COVID-19 - nakládání s odpadem kontaminovaným nebo potenciáně kontaminovým SARS-CoV-2

Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů konstatuje, že dosud (18. březen) neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či přenosu viru COVID-19  přímým nechráněným kontaktem během nakládání s infekčním, především zdravotnickým odpadem. Teoreticky existuje možnost expozice viru způsobujícího COVID-19 u pracovníků nakládajících s infikovanými odpady v případě, že nebudou dodrženy základní hygienické a bezpečnostní postupy, které NRC v uvádí ve stanovisku uveřejněném na adrese zde.

Správné postupy nakládání s infekčním odpadem stanoví Certifikovaná metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která byla certifikována Ministerstvem životního prostředí a je zveřejněna na adrese https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_odpady_zdravotnictvi.

Veškerý zdravotnický odpad vznikající při péči o pacienty COVID-19 ve zdravotnických zařízeních by měl být bezpečně shromažďován v označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalech, pokud možno spalitelných bez nutnosti další manipulace s ním. Pokud je to možné, měl by být odpad dekontaminován nebo obal by měl být alespoň ošetřen dezinfekcí, a to nejlépe v místě jeho vzniku.

V současné době jsou velmi důležité i informace o tom, jak nakládat s kontaminovaným a potenciálně kontaminovaným odpadem z karantény osob. NRC ve svém doporučení uvádí, že veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě, by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Pytle z tenčího materiálu je třeba zdvojit. Tento postup je vhodný pro případy, kdy u osob není prokázáno onemocnění COVID-19.

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování nebezpečného odpadů a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady ale i pro ostatní občany. Způsob by měl stanovit místně příslušný úřad po konzultaci s OOVZ. Jde např. o omezení přístupu ke sběrným nádobám, aby s odloženým odpadem nemohly manipulovat jiné osoby (tj. zamezit vybírání a přebírání popelnic apod.). V případě zvýšeného výskytu kontaminovaného odpadu v jedné lokalitě je možno přijmout další opatření jako je např. oddělený sběr a svoz apod. WHO doporučuje přijmout taková opatření, která by zajistila, že tento odpad nebude uložen na skládku.