Čiřiče vody

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Materiál | Funkce | Typy | Fotogalerie

MATERIÁL

Čiřiče jsou vyráběny z polotovarů desek z homogenního polypropylenu a z jejich kopolymerů technologií svařováním. U čiřičů instalovaných venku (v exterieru) a vystavených slunečnímu záření je možné je vyrábět z polypropylenu s filtrem proti UV záření.

FUNKCE

Při úpravě povrchových vod se koagulace/čiření považuje za prakticky nezbytný proces, který je v technologické lince zařazen vždy. S přihlédnutím k technickému provedení lze čiřiče nazývat též nádrží s vertikálním průtokem.

Odpadní voda přitéká do středového komína, protéká jím směrem ke dnu, mění směr pohybu o 180°, protéká vlastním usazovacím prostorem směrem vzhůru ke sběrným žlabům s pilovým přepadem.

Odrazový štít na výtoku ze středového komínu zabraňuje zviřování usazeného kalu v kalovém prostoru, aby proud vody (i při použití odrazového štítu) nezasahoval   do kalového prostoru.

Rychlost vody ve středovém komínu je proto dimenzována průřezem středového komína v poměru k přitékajícímu množství vody a kuželovým (event. jehlanovitým)rozšířením dolní části komína. 

 

„Čiření“ – nebo „koagulace“ je jeden ze základních technologických procesů úpravy povrchové vody na vodu pitnou. Někdy se tohoto postupu užívá i při čištění vod odpadních.

Znečištěnou vodu můžeme vyčiřit (zbavit zákalu) různým způsobem. V technologii vody se často používá způsobů chemických, při kterých má význačnou úlohu fyzikálně chemický proces koagulace. Je to shlukování dispergovaných částic ve větší agregáty poutané adhezními povrchovými silami (mezimolekulovými). Vzniká tak hrubě disperzní systém, který je kineticky nestálý; dojde k vyvločkování a pak k sedimentaci vloček. Abychom odstranili z povrchové nebo odpadní vody znečišťující látky v koloidním stavu, zařazujeme postupně procesy koagulace a čiření. Souhrn technologických operací pro oba uvedené procesy se v technické praxi ča sto zkráceně označuje jen jedním z obou názvů – „koagulace“ nebo „čiření“.

TYPY

Typy Objem m3 Průměr D (mm) Výška H (mm) Váha (kg)
Čiřič ČVZE- 4 4,02 1 600 2 000 175
Čiřič ČVZE- 5 5,03 1 600 2 500 184
Čiřič ČVZE- 5,1 5,09 1 800 2 000 188
Čiřič ČVZE- 6,3 6,36 1 800 2 500 201
Čiřič ČVZE- 6,9 6,93 2 100 2 000 246
Čiřič ČVZE- 8,6 8,66 2 100 2 500 270
Čiřič ČVZE- 10,4 10,39 2 100 3 000 302
Čiřič ČVZE-9,7 9,76 2 350 2 250 277
Čiřič ČVZE- 11,2 11,28 2 350 2 600 293
Čiřič ČVZE- 12,9 13,01 2 350 3 000 314

FOTOGALERIE

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Analýza rizika |

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

 

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz