Posun účinnosti vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě?

Změny v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod, které přináší prováděcí vyhláška č. 437/2016 Sb., spočívají ve zpřísnění mikrobiologických kritérií a povinném ověřování účinnosti hygienizace kalů. Od 31. prosince 2019 bude dle tab. č. 1 příl. č. 4 vyhlášky možné na zemědělskou půdu ukládat pouze kaly kategorie I.

Provozovatelé ČOV a zařízení na úpravu kalů považují termín účinnosti vyhlášky za nereálný a společně se zástupci odborných asociací navrhují jeho posunutí. Ministerstvo životního prostředí posun termín připouští s tím, že bude nutné provést analýzu technologické připravenosti a celkové situace. Návrh novelizované vyhlášky s posunutým termínem je připraven do připomínkového řízení.