První etapa projektu NIKM je u konce

Datum vydání: 08.08.2012

V roce 2009 odstartoval projekt NIKM (Národní inventarizace kontaminovaných míst). Smyslem tohoto projektu je podchytit ve vymezeném časovém úseku co nejvíce kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit na území České republiky a provést jejich základní zhodnocení s ohledem na potenciální rizika pro zdraví obyvatel a pro životní prostředí.

V roce 2009 odstartoval projekt NIKM (Národní inventarizace kontaminovaných míst). Smyslem tohoto projektu je podchytit ve vymezeném časovém úseku co nejvíce kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit na území České republiky a provést jejich základní zhodnocení s ohledem na potenciální rizika pro zdraví obyvatel a pro životní prostředí. Výsledkem projektu má být funkční a trvale udržitelná databáze takových míst, která umožní kvalitní kontrolu a řízení procesu odstraňování ekologických zátěží v České republice. Databáze najde své uplatnění i v územním plánování a v oblasti ochrany podzemních vod.
Projekt byl od svého zahájení pojímán jako dvouetapový. V rámci první etapy projektu, realizované v letech 2009-2012, měly být připraveny a vytvořeny nástroje a metodické předpoklady pro vlastní inventarizaci, která má být realizována jako druhá etapa. Cílem první etapy projektu je tedy zajištění efektivního a jednotného postupu identifikace, evidence a hodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit.

 Testovací území pro ověřování metodiky NIKM

 

Projekt první etapy NIKM, který v letošním roce končí, je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory 4.2. - Odstraňování starých ekologických zátěží). Nositelem projektu je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Za přípravu metodiky inventarizace je zodpovědná společnost Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Příprava metodiky, na níž naše společnost pracovala, spočívala v návrhu metodiky, v jejím ověření inventarizací ve vybraných územích a ve finalizaci metodiky, která měla zhodnotit zkušenosti z jejího testování.

Návrh metodiky inventarizace byl předložen v roce 2010. Ověřování metodiky probíhalo následně na třech vybraných testovacích územích A, B, C o velikosti 50 x 50 km, což představovalo zhruba 10% území ČR. Výsledky ověřování se pak odrazily v následných revizích původně navržených metodických postupů. Finální metodika byla agentuře CENIA předána v červnu 2012.

Testovací území pro ověřování metodiky NIKM
Předmětem inventarizace jsou i černé skládky většího rozsahu (snímek z ověřování návrhu metodiky)