Sanační práce v areálu VELAMOS, a.s., lokalita Zlaté Hory - prioritní odstranění TK (Cr6+ a Ni), ClU a ropných látek

Datum vydání: 10.07.2019

Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Ministerstvem financí a naší společností provádíme sanaci v areálu VELAMOS, a.s., lokalita Zlaté Hory. Hlavními kontaminanty jsou těžké kovy (Cr6+ a Ni),chlorované uhlovodíky a ropné látky.

Na základě smlouvy o dílo č. 06931-2017-4502-S-0075/95-01-001-S00606 s názvem ,,VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory – odstranění staré ekologické zátěže“ uzavřené mezi objednatelem, ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ a naší společností jsou v dané lokalitě prováděny sanační práce na prioritní odstranění TK (Cr6+ a Ni), ClU a RU.

Nástin problematiky zájmové lokality
Nejstarší objekty v zájmovém areálu byly vystavěny v r. 1842 pro přádelnu, kolem roku 1880 začala výroba nití. Podstatné rozšíření výrobních kapacit nastalo v r. 1913 nástavbou dalšího podlaží a výstavbou objektů ve východní části závodu. Kolem roku 1922 začíná výroba jízdních kol firmy FUCHS. Další rozšíření výrobních kapacit vzniká vybetonováním nádvoří mezi budovami a vybudováním střešní konstrukce nad ním (dnešní hala automatárny a odmašťování) kolem r. 1936. Za druhé světové války byly v závodě vyráběny ruční granáty. Po válce do r. 1947 zde byla opět vyráběna kompletní kola, poté převzala závod Zbrojovka Brno a zavedla zde výrobu součástek pro jízdní kola. Od roku 1952 je závod zařazen do podniku Velamos a od r. 1960 se specializuje na výrobu hustilek, předních a zadních nábojů a zvonků.

V důsledku nevhodného zacházení s chemikáliemi potřebnými ve výrobním procesu (roztoky pro galvanické pokovení, odmašťovadla, ropné látky) došlo v zájmovém areálu v minulosti k masivní kontaminaci podzemních vod, zemin i stavebních konstrukcí.

Dekontaminace podzemních vod
Čerpaná podzemní voda je vedena k přečištění na trojstupňovou sanační technologii umožňující dekontaminaci podzemní vody od ClU, TK (Cr6+, Ni) a ropných látek. Stupeň pro odstraňování chlorovaných ethylenů z podzemní vody je vybaven horizontálním provzdušňovačem SKM 40/400 a filtrem s náplní aktivního uhlí na záchyt vystripovaných těkavých organických látek. Stupeň pro odstraňování těžkých kovů (Cr, Ni) z čerpané podzemní vody je složen z reaktorů, řídicí automatiky, dávkování chemikálií, a kalové jímky. K odstraňování těžkých kovů dochází srážením. Vyčištěná voda opouštějící reaktor je vedena do sedimentační nádrže a pro finální zachycení reakčních sraženin a dočištění je instalován pískový filtr a filtr s aktivním uhlím. Ke srážení je použit jako koagulační činidlo síran železnatý a fosforečnan sodný.  Pro úpravu pH je použit hydroxid sodný NaOH.

Dávky reagencií jsou nastavovány v závislosti na výsledcích analýz vzorků podzemní vody. Velikost vlastní dávky chemických činidel je řízena v závislosti na přítoku podzemní vody do technologií, a to prostřednictvím dávkovacích čerpadel řízených vodoměrem s vysílačem impulzů. Vodné roztoky chemikálií jsou připravovány přímo v zásobnících pro dávkovací čerpadla. Zdrojové chemikálie (fosforečnan sodný, síran železnatý a hydroxid sodný) jsou dodávány na lokalitu ve vážených pytlích a v sypkém stavu.

Reaktory č. 1, 2
Kontaminovaná voda je čerpána do míchaného reaktoru, ve kterém je do vody dávkován roztok síranu železnatého a hydroxidu sodného. Dávka síranu železnatého je dvojnásobná proti stechiometrii vyplývající ze skutečné koncentrace sloučenin Cr6+ v kontaminované vodě. V reaktoru proběhne redukce rozpustných sloučenin Cr6+ na nerozpustné sloučeniny Cr3+. Rovněž v reaktoru proběhne oxidace rozpustných sloučenin Fe2+ na nerozpustné sloučeniny Fe3+. Protože pro srážení sloučenin Cr6+ bude použit nadbytek sloučenin Fe3+, musí být tyto vysráženy v druhém reaktoru za použití vzdušného kyslíku jako oxidačního činidla.

Reaktor č. 3
Ve třetím reaktoru je z vody odstraněn nikl, který se v podzemních vodách vyskytuje ve formě rozpustných sloučenin nikelnatých. V reaktoru č. 3 bude do vody dávkován vodný roztok fosforečnanu sodného s následným vysrážením prakticky nerozpustného oktahydrátu fosforečnanu nikelnatého.

V případě všech srážecích reakcí jsou vznikající sraženiny odděleny z vody metodou sedimentace. Kal odváděný z reaktoru je jímán do kalové jímky a po odvodnění je ručně vyklízen do nepropustné nádoby a periodicky odvážen k likvidaci. Sanační technologie je doplněna stupněm pro odstraňování ropných uhlovodíků z podzemní vody, který bude vybaven gravitačně sorpčním odlučovačem s náplní typu fibroil (netkaná PE-PP textilie).