Zemní filtry

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Plastový zemní filtr pískový podzemní ( PZFP)

Použití I Popis I Typy PZFP I Osazení I Účinnost I Výhody I Fotogalerie

 

POUŽITÍ

Plastové zemní filtry pískové jsou navrženy dle ČSN 75 6402. Osazují se jako druhý stupeň čištění odpadních vod za čistírnu odpadních vod nebo septik. Plastové zemní filtry PZFP 4-16 slouží k dočištění odpadních splaškových vod malých zdrojů znečištění ( rodinné domy, rekreační objekty apod.)

POPIS

Zemní filtr tvoří hranatá plastová nádrž, která je od okolního horninového prostředí nepropustně oddělena. Předčištěná splašková voda natéká z ČOV nebo septiku na zemní filtr rozvodným potrubím (v jedné až čtyřech řadách). Rozvodné potrubí je uloženo ve štěrkovém obsypu frakce 8/16 mm, 16/32 mm. Z rozvodného potrubí natéká voda na vlastní filtrační náplň praného písku, frakce 2/4 mm. Vyčištěná voda odtéká sběrným potrubím uloženým ve štěrkovém obsypu frakce 8/16 mm, 16/32 mm. Sběrné potrubí je vyvedeno min. 50 cm nad upravený terén a je zakončeno větrací hlavicí. Vlastní těleso zemního filtru je zakryto geotextilií a zasypáno vytěženou zeminou. Zemní filtr je dodáván bez štěrkové a pískové náplně.

OSAZENÍ

Plastový zemní filtr se osazuje do stavební jámy na betonovou podkladní desku nebo pískové lože. Základová deska má být trvale nad hladinou spodní vody. Těleso filtru se obsype vytěženým materiálem. Variantou osazení je komplet tvořící zemní filtr a plastová revizní (čerpací) šachtice, sloužící event. ke kontrolním odběrům vzorků vody.

ÚČINNOST

Účinnost soustav septik (ČOV) + zemní pískový filtr snižuje hodnoty BSK5 až o 90% a NL až o 85%.

VÝHODY

  • vysoká životnost
  • bezobslužný provoz
  • žádná elektroinstalace
  • nízké provozní náklady
  • nízká hmotnost
  • jednoduchá montáž

TYPY PÍSKOVÝCH FILTRŮ

Typ filtru Počet obyvatel EO Délka L (mm) Šířka B (mm) Výška V2 (mm) Filtrační vrstva písku (m3) Štěrkový obsyp (m3)
PZFP 4 4 (6) 4 000 1 500 1 200 4,2 3,0
PZFP 8 8 (10) 5 000 2 000 1 200 7,0 5,0
PZFP 12 12 (14) 6 000 2 400 1 200 10,1 7,2
PZFP 16 16 (18) 7 000 2 500 1 200 12,25 8,7

Poznámka: profil d1, d2 světlosti 125 mm (150 mm), event.dle přání zákazníka. Hodnoty v závorce platí pro objekty obývané pouze přechodně.

FOTOGALERIE

 

           

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Analýza rizika |

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Přiložené soubory

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz