Odborné články

Rok 2010

Datum vydání: 02.04.2010
Sanace skládky Lukavice

Sanace skládky v Lukavici vstoupila do druhé poloviny

Datum vydání: 11.02.2010
Vlastní zdroje vody

Každému nově vybudovanému domovnímu zdroji vody musí dle zákona předcházet hydrogeologický posudek. Jako odborná hydrogeologická firma se stále častěji setkáváme s klienty, kteří se rozhodli vybudovat vlastní zdroj vody.

Datum vydání: 11.02.2010
Program na podporu nakládání s autovraky

Cílem programu je podpora systému nakládání s vybranými autovraky, prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Program se také vztahuje na řešení tzv. „staré zátěže“.

Datum vydání: 27.01.2010
Zahájení sanace skládky Lukavice

Stará ekologická zátěž zde pochází z přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, kdy byl vytěžený písník zavezen tzv. kyselými asfaltovými gudrony, což byl v té době odpad ze zpracování ropy v nedalekých Pardubicích. Ropa se tehdy rafinovala tzv.“sovětskou“ metodou, kdy byla do ní přimísena koncentrovaná kyselina sírová, díky které se oddělily pouze lehčí frakce ropy (kerosin, benziny, nafta atd.).

Datum vydání: 25.01.2010
Svářečka plastů Work v naší plastikářské dílně

Zakoupením svářečky plastů Work dostala výroba v plastikářské dílně firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim významného pomocníka, který by měl podstatně omezit manuální práci a šetřit výrobní čas. Pro zájemce z řad výrobců plastových svařovaných výrobků nabízíme možnost využití kapacity našeho svářecího zařízení.

Rok 2009

Datum vydání: 19.03.2009
Praktické zkušenosti s rozdíly mezi výsledky průzkumných prací a skutečností zjištěnou na lokalitě v rámci sanačních prací

Základním kritériem, ovlivňujícím výsledky průzkumných prací na lokalitě, je v první řadě kvalita vstupních dat pro projekci průzkumných prací.

Datum vydání: 18.03.2009
Sanace skládky odpadů Hodonín

Projekt je spolufinancován Operačním programem Infrastruktura, Státním fondem životního prostředí ČR a Pardubickým krajem.

Datum vydání: 18.03.2009
Sanační práce na lokalitě Transporta Chrudim

Kontaminace zvodnělé i nezvodnělé zóny horninového prostředí na zájmové lokalitě je tvořena dominantně chlorovanými alifatickými uhlovodíky (ClU) a to především 1,1,2,2,-tetrachlorethenem (PCE), 1.1.2-trichlorethenem (TCE) a 1,2-cis-dichlorethenem (DCE).

Datum vydání: 18.03.2009
Program rozvoje venkova

V květnu 2007 byl schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007-2013. Tento dokument má za cíl podpořit rozvoj venkovského prostoru Česka na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšit stav životního prostředí a snížit negativní vlivy intenzivního zemědělského hospodaření.

Datum vydání: 18.03.2009
Pitná voda

Na rozdíl od potravin a dalších výrobků, u kterých je předepsáno, jaké informace musí výrobce na obalu povinně uvést, mnoho spotřebitelů nevnímá pitnou vodu jako výrobek a nemají tušení, kde a jakým způsobem mohou získat informace o jejím složení a nezávadnosti. Tato situace pak přímo nahrává různým výrobcům a prodejcům zařízení na úpravu vody.