Dlouholetá ekologická zátěž v centru Svitav

Datum vydání: 03.09.2013

V roce 1996 po zamítnutí odběru podzemní vody OHS Svitavy (vzhledem k překročeným limitním hodnotám pro PCE) z nově vybudovaných vrtů HS-1/I a HS-1/II, které měly sloužit jako zdroj pitné vody pro Svitavy, byl zpracován předběžný průzkum, v rámci kterého bylo vytipováno několik potenciálních zdrojů kontaminace karcinogenními ClU v prostoru města Svitavy.

Na základě zjištěných výsledků předběžné účelové analýzy rizika bylo označeno nejzásadnější a nejmasivnější zjištěné ohnisko kontaminace ClU – areál bývalé prádelny a čistírny Svitavy.

Na této lokalitě bylo manipulováno s těkavými chlorovanými uhlovodíky konkrétně (PCE) a pravděpodobně i níževroucími ropnými látkami charakteru technických benzínů. V objektu docházelo k únikům zejména v důsledku nevyhovující technologie čištění a zejména způsobu likvidace použitého PCE.

Areál bývalé prádelny a čistírny Svitavy se nachází v intervilánu města Svitavy cca 30-50 m jižně od hlavní silnice Hradec Králové - Brno. V těsné blízkosti bývalého areálu čistírny se v západním směru nachází nákupní středisko Billa a autobusové nádraží.

  

Čistírna byla provozována PSBH Svitavy (Podnik služeb a bytového hospodářství, státní podnik). Odhadované množství používaného PCE bylo dle dostupných údajů cca 10-12 t ročně.      V letech 1962 až 1977 nebyl použitý PCE recyklován ani odborně likvidován a dle odhadů cca 1/3 použitého množství (v období 1962-77 cca 50 t) odtěkala a zbylých 100 t odtékalo do jímky, do níž průběžně proudila voda (cca 1 l/s) a odtékala starým potrubím do pravostranného přítoku řeky Svitavy. Po roce 1977 byl použitý PCE údajně recyklován.

Na základě těchto skutečností a rozhodnutí RŽP OÚ Svitavy byl objednán projekt průzkumných prací. V rámci průzkumu při zpracování předběžné účelové analýzy rizika bylo zjištěno, že hlavní ohnisko kontaminace se nachází mimo areál vlastní čistírny a leží v prostoru mezi areálem čistírny a supermarketem Billa. Tato účelová analýza rizika prokázala nutnost provedení dalších průzkumných prací a zahájení sanace.

V listopadu 1998 byla provedena II. etapa průzkumných prací, která potvrdila existenci masivního ohniska kontaminace ve výše uvedeném prostoru.

Na základě analýzy rizika a následných prací bylo RŽP OÚ Svitavy vydáno dne 17. 2. 1999 rozhodnutí pod č.j.: ŽP/VH194/99/Vo, kterým byly stanoveny cílové sanační limity.

V období duben 1999 – květen 2000 bylo dle zpracovaného projektu prováděno na lokalitě sanační čerpání z objektů situovaných v místě výskytu masivní kontaminace, které bylo ukončeno na žádost investora, kterým byl bývalý PSBH (Podnik služeb bytového hospodářství, státní podnik). V rámci sanačního čerpání dosahovaly koncentrace ClU v některých objektech řádově několika stovek tisíc µg/l, dle archivních zpráv bylo sanačním čerpáním odstraněno cca 272 kg ClU. I přes poměrně vysoké množství odstraněných ClU byla účinnost sanačního čerpání vyhodnocena jako relativně nízká a vzhledem k nepříznivým parametrům horninového prostředí a situování areálu bylo za nejúčinnější řešení navrženo odtěžení celého nejvíce kontaminovaného prostoru s následným dočištěním sanačním čerpáním v kombinaci s hlubinným strippingem nebo air-spargingem.

V říjnu 2000 bylo zpracováno posouzení přirozené atenuace ClU, které dle autorů posudku prokázalo přítomnost atenuačních procesů na lokalitě, autoři považují za možné vzhledem k dosaženým výsledkům uvažovat o použití metody monitorované přirozené atenuace (MPA) jako alternativní metody sanace na lokalitě bývalé prádelny a čistírny. Vzhledem k extrémním koncentracím ClU prokázaným v podzemní vodě mělkého kvartérního obzoru i po dalších 10 letech je uplatnění MPA jako jediné sanační metody prakticky vyloučeno a její podíl na sanaci kontaminace v tomto prostoru by byl za současného stavu zanedbatelný. Z tohoto pohledu lze považovat výše uvedený materiál za účelový a neodpovídající stavu lokality.

Od roku 2000 až do 2010 nebyly prováděny žádné sanační ani monitorovací práce a démon klidně dřímaly v podzemí centra města Svitavy.

V roce 2010 byla na základě aktivity projektu Pardubického kraje „Rizikové analýzy SEZ na území Pardubického kraje – okres Svitavy“ vypracována Analýza rizik kontaminace zdrojů vody HS-1/1 a HS 1/II v k. ú. Svitavy“.

Během provedených průzkumných prací byly potvrzeny velmi vysoké koncentrace chlorovaných uhlovodíků, kde obsah ClU přesáhl 160 000 μg/l a také to, že hlavní ohnisko kontaminace se nachází mimo areál vlastní čistírny a leží v prostoru mezi areálem čistírny a supermarketem Billa. Další významnější ohnisko kontaminace bylo detekováno v oblasti nádvoří. Nicméně rozsah kontaminace nesaturované zóny je tak rozsáhlý, že postihuje celou oblast bývalého areálu čistírny.

Hlavní migrační cestou polutantů je transport podzemní vodou (kvartérní zvodeň) z kontaminačního mraku do blízkého okolí a dále pak hlubší zvodní (svrchní turon) do blízkého a vzdálenějšího okolí. Hlavním prokázaným polutantem jsou PCE a TCE a dále pak v menší míře degradované složky těchto kontaminantů. Kontaminace kvartérní zvodní je nejvíce postižena severní část nejbližšího okolí bývalé prádelny, která zasahuje nejen celou oblast autobusového nádraží, ale také i samotné centrum města. Svrchní turonskou svodní, je nejen kontaminováno blízké okolí, ale i 1200 m vzdálené vrty v jímacím území Lánský  rybník, které jsou ve směru proudění podzemních vod.

Na základě obecných výpočtů bylo specifikováno bilanční vyjádření ClU v horninovém prostředí následovně:

  • hmotnost ClU v nesaturované zóně horninového prostředí       18 9275,8 kg
  • hmotnost ClU v saturované zóně horninového prostředí            3 010,517 kg

 

Zpracovaná analýza rizik, navržené sanační limity a postup nápravných opatření byl schválen Ministerstvem životního prostředí.  Daná lokalita reprezentuje skupinu kontaminovaných míst, které spadají do priority A2.1, kdy je dle klasifikace MŽP ČR nutnost realizace nápravných opatření.