Odborné články

Rok 2010

Datum vydání: 16.08.2010
Zlepšování kvality povrchových vod v Ústeckém kraji

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. provedla ve vymezených úsecích Bouřlivého potoka a řeky Bíliny (v okolí městyse Hostomice) průzkumné práce zaměřené na nalezení antropogenního znečištění v říčních sedimentech a zeminách a posouzení jakosti povrchových vod.

Datum vydání: 09.08.2010
Legislativní okénko

Novela vodního zákona – zákon č.150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, bude účinná od srpna 2010 a obsahuje více než 200 novelizačních úprav. Znění, které vyšlo ve Sbírce zákonů, je pouze přehledem změn, vydání úplného znění se připravuje na září 2010.

Datum vydání: 02.04.2010
Sanace skládky Lukavice

Sanace skládky v Lukavici vstoupila do druhé poloviny

Datum vydání: 11.02.2010
Vlastní zdroje vody

Každému nově vybudovanému domovnímu zdroji vody musí dle zákona předcházet hydrogeologický posudek. Jako odborná hydrogeologická firma se stále častěji setkáváme s klienty, kteří se rozhodli vybudovat vlastní zdroj vody.

Datum vydání: 11.02.2010
Program na podporu nakládání s autovraky

Cílem programu je podpora systému nakládání s vybranými autovraky, prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí. Program se také vztahuje na řešení tzv. „staré zátěže“.

Datum vydání: 27.01.2010
Zahájení sanace skládky Lukavice

Stará ekologická zátěž zde pochází z přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, kdy byl vytěžený písník zavezen tzv. kyselými asfaltovými gudrony, což byl v té době odpad ze zpracování ropy v nedalekých Pardubicích. Ropa se tehdy rafinovala tzv.“sovětskou“ metodou, kdy byla do ní přimísena koncentrovaná kyselina sírová, díky které se oddělily pouze lehčí frakce ropy (kerosin, benziny, nafta atd.).

Datum vydání: 25.01.2010
Svářečka plastů Work v naší plastikářské dílně

Zakoupením svářečky plastů Work dostala výroba v plastikářské dílně firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim významného pomocníka, který by měl podstatně omezit manuální práci a šetřit výrobní čas. Pro zájemce z řad výrobců plastových svařovaných výrobků nabízíme možnost využití kapacity našeho svářecího zařízení.

Rok 2009

Datum vydání: 19.03.2009
Praktické zkušenosti s rozdíly mezi výsledky průzkumných prací a skutečností zjištěnou na lokalitě v rámci sanačních prací

Základním kritériem, ovlivňujícím výsledky průzkumných prací na lokalitě, je v první řadě kvalita vstupních dat pro projekci průzkumných prací.

Datum vydání: 18.03.2009
Sanace skládky odpadů Hodonín

Projekt je spolufinancován Operačním programem Infrastruktura, Státním fondem životního prostředí ČR a Pardubickým krajem.

Datum vydání: 18.03.2009
Sanační práce na lokalitě Transporta Chrudim

Kontaminace zvodnělé i nezvodnělé zóny horninového prostředí na zájmové lokalitě je tvořena dominantně chlorovanými alifatickými uhlovodíky (ClU) a to především 1,1,2,2,-tetrachlorethenem (PCE), 1.1.2-trichlorethenem (TCE) a 1,2-cis-dichlorethenem (DCE).