Odborné články

Nejstarší
< Starší

Rok 2009

Datum vydání: 18.03.2009
Program rozvoje venkova

V květnu 2007 byl schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007-2013. Tento dokument má za cíl podpořit rozvoj venkovského prostoru Česka na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšit stav životního prostředí a snížit negativní vlivy intenzivního zemědělského hospodaření.

Datum vydání: 18.03.2009
Pitná voda

Na rozdíl od potravin a dalších výrobků, u kterých je předepsáno, jaké informace musí výrobce na obalu povinně uvést, mnoho spotřebitelů nevnímá pitnou vodu jako výrobek a nemají tušení, kde a jakým způsobem mohou získat informace o jejím složení a nezávadnosti. Tato situace pak přímo nahrává různým výrobcům a prodejcům zařízení na úpravu vody.

Datum vydání: 17.03.2009
Zpracování projektu instalace domovní ČOV

Dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. je čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) vodním dílem umožňující nakládání s vodami - vypouštěni vyčištěných odpadních vod do vod povrchových (potok, rybník atd.), jednotné kanalizace nebo k zasakovaní do vod podzemních. K provedeni stavby vodního díla je třeba stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod.

Datum vydání: 17.03.2009
Regenerace vodních zdrojů

STUDNY. Nejčastějším důvodem potřeby regenerace je dlouhodobá (víceletá) odstávka, kdy nebyla studna využívána. Často jsou takové studny znehodnoceny napadávkou, nárusty bahna na stěnách a biologickým oživením. Kromě poklesu odebíraného množství vody je zde na závadu především zcela nevyhovující kvalita vody.

Datum vydání: 16.03.2009
Nevhodnost kořenových čistíren pro čištění odpadních vod v obcích

Vzhledem k povaze ČOV dochází v mimovegatačním (zimním) období ke značnému poklesu čistícího efektu. Dalším z vážných nedostatků je fakt, že dobře fungující kořenová čistírna umí odstranit organické znečištění (CHSK-Cr, BSK5) a nerozpuštěné látky (NL), ale nedokáže odstraňovat ani formy dusíku ani celkový fosfor, což je dnes běžný požadavek legislativy.

Datum vydání: 16.03.2009
Problematika a možnosti likvidace odpadních vod vyvážením do svozových jímek ČOV

Vyvážecí jímka (totéž co žumpa, dále jen VJ) je bezodtokové zařízení zpravidla obdélníkového či kruhového průřezu z betonu nebo plastu, případně i jiných materiálů, sloužící k záchytu a akumulaci výhradně odpadních vod, a to ze sociálního zařízení (WC, koupelna, kuchyň). Vypouštění vod z VJ (do kanalizace, vodoteče, do vod podzemních – např. do trativodu) je nepřípustné.

Datum vydání: 16.03.2009
Problematika likvidace kalů ze žump a septiků

Uvedené odpadní vody jsou v drtivé většině vyváženy na zemědělské pozemky (pokud nejsou „načerno“ přečerpávány do kanalizace), a to vždy až když je septik zcela naplněn kalem a dávno ztratil svoji funkci. Revizí vyvážecích jímek jsme zjistili obdobný stav: tekutá fáze odtéká, tuhá fáze se akumuluje, žumpa se obyčejně vyváží, až když je plná kalu.

Datum vydání: 16.03.2009
Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací v praxi

V současně době je velmi živou, diskutovanou a také prakticky dost nejasnou záležitostí povinnost vlastníka vodovodu nebo kanalizace zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací (dále jen PFOVAK), dle článku 11, § 8 zákona č. 76/2006 Sb., kterým byl původní zákon č. 274/2001 Sb. novelizován.

Datum vydání: 16.03.2009
Projektování oddílné kanalizace

Přestože většina veřejných kanalizací je tzv. jednotná (tj. společně jsou odváděny jak splaškové, tak i dešťové vody), je v posledních letech stále častěji projektována kanalizace oddílná. Definice oddílné kanalizace je jednoduchá: Dešťové vody jsou samostatnou dešťovou kanalizací sváděny přímo do toku a tzv. „suché splašky“ (WC, koupelna, kuchyň) jsou svedeny do samostatné kanalizace splaškové.

Datum vydání: 25.02.2009
Separace olova

Již od počátku existence naší firmy se zabýváme čistším prostředím obklopující lidskou společnost. Málokdo si uvědomuje, kolik nebezpečných látek se kolem nás nalézá. V tomto článku se pokusíme Vám přiblížit alespoň zlomek toho, kde vsude nás obklopuje olovo. Zde si bereme na mušku olovo na střelnicích, kde se s ním setkáte, máte možnost jej s velikým úspěchem identifikovat a dozvíte se co s ním dále.