Příprava nových právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí

Datum vydání: 28.02.2018

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 91 ze dne 7. února 2018 plán legislativních prací na zbývající část roku 2018 a výhled legislativních prací na léta 2019 až 2021.

Plán legislativních prací vlády České republiky pro rok 2018 a výhled na léta 2019 až 2021 obsahuje mj. tyto legislativní úkoly:

 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008
  (Tento návrh zákona přinese mj. doplňky do zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích. Účinnost se předpokládá od září 2018.)
 • Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot – návrh má být předložen v květnu 2018
  (Návrh nařízení vlády bude předkládán v návaznosti na novelu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kterou jako sněmovní tisk č. 924 od září 2016 projednává Poslanecká sněmovna – projednávání bylo ukončeno s koncem volebního období. Předpokládaný termín nabytí účinnosti je červenec 2018.)
 • Návrh vodního zákona, kterým se bude měnit zákon č. 254/2001 Sb., o vodách – spolupředkladateli návrhu zákona jsou ministr životního prostředí a ministr zemědělství – návrh má být předložen v listopadu 2018
  (Obsahem novely zákona má být změna stávajícího systému správy poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.)
 • Návrh zákona o odpadech
 • Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
 • Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  (Předkladatelem posledních čtyř návrhů je ministr životního prostředí, spolupředkladatelem návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností ministr průmyslu a obchodu. Tyto čtyři návrhy mají být předloženy v prosinci 2018.)

Pro rok 2019 počítá výhled legislativních prací s předložením:

 • Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (1. čtvrtletí)
 • Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) (3. čtvrtletí)

a ve 4. čtvrtletí r. 2020 má být předložen věcný návrh stavebního zákona.