Podíl firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. na provozu obecních vodovodů a kanalizací

Datum vydání: 04.10.2010

Firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. v rámci svého širokého sortimentu nabízených prací zajišťuje služby i pro obce, které si samy provozují vodovod a kanalizaci.

Firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. v rámci svého širokého sortimentu nabízených prací zajišťuje služby i pro obce, které si samy provozují vodovod a kanalizaci.
Jen v chrudimském regionu pečuje o 14 vodovodů, 3 úpravny vody, 26 kanalizací a 6 čistíren odpadních vod. Vklad naší firmy spočívá v monitoringu pitných a odpadních vod, technologickém dozoru nad ÚV a ČOV, v legalizaci vodárenských odběrů, vypouštění odpadních vod, vedení vodohospodářské agendy, zpracování provozních a kanalizačních řádů, vedení majetkové a provozní evidence, zpracování plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací, v poradenské a konzultační činnosti.
Naproti tomu obce si plně zajišťují provoz trubních systémů a souvisejících objektů, opravy poruch a zařízení, investiční výstavbu, sledování výrobních ukazatelů, odečty vodoměrů a vybírání vodného a stočného.
Často řešíme lokalitu tzv. od nuly, to znamená od vstupního monitoringu, následného zpracování podkladů k žádosti o vodoprávní povolení až po regulérní pravidelný monitoring. Na „panenské“ lokalitě nacházíme vždy spoustu nedorazů, nedostatků a závad, které se však díky aktivnímu přístupu obcí postupně odstraňují, a to dle nastavených priorit a finančních možností vlastníka vodovodu či kanalizace.
Spolupráci s obcí odstartuje nejčastěji potřeba legalizace odběru či vypouštění, a to zpravidla vždy ve velkém spěchu. Následně se provede inventarizace nedostatků, jakýsi neoficiální audit, a se zástupci obce se dohodne další postup.
Obyčejně jsou nedostatky v provozním řádu. Buď zcela chybí, nebo je nutno jej zásadně aktualizovat a přizpůsobit skutečnému stavu a legislativním nárokům.
Zvláštní případ je, že chybí výkresová dokumentace, což je bohužel velmi častý nedostatek, týkající se zejména vlastního vodního zdroje. Těžko dostupné bývají údaje o výstroji a perforaci vodních zdrojů a doklad o jejich vydatnosti či doporučeném odběru. V takových případech nezbývá, než chybějící dokumentaci dopracovat.
Na úseku vodovodů bývají nejčastější nedostatky v hygienickém zabezpečení zdroje. Obce, které si jako vlastníci a provozovatelé vodovodů relativně nedávno pořídily chlorkolorimetry s orto-tolidinem, musí znovu investovat do nových chlorkolorimetrů na bázi DPD. A protože co je laciné, obyčejně nefunguje, je to o dalších investicích do nákupu spolehlivějších, ale dražších analyzátorů. S tím souvisí technika efektivního zdravotního zabezpečení.
Ještě nedávno bylo možné často potkat dávkovač DANED, tzv. „kapák“, postupně obce najíždějí na dávkovací čerpadla chlornanu sodného.
Běžnou strategií obcí je dlouhodobě průběžná kompletní výměna dožilých ocelových vodovodních přípojek za nové z polyetylenu se současnou instalací domovních vodoměrů. Méně se však věnuje péče obnově výtlačných řadů, které jsou častým zdrojem poruch.
V rámci sledování ztrát vody v trubní síti se věnuje nedostatečná péče registraci množství vody zahrnuté do vlastní spotřeby, což může vést k nepřesnostem v interpretaci ztrát vody. I zde se však informace průběžně zkvalitňují.
Co se se týče objektů vodárenských objektů – čerpacích stanic, vodojemů a úpraven vod, obvykle jsou ve velmi dobrém stavebním stavu. V některých případech je podceněno osazení dostatečného množství větracích průduchů, pokud jsou, často schází mřížky proti hlodavcům a síťky proti hmyzu.
Na úseku kanalizací bývají nejčastější nedostatky v nedostatku kontrolních, lomových a spojných kanalizačních šachet a dešťových vpustí, samozřejmě i v kvalitě a těsnosti kanalizačních potrubí, zejména u kanalizací z tzv. akcí „Z“.
Často nejsou napojeni všichni obyvatelé obce, přestože kanalizace probíhá podél jejich nemovitosti. Nejsou zpracovány pasporty kanalizačních přípojek a nejsou prováděny revize septiků, žump a celkového způsobu odkanalizování nemovitostí.
Zde bych chtěl připomenout současný trend, kdy u připravovaných investičních akcí provádíme osvětu a vysvětlujeme nutnost omezit vypouštění dešťových vod do vod splaškových či omezit nabohacování
zdroje podzemních vod běžným zasakováním.
Průběžně je prováděna poradenská a konzultační činnost, ať už k otázkám týkajícím se provozu zařízení, k výkladu legislativy, vedení výkazů a evidence, stanovení výše vodného a stočného, či k projektům a připravovaným investičním záměrům.
 

Porovnáme-li stav sledovaných lokalit cca v r. 2002 na počátku spolupráce a dnes, podařilo se u vodovodů a kanalizací, kterým poskytujeme naše služby, zásadním způsobem dosáhnout vysokého standardu úrovně provozování a vodohospodářských služeb.

Ing. Jan Kašpar, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.