Vodárenská biologie 2005

Tištěný dokument
Datum vydání:
02.02.2005
ISBN:
80-86832-07-4
Počet stran:
196
Cena bez DPH:
90,91 Kč
Cena s DPH:
100,00 Kč
VYPRODÁNO

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Vodárenská biologie 2005

Obsah sborníku:

JANA HUBÁČKOVÁ, JANA AMBROŽOVÁ, TÁŇA MATULOVÁ
BIOLOGICKÁ FILTRACE S PODKLADOVÝM MÉDIEM

JOZEF STAROVEC, VLASTA ONDERÍKOVÁ
POSÚDENIE DOMOVÝCH FILTROV NA ÚPRAVU VODY Z VODOVODNEJ PRÍPOJKY V LUČENCI

TOMÁŠ VYKOUK, MARTIN ČLUPEK , PETR LUKEŠ
HYGIENIZAČNÍ ÚČINKY IMPULSNÍCH KORÓNOVÝCH VÝBOJŮ VE VODNÍM PROSTŘEDÍ

LIBUŠE BENEŠOVÁ, JAN RUNŠTUK, JAROSLAV TONIKA
REGENERACE ŽELEZITÉHO VODÁRENSKÉHO KALU - VÝHODY A NEVÝHODY

PAVEL ADLER, TOMÁŠ ADLER
ZMĚNA ZPŮSOBU HYGIENICKÉHO ZABEZPEČENÍ VODY V SYSTÉMU REGIONÁLNÍHO VODOVODU

JANA BÍŽOVÁ, IVA HERMANOVÁ, VÁCLAV JANDA
ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVANÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK ELEMENTÁRNÍM ŽELEZEM V REAKČNÍCH BARIÉRÁCH

LÍVIA TÓTHOVÁ, ZUZANA VELICKÁ, KATARÍNA SVETKOVÁ
TOXICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH CHLÓROVANÝCH DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOV POUŽÍVANÝCH V HYGIENICKOM ZABEZPEČENÍ PITNEJ VODY

JAROSLAV VRBA, JAN SVOBODA, JOSEF K. FUKSA
FLUORESCENČNÍ STANOVENÍ AMINOPEPTIDÁZOVÉ AKTIVITY JAKO ALTERNATIVNÍ INDIKÁTOR KVALITY POVRCHOVÝCH VOD?

JAKUB GREGOR, HELENA ŠÍPKOVÁ, BLAHOSLAV MARŠÁLEK
DETEKCE CYANOBAKTERIÍ V SUROVÉ VODĚ POMOCÍ IN VIVO FLUORESCENCE

IVAN TUŠA
POŠVATKY RODU LEUCTRA JAKO INDIKÁTOR JAKOSTI VODY V TOCÍCH

DANIEL VAŘECHA
VYUŽITÍ CHLORNANU SODNÉHO PŘI DETERMINACI VÍŘNÍKŮ

MARKÉTA CHLUPÁČOVÁ
ENTEROLERT E – NOVÁ METODA STANOVENÍ INTESTINÁLNÍCH ENTEROKOKŮ?

JANA AMBROŽOVÁ
PŘÍKLADY NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍHO ABIOSESTONU VE VODÁRENSKÝCH PROVOZECH (NA FOTOGRAFIÍCH)

ANDREA BENÁKOVÁ, JIŘÍ WANNER
VÝZNAM METODY FISH PRO ČISTÍRENSKÉ TECHNOLOGY
JAN RŮŽIČKA, EVA BAROŠOVÁ, MIROSLAV MIKEŠ, EVA DURNOVÁ, VĚRA HALABALOVÁ , LUBOMÍR ŠIMEK
ISOLACE BAKTERIÁLNÍCH KULTUR Z AKTIVOVANÉHO KALU S VISKOSNÍM BYTNĚNÍM

VLASTA ONDERÍKOVÁ, BEÁTA MICHNIAKOVÁ
VPLYV ČOV ZELENEČ NA OŽIVENIE VODY TRNÁVKY

JANA AMBROŽOVÁ, TÁŇA MATULOVÁ, JANA NEKOVÁŘOVÁ
BUDOUCNOST A PERSPEKTIVA FTALOCYANINOVÝCH PREPARÁTŮ V TECHNOLOGIÍCH

PAVEL HUCKO
VÝSKYT ŤAŽKÝCH KOVOV A ŠPECIFICKÝCH ORGANICKÝCH LÁTOK VO VODÁCH A SEDIMENTOCH VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ KLENOVEC A STARINA

PETRA HNAŤUKOVÁ, LIBUŠE BENEŠOVÁ
DISTRIBUCE A EKOLOGICKÉ RIZIKO VYBRANÝCH TĚŽKÝCH KOVŮ V SEDIMENTECH MALÝCH PRAŽSKÝCH TOKŮ

ZDEŇKA BÍBROVÁ
POROVNÁNÍ METODIK EKOTESTU HOŘČICE BÍLÉ

AGÁTA FARGAŠOVÁ
ORGANOCÍNY VO VODNOM PROSTREDÍ

KATARÍNA SVETKOVÁ, LÍVIA TÓTHOVÁ, AGÁTA FARGAŠOVÁ
TOXICITA DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOV VO VODNOM PROSTREDÍ

