Vydávání odborných publikací

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Vydáváme:

V případě Vašeho zájmu o jednotlivé publikace objednávejte:

  • sborníky v rubrice Publikace - sborníky- u jednotlivých sborníků je vždy objednávka
  • knižní publikace v rubrice Publikace - knižní publikace - u jednotlivých publikací je vždy objednávka
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydávání odborných publikací

Vydávání odborných publikací naší společností bylo v počátku pouze doprovodnou činností k nejvýznamnějším konferencím, které jsme pořádali. První sborník příspěvků vyšel na jaře 1997 a obsahoval referáty přednesené na konferenci Biodegradace, od roku 1998 se naše produkce sborníků stále zvyšuje a zkvalitňuje, takže jejich současná nabídka obsahuje desítky titulů, jejichž obsahem jsou různá témata z oblasti ochrany životního prostředí.

Od roku 2006 vydáváme také nové odborné publikace. Jednotlivé tituly zařazujeme do edičního plánu na základě vlastních zkušeností a ohlasů z řad účastníků našich akcí. Jsme připraveni vydávat rovněž publikace na klíč, tzn. převzít hotový rukopis od autora, provést korektury, zajistit sazbu a tisk a dodat zákazníkovi hotové publikace.

Přidělení ISBN

Většinu publikací vydáváme v tištěné formě, některé jsou doplněny CD. V roce 2002 jsme vstoupili do systému mezinárodního číslování neperiodických publikací ISBN a od té doby naše publikace označujeme přiděleným identifikátorem, který je součástí bibliografických i katalogizačních záznamů v národních i mezinárodních databázích a nejspolehlivějším vyhledávacím prvkem.

V souladu se zněním zák. č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění zákona 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, a vyhl. č. 156/2003 Sb. zasíláme výtisky všech vydaných publikací do fondů Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně, Vědecké knihovny v Olomouci a Krajské knihovně v Pardubicích. Dalším vědeckým a krajským knihovnám zasíláme hlášení o nově vydaných publikacích a řada z nich (např. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Severočeská vědecká knihovna a další) jsou našimi pravidelnými odběrateli.

Sborníky pro konference

Vydané sborníky jsou součástí konferenčních materiálů, tzn., že všichni účastníci našich konferencí je obdrží v rámci vložného, zbylý náklad nabízíme dalším zájemcům a na základě objednávky jim jednotlivé sborníky zasíláme (v případě zasílání v rámci České republiky neúčtujeme ani balné, ani poštovné).

Odborné publikace

          Ing. Vít Matějů a kolektiv autorůVydávání odborných publikací

          ISBN 80-86832-15-5, 280 stran, formát A4, váz.

Vzhledem k velkému zájmu o informace publikované v našich sbornících jsme v roce 2005 přikročili k přípravě první ucelené příručky o problematice a možnostech odstraňování ekologických zátěží v českém jazyce. Třicetičlenný autorský kolektiv složený z předních odborníků z akademické i firemní sféry pod vedením editora Ing. Víta Matějů sestavil encyklopedii, která pod názvem KOMPENDIUM SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ vyšla v březnu 2006 a která shrnuje teoretické i praktické poznatky o technologiích pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů, technologiích čištění podzemní vody a průsakových vod, technologiích čištění půdního vzduchu a vzdušin, nanotechnologiích a inovačních technologiích. Popsány jsou nejen všechny technologie běžně užívané v ČR, ale i metody ověřené alespoň pilotními zkouškami nebo poloprovozem a nové metody, u nichž je předpoklad, že by v podmínkách ČR mohly být použity. U každé technologie jsou uvedeny možnosti jejího použití a případného efektivního kombinování s dalšími metodami, výčet výhod a nevýhod a vysvětlen princip technologie. Popisy jsou doprovázeny obrázky, grafy, vzorci a rovnicemi. 

Kompendium sanačních technologií Kompendium sanačních technologií Kompendium sanačních technologií Kompendium sanačních technologií Kompendium sanačních technologií
Kompendium sanačních technologií Kompendium sanačních technologií Kompendium sanačních technologií Kompendium sanačních technologií Kompendium sanačních technologií

 

  • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

          Prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc., Prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc., Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.,  Ing. Milan Březina, CSc.

