Zlepšování kvality povrchových vod v Ústeckém kraji

Datum vydání: 16.08.2010

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. provedla ve vymezených úsecích Bouřlivého potoka a řeky Bíliny (v okolí městyse Hostomice) průzkumné práce zaměřené na nalezení antropogenního znečištění v říčních sedimentech a zeminách a posouzení jakosti povrchových vod.

 

„Odstranění antropogenního znečištění říčních sedimentů v rámci sanace Bouřlivého potoka a Bíliny - Průzkum a analýza rizika“.

Tisková zpráva ke stažení - v pdf souboru
Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. provedla ve vymezených úsecích Bouřlivého potoka a řeky Bíliny (v okolí městyse Hostomice) průzkumné práce zaměřené na nalezení antropogenního znečištění v říčních sedimentech a zeminách a posouzení jakosti povrchových vod. Výsledky průzkumných prací byly využity ke zpracování Analýzy rizik, jejímž cílem bylo vyhodnocení provedených prací a určení míry rizik vyplývajících z nalezené kontaminace na zdraví obyvatelstva a životní prostředí.
Provedený průzkum a jeho vyhodnocení jsou dalším krokem ke zlepšení jakosti povrchových vod a zpětnému oživení vodního ekosystému v průmyslem znečištěných tocích.
Projekt je financován z operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4 „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“, oblast podpory 4.2. „Odstraňování starých ekologických zátěží“ a z vlastních zdrojů zadavatele.
Zmíněná akce byla zadána Povodím Ohře s. p., jakožto správcem řešených toků.

Břeh Bouřlivého potoka zarostlý vegetací (před započetím prací):

břeh Bouřlivého potoka zarostlý vegetací (před započetím prací)

Vrtání jádrových sond pro odběr vzorků:

vrtání jádrových sond pro odběr vzorků

Práce ve večerních hodinách:

práce ve večerních hodinách

Odběr říčního sedimentu ze dna toků:

odběr říčního sedimentu ze dna toků