JAN FECHTNER, VLADIMÍR VRABEC, TOMÁŠ CAKL
SROVNÁNÍ CITLIVOSTI NA MĚĎ A ZINEK U DVOU POPULACÍ PLŽE POTAMOPYRGUS ANTIPODARUM (MOLLUSCA: GASTROPODA) Z RŮZNĚ ZATÍŽENÝCH LOKALIT VOLNÉ PŘÍRODY ČR

JAN MANDA, ĽUBICA KOLLEROVÁ, ŠTĚPÁNKA SMRČKOVÁ
STANOVENÍ FLUORIDŮ VE VODÁCH IONTOVĚ SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU

ŠTĚPÁNKA SMRČKOVÁ, ĽUBICA KOLLEROVÁ, JAN MANDA, PETRA KŘÍŽOVÁ
STANOVENÍ HUMINOVÝCH LÁTEK PO SEPARACI NA DEAE-CELULOSE

NINA STRNADOVÁ, MARTINA NĚMCOVÁ, RADKA HUŠKOVÁ
HODNOCENÍ KVALITY VODY V PRAŽSKÉ DISTRIBUČNÍ SÍTI Z POHLEDU UKAZATELE BDOC

DANA BAUDIŠOVÁ, PETR LOCHOVSKÝ
STANOVENÍ BIOLOGICKY DOSTUPNÉHO ORGANICKÉHO UHLÍKU VE VODÁCH POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE FLÁJE (KRUŠNÉ HORY)

LENKA FREMROVÁ
BIOLOGICKÉ METODY V TECHNICKÝCH NORMÁCH

LADISLAV HAVEL, BLANKA DESORTOVÁ
VÝSLEDKY HYDROBIOLOGICKÝCH ROZBORŮ SUROVÉ A UPRAVENÉ VODY V MPZ
 

ALENA SLÁDEČKOVÁ
METODICKÉ POZNÁMKY K ZAVÁDĚNÍ TNV 75 5941 DO VODÁRENSKÉ PRAXE

BLANKA DESORTOVÁ, LADISLAV HAVEL
MAKROFYTA, BENTICKÉ ROZSIVKY A ZOOPLANKTON V NOVÝCH NORMÁCH

ALENA SLÁDEČKOVÁ
HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VE VODÁRENSTVÍ - DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI A PERSPEKTIVY

MIRIAM RANČIČOVÁ, HANA KUBÁTOVÁ
INFORMACE O POVINNOSTECH VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 281/2002 SB.

PATRIK KUŠNÍR, SILVIA WEIGELTOVÁ
ŽIVINY A TROFICKÝ POTENCIÁL VO VODÁRENSKÝCH NÁDRŽIACH KLENOVEC A STARINA

PAVLA LOUČKOVÁ
DYNAMIKA FYTOPLANKTONU V ÚDOLNÍ NÁDRŽI SOUŠ (VE VZTAHU K TECHNOLOGII ÚPRAVY VODY)

JINDŘICH DURAS, JOSEF KŘÍŽEK
VN NÝRSKO - VÝVOJ RYBÍ OBSÁDKY, ZOOPLANKTONU, FYTOPLANKTONU A JAKOSTI VODY

JOSEF HEJZLAR, EVA HOHAUSOVÁ, JAROSLAVA KOMÁRKOVÁ, JIŘÍ KOPÁČEK, JIŘÍ PETERKA, JINDŘICH DURAS
VODÁRENSKÁ NÁDRŽ NÝRSKO - VLIV MAKROFYT NA JAKOST VODY

JAROSLAV HRBÁČEK
DLOUHODOBĚJŠÍ DŮSLEDKY POVODNĚ 2002 PRO BIOCENOSU VOLNÉ VODY SLAPSKÉ NÁDRŽE

DANA BAUDIŠOVÁ, JIŘÍ KUČERA, EVA MLEJNSKÁ
LIMITACE MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ BIOLOGICKÝM ČIŠTĚNÍM

KATEŘINA HORÁKOVÁ, HANA MLEJNKOVÁ, PETR MLEJNEK
PCR IDENTIFIKACE PATOGENŮ PŘENÁŠENÝCH VODOU

PETRA NOVÁKOVÁ
VYUŽITÍ STATISTICKÝCH METOD VE VODÁRENSTVÍ

JANA NEKOVÁŘOVÁ, EVA BEZDĚKOVÁ
VYUŽITÍ FTALOCYANINOVÝCH PREPARÁTŮ V CHLADÍCÍCH SYSTÉMECH
 


Objednávka

VYPRODÁNO - SBORNÍK UŽ NENÍ MOŽNÉ OBJEDNAT

Další sborníky

Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací
Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací II
Sanační technologie IX
Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III
Vodárenská biologie 2005 (právě čtete)
Ochrana ovzduší ve státní správě IV - teorie a praxe
Sanační technologie XI
Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi
Ochrana ovzduší ve státní správě III - teorie a praxe
Sborníky další