          ISBN 978-80-86832-34-0, 152 stran, formát B5, brož.Vydávání odborných publikací

Monografie Odpadové hospodářství navazuje na příručku, kterou prof. Kuraš s kolektivem spolupracovníků připravil v roce 1994 a která byla dávno již zcela rozebrána. Navíc stupeň poznání, vývoj technologií i právního prostředí a v neposlední řadě i vnímání nutnosti ochrany životního prostředí prošly v posledních letech tak prudkým vývojem, že rozhodnutí vydat publikaci novou bylo zcela spontánní a logické.

Monografie si klade za cíl ucelené zpracování složité problematiky odpadového hospodářství tak, aby zájemcům poskytla přehledné a aktuální informace o všech důležitých oblastech odpadového hospodářství, o technologiích zpracování odpadů, o jejich materiálovém a energetickém využití, o preventivních opatřeních v oblasti odpadového hospodářství atd. Je koncipována tak, aby sloužila všem zájemcům o odpadové hospodářství a zároveň mohla být používána jako zdroj informací vysokoškolskými studenty, zejména technického směru.

          doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

          ISBN 978-80-86832-42-5, 264 stran, formát B5, brož.Vydávání odborných publikací

Autorem publikace je doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., současný děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze, který metodu LCA vyučuje a zabývá se jí i v praxi. Monografie shrnuje základní metodické postupy LCA, seznamuje čtenáře s odbornou terminologií, s překladem ČSN EN ISO norem a souvisejících ISO dokumentů.

Je doplněna seznamem citované literatury, rejstříkem zkratek a indexů, věcným rejstříkem a slovníkem vybraných termínů a obsahuje řadu rovnic, grafů a obrázků. Je účelnou a přehlednou pomůckou pro všechny, kteří se zabývají problematikou environmentálního managementu,           i pro ty, jichž se tato problematika dotýká zatím jen okrajově.

 

  • KOMPENDIUM OCHRANY KVALITY OVZDUŠÍ

  Ing. Jiří Kurfürst, CSc. a kolektiv autorů

         ISBN 978-80-86832-38-8, 408 stran, formát A4, váz.

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor vydala u příležitosti konání čtvrtého ročníku konference Ochrany ovzduší ve státní správě a současně desátého výročí občanského sdružení Ochrany kvality ovzduší encyklopedickou publikaci věnovanou problematice kvality ovzduší. Editorem monografie je Ing. Jiří Kurfürst, CSc., který dlouhá léta pracoval na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického a zároveň jako šéfredaktor časopisu Ochrana kvality ovzduší.

Kapitoly Kompendia jsou věnovány problematice chemie atmosféry, vlastnostem látek znečišťujících ovzduší včetně těžkých kovů a organických látek těkavých (VOC) a persistentních (POP), hlavním druhům zdrojů znečišťování ovzduší a způsobům omezování jejich emisí, šíření znečišťujících látek v atmosféře a jeho matematickému modelování, měření, monitoringu, a přehledu technických norem. Do publikace byly zařazeny i nové kapitoly např. „Těžké kovy v ovzduší – environmentální charakteristika“ a „Technické prostředky omezování emisí“. Kompendium je určeno pracovníkům v oblasti ochrany životního prostředí, zejména pracovníkům veřejné správy na všech stupních, zaměřených na problematiku ochrany ovzduší, pracovníkům kontrolních a inspekčních orgánů, zaměstnancům organizací měřících emise a imise, průmyslových a komunálních podniků znečišťujících ovzduší.

Kompendium ochrany kvality ovzduší Kompendium ochrany kvality ovzduší Kompendium ochrany kvality ovzduší Kompendium ochrany kvality ovzduší Kompendium ochrany kvality ovzduší
Kompendium ochrany kvality ovzduší Kompendium ochrany kvality ovzduší Kompendium ochrany kvality ovzduší Kompendium ochrany kvality ovzduší Kompendium ochrany kvality ovzduší
  • RADIOAKTIVNÍ LÁTKY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

  Ing. Eduard Hanslík, CSc. a kolektiv autorů

          ISBN 978-80-86832-64-7, 108 stran, formát A4, brož.

