Odstranění staré ekologické zátěže v Mars Svratka, a.s.

Datum vydání: 08.08.2012

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim realizuje sanační práce na lokalitě již od roku 1996. V současné době probíhají práce na základě dvou samostatných projektů. Projekt dokončovací fáze sanačního zásahu řeší sanaci horninového prostředí znečištěného těkavými chlorovanými uhlovodíky v areálu a okolí podniku.

 

 Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim realizuje sanační práce na lokalitě již od roku 1996. V současné době probíhají práce na základě dvou samostatných projektů.
Projekt dokončovací fáze sanačního zásahu řeší sanaci horninového prostředí znečištěného těkavými chlorovanými uhlovodíky v areálu a okolí podniku.

 

 

Zásadním cílem této etapy je ochrana významného vodního toku Svratka a eliminace zbytkové kontaminace těkavými chlorovanými uhlovodíky (ClU) minimálně na úroveň stanovených sanačních limitů.

Nosnou technologií sanačního zásahu je extrakce znečištění ClU klasickými metodami (venting, airsparging, stripování) a likvidace extrahovaného ClU ex-situ.

 

   
         
   
         

 

V údolní nivě řeky Svratky probíhá v souladu s Projektem dokončení sanace v údolní nivě řeky Svratky sanace znečištění těžkými kovy, především chromem a zinkem,

 

 

 

 

V letošním roce byla zdemolována bývalá neutralizační stanice, okolní a podložní kontaminované zeminy byly odtěženy.

   
 Bývalá neutralizační stanice podniku    Interiér bývalé neutralizační studie    
   
         

Sanační práce probíhají ve starém korytě řeky Svratky, do kterého byly vypouštěny odpadní vody z neutralizační stanice se zbytky těžkých kovů.

   
         

 

Po dosažení cílových parametrů bude provedena rekultivace v prostoru těžby a sanovaná část starého koryta Svratky bude obnovena.