Archiv aktualit

 • 30.09.2019

  V pátek 27. září byl po první etapě revitalizace, na níž jsme se od roku 2017 do letoška podíleli, slavnostně otevřen atletický sektor městského stadionu v Holicích. Naši kolegové zpracovávali dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby a autorský dozor, což obnášelo

 • 19.08.2019

  Změny v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod, které přináší prováděcí vyhláška č. 437/2016 Sb., spočívají ve zpřísnění mikrobiologických kritérií a povinném ověřování účinnosti hygienizace kalů. Od 31. prosince 2019 bude dle tab. č. 1 příl. č. 4 vyhlášky možné na zemědělskou půdu ukládat pouze kaly kategorie I.

 • 22.07.2019

  Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. obdržela v rámci programu B2B od České rozvojové agentury finanční prostředky na zpracování Studie proveditelnosti „Vodní nádrž Khray nwe – zdroj vody pro město Harir, provincie Shaqlawa, Irák“. Studie pomáhá řešit problémy se zásobením vodou pro obce poblíž města Harir, které trpí nedostatkem jak pitné vody pro obyvatelstvo, tak vody pro zemědělství – chov dobytka a závlahy zemědělských plodin.

 • 10.07.2019

  Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravilo novelu vodního zákona, kterou dne 8. července 2019 schválila vláda.

  Novela má řešit zejména postup krajů a celé republiky při déletrvajícím suchu. Jednotlivé kraje podle ní budou mít povinnost vytvořit plány pro zvládání sucha a nedostatku vody a vznikne i plán platný pro celou republiku. Plány by měly mimo jiné obsahovat popis a mapy vodních zdrojů, možnosti propojitelnosti vodohospodářských soustav, mapy vodárenských soustav, návrhy postupů a opatření pro zvládání sucha.

 • 08.07.2019

  Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se podílí na výzkumném projektu VŠCHT Praha s názvem "Vývoj train technologie pro odstranění chlorovaných ethylenů z horninového prostředí". V roce 2018 byly pro účely tohoto projektu odebírány vzorky podzemní vody a kalu ze studní v areálu bývalé čistírny oděvů v Pardubicích s cílem izolace směsné mikrobiální populace schopné degradovat chlorované uhlovodíky.

 • 08.07.2019

  Začátkem tohoto roku naše společnost vyměňovala technologii úpravny vody v Rehabilitačním ústavu v Brandýse nad Orlicí. Původní stav nesplňoval limity stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., a tak bylo nutné přijít s novým řešením, které by odstraňovalo železo a zákal ze surové vody a odpovídalo závazným požadavkům na pitnou vodu. Kromě rozboru surové vody mezi další vstupní podklady patřil požadavek na úpravu vody bez použití jakýchkoli chemikálií a omezený prostor, ve kterém se měla technologie instalovat. 

 • 08.07.2019

  V pondělí 3. června 2019 proběhlo slavnostní předání zakázky Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi, na níž naše společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. zahájila práce v říjnu 2018. Několik desítek let neudržovaný náhon Chrudimky v parku Sřelnice je součástí přírodní památky Ptačí ostrovy, proto byla revitalizace zadána i realizována tak, aby byl zachován nejen přírodní ráz vodního toku, ale aby navíc byly vybudovány útvary, které tento ráz posílí a zdůrazní.

 • 08.07.2019

  V úterý 11. června proběhla v budově Ministerstva životního prostředí tisková konference, která informovala o zahájení prací na projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2. etapa /NIKM 2). Jedná se o projekt zaměřený na podchycení a základní zhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit na území České republiky. Cílem je zajištění efektivního a jednotného postupu identifikace, evidence a hodnocení těchto lokalit.

 • 08.07.2019

  Na začátku dubnu jsme odeslali do Záporoží vysoce automatizovaný biologický filtr, který bude sloužit k čištění vzduchu z čistírny odpadních vod v dánském pivovaru Carlsberg. Biofiltr bude napojen na centrální systém ČOV pivovaru. S délkou téměř 10 m je tento biofiltr zatím největším výrobkem naší plastikářské dílny.

  Fotografie filtru najdete zde.

 • 08.07.2019

  Dne 12. února 2019 schválil Evropský parlament návrh nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. (PS_TA-PROV(2019)0071 - Minimální požadavky na opětovné využívání vody ***I). Návrh definuje minimální kvality recyklované vody pro zavlažování zemědělských ploch. V souvislosti s tímto návrhem vyzval EP Komisi k úvahám, zda a za jakých podmínek by recyklovaná vody mohla být používána k dalším účelům.

 • 11.03.2019

  Dne 12. 1. 2019 jsme mohli vidět napínavé Mistrovství republiky v cyklokrosu. Malý sestřih můžete vidět níže, jinak celý záznam je k vidění na stránkách České televize zde.

  Rádi bychom se zmínili o závodníkovi Danielu Mayerovi z KC Hlinsko, který se po tomto Mistrovství republiky zúčastnil 2. 2. 2019 Mistrovství světa v cyklokrosu v dánském městě Bogense a obsadil 33. místo.

  Přejeme všem závodníkům v roce 2019 mnoho úspěchů.

 • 26.02.2019

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo ke dni 4. 2. 2019 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 119. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014 – 2020. Žádosti jsou přijímány od 4. února 2019 do 13. ledna 2020.

  Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 tis. Kč (bez DPH).

  Výzva je průběžná (nesoutěžní). Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,0 mld. Kč.

 • 26.02.2019

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo k 1. únoru 2019 prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 130. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014 – 2020, PO 4, investiční priorita 1, SC 4.2. Žádosti jsou přijímány od 1. února do 31. října 2019.

  Podporovanými aktivitami jsou v rámci Specifického cíle  4.2 (Posílit biodiverzitu):

 • 22.01.2019

  V polovině ledna přinesla média informaci o nově připravených principech pozemkových úprav. Podle nich se musí navrhovat řešení, která budou dostatečně účinná v klimatických podmínkách předpovídaných pro druhou polovinu 21. století. Zaměří se tedy na dlouhodobé zadržení vody v krajině, jejich součástí bude i řešení závlahových systémů a zdrojů závlahové vody. Nově se budou řešit pozemkové úpravy v několika na sobě navazujících katastrech najednou.

 • 17.12.2018

 • 13.12.2018

  Společnost Vodní zdroje Ekomonitor se v roce 2018 již potřetí zapojila do projektu Burza filantropie, který probíhá na několika místech Pardubického kraje i v některých dalších krajích. Jedná se o platformu pro setkání neziskových organizací, soukromé sféry a veřejné správy, na které neziskovky představují zajímavé projekty, kterými mohou zlepšit život ve svém okolí nebo pomoci potřebným.

 • 03.12.2018

  Česká rozvojová agentura podpořila v režimu de minimis v rámci dotačního titulu Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor na rok 2018 podnikatelský plán naší společnosti s názvem Rybí farma Nyamonie, Keňa – Siaya. Prvním úkolem byl výběr pozemku pro rybí farmu, kde se má chovat tilápie nilská. Krmivy by měly být odpadní zemědělské suroviny a roční produkce ryb by se měla pohybovat do 30 tun ročně, při čemž by ryby měly být cenově schopné konkurence ve srovnání s dovozy z Číny.

 • 03.12.2018

  1. ledna 2019 nabývá účinnosti novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., která mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Novela definuje způsob udělování výjimek vodoprávním úřadem pro případy, kdy realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody, novelizuje správu poplatků a mění či zpřesňuje i další ustanovení starších právních předpisů.

 • 03.11.2018

  Naše společnost i letos podpořila závod TOI TOI CUP 2018  v cyklokrosu, který se 6. 10. 2018 uskutečnil v Hlinsku. Všem vítězům moc gratulujeme.

   

   

  Celý záznam je k vidění na stránkách České televize zde.

 • 04.10.2018

  V polovině srpna letošního roku byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci školy v obci Karavalli, kterou v rámci projektu Energeticky efektivní škola připravilo naše velvyslanectví ve spolupráci s českými firmami. Práce na projektu byly zahájeny již před dvěma lety a týkají se jak zpracování projektové dokumentace, tak dodávek materiálu a technologií. Naše společnost je odpovědná za systém čištění užitkové a odpadní vody.