Ing. Eduard Hanslík, CSc., vedoucí oddělení radioekologie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., který dlouhodobě pracuje v oblasti radiologických analýz vzorků životního prostředí a radioekologie, v tomto oboru publikuje a přednáší, sestavil z předních českých odborníků autorský kolektiv, který během několika měsíců roku 2011 připravil ucelenou publikaci o charakteristických vlastnostech radioaktivních látek, o přírodních i antropogenních zdrojích radionuklidů, možných rizicích z příjmu radioaktivních látek, o zdrojích znečištění prostředí přírodními i umělými radionuklidy, dále o globální a regionální distribuci a výskytu radioaktivních látek v prostředí, se zvláštním zaměřením na obsah radonu 222, o metodách zneškodňování materiálů kontaminovaných radionuklidy a je doplněna věcným rejstříkem a rejstříkem zkratek a značek.

Členy autorského kolektivu kromě editora Ing. Eduarda Hanslíka, CSc., byli RNDr. Ivan Barnet, CSc., (ČGÚ), RNDr. Diana Marešová, Ph.D. (VÚV TGM, v. v. i.), Ing. Zuzana Pašková, MBA (SÚJB), Ing. Josef Podlaha (ÚJV Řež, a.s.), RNDr. Pavel Stierand (ČHMÚ) a RNDr. Kamila Trojáčková (DIAMO, státní podnik).

Publikaci doporučujeme managementu a pracovníkům laboratoří zabývajících se radiologickým rozborem vod a dalších složek životního prostředí, zástupcům státní správy, pracovníkům vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť, studentům, zástupcům ekologických iniciativ a všem dalším zájemcům o problematiku výskytu a chování radioaktivních látek v životním prostředí.

 

  • ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

          Prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc.

          ISBN 978-80-86832-80-7, 344 stran, formát B5, brož.

Publikace se podrobně zabývá zejména odpady z výrobních činností (odpady z těžby, dopravy a zpracování nerostných surovin a ropy, odpady z průmyslových procesů, odpady z energetiky, radioaktivní odpady, stavební a demoliční odpady, zemědělské odpady, odpady z lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu)
a možnostem jejich zpracování. Další kapitoly jsou věnovány odpadům ze spotřeby (komunálním odpadům, elektrickému a elektronickému odpadu, odpadům z dopravy, zdravotnickým a některým dalším specifickým odpadům), předcházení a omezování vzniku odpadů, recyklaci odpadů, jejich tepelnému, biologickému, fyzikálnímu a chemickému zpracování a skládkování. V úvodních kapitolách navíc informuje o vývoji a současném stavu odpadového hospodářství a příslušných právních předpisech ČR a EU. Závěrečná kapitola je věnována novým materiálům, z nichž vzniknou budoucí odpady.

Monografie je koncipována především jako vysokoškolská příručka, tzn. výukový materiál. Je tedy určena zejména studentům technických vysokých škol, avšak zároveň připravena tak, aby v ní užitečné informace mohli nalézt i odborníci z praxe. Text obsahuje přehledný seznam odborných termínů používaných v odpadovém hospodářství a desítky obrázků a je doplněn seznamem odborné literatury a věcným rejstříkem.

 

  • PŘÍRUČKA OCHRANY KVALITY OVZDUŠÍ

          Editor Ing. Vladimíra Henelová

          ISBN 978-80-86832-77-7, 640 stran, formát A4, váz.

V rámci projektu „Efektivní řízení kvality ovzduší“ vydalo Sdružení společností IREAS centrum, s.r.o. a Vodní zdroje Ekomonitor Příručku ochrany kvality ovzduší. Jde o soubor odborných textů z různých oborů, který umožňuje vnímat ochranu kvality ovzduší v celém rozsahu. Publikace se zabývá právními, technickými aspekty ochrany ovzduší, ale i zdravotními a ekologickými důsledky jeho znečištění.

 

  • STARÉ BÁŇSKÉ ZÁTĚŽE OPUŠTĚNÝCH CU-LOŽISEK

          Prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc., RNDr. Ingrid Turisová, PhD., Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.

          ISBN 978-80-86832-75-3, 440 stran, formát B5, váz.

Publikace vznikla v rámci řešení grantů VEGA 2-0065-11, APVV-0663-10 a projektu Příležitost pro mladé výzkumníky č. CZ.1.07/2.3.00/30.0016, podpořeného Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Vydána byla na objednávku Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Monografie informuje o početných opuštěných ložiscích po těžbě Cu-rud, která jsou de facto kontaminovanými lokalitami představujícími vážný celospolečenský problém. Zabývá se dopadem těžby Cu-rud na životní prostředí a přináší informace o možnostech případného využití hornické krajiny, příp. o možnostech její sanace.

