Program rozvoje venkova

Datum vydání: 18.03.2009

V květnu 2007 byl schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007-2013. Tento dokument má za cíl podpořit rozvoj venkovského prostoru Česka na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšit stav životního prostředí a snížit negativní vlivy intenzivního zemědělského hospodaření.

Program rovněž podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Program rozvoje venkova ČR je realizován prostřednictvím čtyř prioritních os:

I. zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
II. zlepšování životního prostředí a krajiny
III. kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
IV. Leader

V rámci specializace firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se podrobněji zaměříme na prioritní osu III a její opatření:

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
 

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Předmětem podopatření je podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci.
Podporované záměry jsou:

  1. zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
  2. vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
  3. územní plán

Záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu obsahuje:

  • budování a rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu, vodních zdrojů (kopané nebo vrtané studny, vrty včetně vystrojení, jímací zářezy, přivaděč ze skupinového vodovodu) a včetně souvisejících objektů (čerpací stanice, úpravny vody, vodojemy, hydranty)
  • budování a rekonstrukce kanalizací pro veřejnou potřebu, čistíren odpadních vod (ČOV): kořenové ČOV (předčištění, filtrační pole, vegetační celek, odtoková zóna); biologické ČOV (usazovací a kalová nádrž, membrána-modul, aktivační modul, akumulační nádrž, dosazovací nádrž, odtok), domovních ČOV (vodotěsná nádrž s mechanickým předčištěním, biologickou částí
  • aktivace, biodisky, biofiltry, dosazovací nádrží a kalovým prostorem), včetně úprav recipientu
  • doprovodná síť technické infrastruktury
  • nákup strojů, technologie, hardware, software a vybavení souvisejících s projektem ČOV
  • nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel předkládá jako povinnou přílohu)
  • nákup budov a staveb v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace(částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel předkládá jako povinnou přílohu), v případě, že se jedná o nákup samostatné budovy/pozemku, musí být vyjasněn vztah k pozemku, na němž budova stojí/k budovám, které se případně na pozemku nacházejí

Příjemcem dotace v záměru b) mohou být mohou být obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi způsobilé výdaje společné pro všechny záměry patří projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, zadávací řízení), technická dokumentace (dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet); vyjma projektového záměru c) a DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

Maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů a příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.

Minimální způsobilé výdaje na jeden projekt činí 50 000 Kč. Maximální způsobilé výdaje na jeden projekt v záměru a) jsou 5 mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí je limit možno násobit počtem obcí, jichž se projekt přímo týká až do maximální částky 20 mil. Kč), v záměru b) to jsou 40 mil. Kč (u projektu svazku obcí se limit 40 mil. Kč navyšuje o 10 % s každou následující obcí až do maximální částky 60 mil. Kč ) a v záměru c) se jedná o 1,5 mil. Kč.

Ministerstvo zemědělství pravidelně vyhlašuje výzvy pro jednotlivé osy. Poslední výzva zaměřující se na oblast lesnictví, vzdělávání a obnovu a rozvoj vesnických sídel a služeb se předkládala do 27.10.2008.

Bližší informace o Programu rozvoje venkova najdete na internetovém serveru www.szif.cz nebo kontaktujte obchodní oddělení Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.