Likvidace staré ekologické zátěže tvořené pesticidními látkami v obci Zaječice

Datum vydání: 08.08.2012

Předmětem sanačních prací byla demolice bývalého skladu chemikálií a odtěžba kontaminovaných podložních zemin, bourací práce ve špýcharu, vyčištění studny a kanalizace vedoucí od skladu chemikálií do potoka Ležák.

Usedlost v Zaječicích
Usedlost v Zaječicích

V roce 2011 byla provedena na pozemcích Ing. Františka Nepivody v Zaječicích sanace stavebních konstrukcí, zemin a sedimentů, které byly kontaminované pesticidy.

Kontaminace pesticidy vznikla v hospodářské usedlosti v 50. letech minulého století, kdy objekty a okolní pozemky využívalo zemědělské družstvo. Látky na ochranu rostlin byly skladovány v nevyhovujících a nezabezpečených objektech, např. skladu na brambory nebo ve špýcharu.

Předmětem sanačních prací byla demolice bývalého skladu chemikálií a odtěžba kontaminovaných podložních zemin, bourací práce ve špýcharu, vyčištění studny a kanalizace vedoucí od skladu chemikálií do potoka Ležák.

Pro zajištění stability okolních budov byla před zahájením vlastních sanačních prací vybudována štětová stěna.

Zajištění stěny výkopu štětovou stěnou_Vrtné práce pro kotvení štětové stěny                     
 
Vrtné práce pro kotvení štětové stěny
Převázka štětovnic        Zajištění stěny výkopu štětovou stěnou

V průběhu sanačních prací bylo odstraněno celkem 1 803 tun kontaminovaných materiálů.

Demolice bývalého skladu chemikálií Demolice bývalého skladu chemikálií
Demolice bývalého skladu chemikálií Nakládka odtěžených materiálů

Ve špýcharu byla provedena obnova omítek a betonové mazaniny a v prostoru bývalého skladu chemikálií byl realizován zásyp výkopu inertním materiálem a provedena rekultivace.

 
Závoz inertním materiálem   Obnovení omítek ve špýcharu
 
Rekultivace po sanaci   Zatravněná plocha po bývalém skladu chemikálií

Studna a kanalizace byla vyčištěna od pesticidy kontaminovaných sedimentů.

Sanační práce byly úspěšné, veškeré kontaminované materiály byly z lokality odstraněny a cílové limity pro jednotlivé pesticidy splněny. Úroveň reziduální kontaminace nepředstavuje do budoucna žádná rizika pro zdraví lidí ani ekosystémů.

 

  Místo po bývalém skladu chemikálií
Výsadba stromů   Místo po bývalém skladu chemikálií