Odradonování, optimalizační studie

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Úpravna vody

Odradonování, optimalizační studie Odradonování, optimalizační studie
Odradonování, optimalizační studie Odradonování, optimalizační studie
Odradonování, optimalizační studie Odradonování, optimalizační studie
Odradonování, optimalizační studie Odradonování, optimalizační studie

Nabízíme:

  • ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, vodárenském zařízení a spotřebišti včetně vyhodnocení odebraných vzorků vody
  • vypracování návrhu technických opatření formou projektové dokumentace
  • projednání a odsouhlasení projektové dokumentace se správními orgány
  • příprava a projednání žádosti o státní příspěvek na ozdravná opatření k odstranění radonu s příslušnými subjekty
  • zajištění realizace ozdravného opatření včetně uvedení zařízení do trvalého provozu a vypracování provozní dokumentace
  • domovní úpravny vody vhodné pro odstraňování radonu u individuálních spotřebitelů (rodinné domy, rekreační zařízení, hotely a pod.)
  • zajištění trvalého servisu již provozovaných zařízení na úpravu vody a vyhodnocení jejich činnosti
  • zpracování monitorovacích studií plošného výskytu radonu v rámci územního celku

 

Stanovení radonového indexu pozemku vychází z posouzení hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a z posouzení plynopropustnosti zemin. Čím vyšší je objemová aktivita radonu v půdním vzduchu a čím jsou vrstvy zeminy propustnější, tím vyšší je pravděpodobnost, že do objektu může vnikat významné množství radonu.

V ČR je problematika zdrojů jaderného záření a jejich vyvužití normativně stanovena zákonem č. 18/1997 Sb. (atomovým zákonem) a příslušnými vyhláškami.

Jaderné záření je součástí životního prostředí. Vzhledem k možným účinkům jaderného záření na živé organismy je jaderné záření předmětem měření a hodnocení. přibližně 50% se na celkové dávce absorbovaného záření z přírodních zdrojů podílí radon (222Rn), zdroj záření alfa.

Odradonování pitné vody veřejného vodovodu Odradonování pitné vody veřejného vodovodu
Odradonování pitné vody veřejného vodovodu Odradonování pitné vody veřejného vodovodu
Odradonování pitné vody veřejného vodovodu Odradonování pitné vody veřejného vodovodu
Odradonování pitné vody veřejného vodovodu Odradonování pitné vody veřejného vodovodu
Odradonování pitné vody veřejného vodovodu Odradonování pitné vody veřejného vodovodu

Radon je plyn, vznikající přeměnami radionuklidů v horninách, odkud se šíří do půdního vzduchu. Pokud nejsou provedena účinná opatření proti pronikání radonu z geologického podlaží do staveb, proniká do obytných prostor. V obytných objektech s vysokou koncentrací radonu v ovzduší roste pravděpodobnost vzniku zdravotních následků.

Legislativně upravuje stanovení radonovené indexu pozemků § 6  odstavec 4 atomového zákona:

Ten, kdo stanovuje umístění stavby s obytnými pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podminky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení.

Reference:

 

 

Odradonování pitné vody veřejného vodovodu Odradonování pitné vody veřejného vodovodu Odradonování pitné vody veřejného vodovodu Odradonování pitné vody veřejného vodovodu Odradonování pitné vody veřejného vodovodu
Odradonování pitné vody veřejného vodovodu Odradonování pitné vody veřejného vodovodu Odradonování pitné vody veřejného vodovodu Odradonování pitné vody veřejného vodovodu Odradonování pitné vody veřejného vodovodu

 

 

 

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

  

Přiložené soubory

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz