditing neboli Ekologický audit.

Nejčastěji používanou definicí ekologického auditu se v poslední době stala definice Mezinárodní obchodní komory, podle které je Enviromental Auditing nástrojem řízení, zahrnujícím systematické, dokumentované, periodické a objektivní vyhodnocení toho, jak je organizován systém péče o životní prostředí a jaké jsou řídící systémy vedoucí k této péči.


Ekologický audit zpracovaný touto formou se stává důvěrným materiálem zadavatele a pomáhá především v:

 • rozhodování při volbě strategie a koncepce životního prostředí
 • stanovení priorit jednotlivých zjištěných rozporů a jejich začlenění do celkového plánu vytvoření časové posloupnosti řešení rozporů ve vazbě na celkové plány investiční výstavby a systém řízení
 • jednání s orgány státní správy v oblasti životního prostředí
 • jednání s veřejností o stavu vlivu podniku na životní prostředí a postupu na jeho zlepšování
 • dokladování úspěšnosti a rozsahu odstraněných problémů
 • vstupním jednáním se zahraničním partnerem pro případy vytváření společných firem

Osnova ekologického auditu zahrnuje:

 1. Zhodnocení dodržování právních předpisů a vyčíslení nezbytných nákladů k odstranění rozporů a dodržení souladu.
 2. Přehled plateb a sankcí za znečišťování životního prostředí.
 3. Vyčíslení škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku.

Ekologický audit neboli vyhodnocení závazků z hlediska životního prostředí je vypracováno podle Metodického pokynu Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 18.5.1992 k zabezpečení převodu majetku státu na jiné osoby podle zákona č.92/1992 Sb. ze dne 18.2.1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb.

Reference ekologické audity

 

 

 

Ekologické audity Ekologické audity Ekologické audity Ekologické audity

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

 

Připojené fotogalerie

Ekologický audit

Přiložené soubory

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz