Domovní čistírny odpadních vod - NPŽP výzva č. 12/2019

Čtrnáct dní před koncem roku 2019 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Národního programu Životní prostředí 12. výzvu pro prioritní oblast 1. Voda, podoblast 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod, podporovaná aktivita 1.3.B Domovní čistírny odpadních vod. Cílem výzvy je vybudování soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacit 50 EO v oblastech, kde výhledově nelze z technických nebo ekonomických důvodů připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Oprávněnými příjemci podpory jsou obce. Žádosti je možné podávat od 2. 3. 2020 do 30. 6. 2021, nejpozději do vyčerpání alokace 200 mil. Kč. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2024. Maximální výše dotace je závislá na kapacitě budované čistírny. Pro jednu DČOV s kapacitou do 5 EO činí 100 tis. Kč, s kapacitou 6-15 EO 170 tis. Kč a s kapacitou 16-50 EO 240 tis. Maximální výše podpory činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Celý text výzvy najdete zde