Regenerace vodních zdrojů

Datum vydání: 17.03.2009

STUDNY. Nejčastějším důvodem potřeby regenerace je dlouhodobá (víceletá) odstávka, kdy nebyla studna využívána. Často jsou takové studny znehodnoceny napadávkou, nárusty bahna na stěnách a biologickým oživením. Kromě poklesu odebíraného množství vody je zde na závadu především zcela nevyhovující kvalita vody.

Ing. Jan Kašpar

Pokles vydatnosti vodních zdrojů může být způsoben různými příčinami, často se však jedná o „zestárnutí“ zdroje, kdy dojde k zanesení přítokových cest. Tento poměrně běžný nežádoucí evoluční jev lze ve většině případů odstranit regenerací vodního zdroje. Rozlišujeme obnovu vodního zdroje pro širokoprofilové zdroje (studny) a pro úzkoprofilové zdroje (tzv. vrtané studny, resp. vrty).

Studny

Nejčastějším důvodem potřeby regenerace je dlouhodobá (víceletá) odstávka, kdy nebyla studna využívána. Často jsou takové studny znehodnoceny napadávkou, nárusty bahna na stěnách a biologickým oživením. Kromě poklesu odebíraného množství vody je zde na závadu především zcela nevyhovující kvalita vody.

Postup nápravy

Provede se zčerpání předmětného objektu. Po náležitém odvětrání se zjistí přítoky vody do studny (z boku, ze dna nebo kombinovaně). Provede se mechanické očištění stěn studny kartáči a tlakovou vodou. Odtěží se nánosy ze dna a odstraní se napadávka. V případě, že jsou přítoky do studny ze dna, je nutno věnovat mimořádnou pozornost čištění dna, aby nedošlo k jeho prohloubení a následnému narušení či ztrátě pramene. Po opětovném nastoupání hladiny se provede razantní dezinfekce vhodným preparátem (např. chlornanem sodným). Po částečném zčerpání studny a opětovném nastoupání hladiny za účelem zředění dezinfekčního činidla je doporučeno odebrat kontrolní analýzu vody a následně obnovit odběr vody.
Výše uvedené práce musí provádět osoba odborně způsobilá a znalá, při přísném dodržování podmínek bezpečnosti práce.
Současně se provede i odborné posouzení stavu zhlaví jímacího objektu, což může být jedním z důvodu zhoršení kvality vody, s případným doporučením či provedením nápravy.
Jedná se především o řádné jílové těsnění studny, vytažení výstroje dostatečně nad terén, vyspádování okolí studny, osazení hermetického zhlaví a větrací armatury, odvedení vod z případně osazené ruční pumpy do bezpečné vzdálenosti od studny atd.

Doba regenerace studny činí zpravidla 2 dny. Po tuto dobu nelze studnu využívat k jímání podzemní vody.

Vrty

Nejčastějším důvodem potřeby regenerace je zanešení perforovaných úseků výstroje, zejména v prostoru registrovaných přítoků. Zanešení výstroje, tzv. inkrustace, je nejčastěji způsobena uhličitany vápníku a hořčíku, což je dáno přirozenou tvrdostí vody. Často se na inkrustaci podílí též sloučeniny železa a manganu. Zanešená perforovaná část výstroje vrtu často způsobuje až havarijní pokles vydatnosti. Před vlastní regenerací se vždy provádí televizní prohlídka vrtu speciální kamerou, kdy se ověří skutečná výstroj vrtu, rozsah a typ inkrustace, oblast přítoků vody a stav výstroje s akcentem na stupeň opotřebení či porušení výstroje.
O kamerové zkoušce je pořízen záznam na videokazetě či CD nosiči.

Postup nápravy

Regenerační souprava je modifikací vrtné soupravy. Po demontáži čerpadla z vrtu a případném zjištění náhradního zásobení vodou se provede montáž regenerační soupravy nad vrtem.
Mechanická regenerace vrtu spočívá v setření stěn výstroje vrtu ocelovými kartáči a gumovými manžetami, a to v celé délce výstroje. V perforované části vrtu je zvýšen důraz na stírání. V průběhu stírání jsou nečistoty z vrtu vynášeny pomocí tlakového vzduchu z kompresoru (tzv. airlift). Dno vrtu se odkaluje stejným způsobem. Mechanická regenerace probíhá tak dlouho, dokud z výtlaku airliftu neteče čistá voda.
V případech, kdy se jedná o tzv. „tvrdé inkrusty“ a samotná mechanická regenerace by nebyla dostatečně účinná (toto je známo již z výsledků vstupní televizní prohlídky), provádí se po mechanické regeneraci dále regenerace chemická.
V tomto případě se po odkalení dna vrtu čistící nářadí včetně tyčí z vrtu odstraní a do vrtu se aplikuje minimálně 5% silně kyselý roztok (např. Carela Bio Plus Forte), který se nechá ve vrtu působit 24 hodin. Po uplynutí aplikačního klidu se vrt opět mechanicky regeneruje jako před aplikací chemie.
Před aplikací chemického roztoku je nutné změřit hodnotu pH. Po sekundární mechanické regeneraci se do vrtu spustí ponorné čerpadlo se kterým vrt dočistí. Čerpání z vrtu probíhá tak dlouho, dokud pH nenastoupá nad původní hodnotu, jaká byla před aplikací chemie. Tak je ověřeno, že je vrt zbaven zbytků kyseliny.
Po dočerpání na čistou vodu a demontáži ponorného čerpadla je nutno provést následnou kamerovou prohlídku, která slouží jako důkaz o účinnosti regenerace.
Doba regenerace vrtu, včetně odkalení činí podle jeho hloubky cca 3 – 5 dní. Po tuto dobu nelze vrt využívat k jímání podzemní vody.