  • INTEGROVANÉ SANAČNÍ TECHNOLOGIE

Ing. Vít MatějůImage preview

ISBN 978-80-86832-913, 264 stran, formát A4, váz.

Na začátku r. 2006 vyšlo Kompendium sanačních technologií, první publikace v češtině, která přinesla souhrnné informace o technologiích použitelných pro odstraňování ekologických zátěží a o ekonomice projektů v této oblasti. Editorem publikace velmi vstřícně přijaté odbornou veřejností a dnes již téměř rozebrané byl Ing. Vít Matějů, který v nové publikaci INTEGROVANÉ SANAČNÍ TECHNOLOGIE, shrnuje poznatky posledního desetiletí a nabízí čtenářům nový sofistikovanější pohled na jednotlivé sanační metody a zejména na možnosti jejich vzájemného kombinování.

Principy jednotlivých technologií popsané v Kompendiu samozřejmě platí dodnes, praktické zkušenosti ale již ukázaly, že použití jedné technologie často nevede ke snížení koncentrace kontaminantu na požadované hodnoty, nebo musí být realizováno neúměrně dlouho, takže je vhodné či přímo nezbytné různé sanační metody kombinovat a vytvářet jejich účinné sekvence. Kromě integrace technologií přináší současná sanační praxe řadu inovačních prvků, vyšší flexibilitu a ekonomickou výhodnost, využívá obnovitelné zdroje energie apod. Pro odborníky v oblasti ochrany životního prostředí a studenty příslušných oborů bude nová monografie respektující současný stav techniky a její trendy nepochybně vítaným a velmi užitečným zdrojem informací.

Kromě úvodu a krátké závěrečné kapitoly obsahuje publikace informace o rozdělení sanačních technologií, jejich základních principech, problematice jejich výběru a hodnocení, obecných zásadách pro aplikaci integrovaných technologií, o možnostech kombinace jednotlivých typů metod, možnostech jejich použití i faktorech, které jejich použití omezují atd. Integrované metody jsou podrobně popsány, popisy jsou doplněny vzorci, rovnicemi, tabulkami, obrázky a rozsáhlým výčtem literatury.

 

  • ZÁKLADY REMEDIACE KONTAMINOVANÉHO PŮDNÍHO PROSTŘEDÍ

Jiří Slouka, Ing. Petr Beneš, Ph. D.

978-80-86832-97-5, 95 stran, formát B5, brož.

Image preview

Publikace Základy remediace kontaminovaného půdního prostředí autorů RNDr. Jiřího Slouky a Ing. Petra Beneše, Ph. D. obsahuje stručný a srozumitelný přehled technologických možností remediace kontaminovaného půdního prostředí, a to jak jeho saturované, tak nesaturované zóny. Text je určen nejen pro odbornou veřejnost, legislativu a státní správu, ale může sloužit
i jako studijní pomůcka na akademické půdě.

Vedle stručného shrnutí konvenčních technologií a popisu nejběžnějších kontaminantů se věnuje především inovativním in-situ technologiím a nově se otevírajícím možnostem kombinace různých postupů s cílem rychlého a efektivního dosažení sanačního cíle. Velká pozornost je věnována limitujícím faktorům jednotlivých postupů, dále vztahům prostředí – znečištění – technologie a fenoménu označovanému jako obtížně sanovatelná lokalita. Text díky svému logickému uspořádání přehledným způsobem poskytuje odpovědi na nejčastější otázky vyvstávající v rámci nápravy závadného stavu životního prostředí, ke kterým čtenáře vede pomocí moderních rozhodovacích schémat. Publikaci je tedy možno vnímat nejen jako studijní materiál, ale především jako pohotovou příručku při hledání odpovědí v rámci environmentálních rozhodovacích procesů.

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

|

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

Přímé kontakty

  Oddělení seminářů:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail: seminare(at)ekomonitor.cz
 
 
  Telefon: Mobilní telefon: E-mail:
  Bc. Petráková Kánská Klára 469 318 421 602 141 508 klara.kanska(at)ekomonitor.cz
  Michaela Halabrínová 469 318 422 702 148 819 michaela.halabrinova(at)ekomonitor.cz
  Pavla Hubená