Analýza rizik Svatá Anna - zajímavá zjištění

Datum vydání: 31.07.2012

Dle dosavadních zjištění byla zjištěna kontaminace těkavými chlorovanými uhlovodíky ve všech výše uvedených vodotečích, dále byly detekovány i těžké kovy v sedimentech uvedených vodních toků.

Na základě provedených průzkumných prací realizovaných v areálu a v okolí závodu Velamos a.s. Skuteč v r. 1996, 2000, 2004 a 2010 byla závodu Velamos Českou inspekcí životního prostředí uložena nápravná opatření k odstranění závadného stavu, spočívajícím v kontaminaci zemin, stavebních materiálů a podzemních vod ropnými látkami, těkavými chlorovanými uhlovodíky (ClU), kyanidy a těžkými kovy (chrom, nikl, kadmium, měď).

Návazně na výše uvedené průzkumné byl z programu OPŽP v r. 2011 zahájen průzkum v rámci Analýzy rizik ohrožení jímacího území Svatá Anna u Skutče. Tento průzkum spočívá v monitoringu podzemních vod 47 stávajících vodních zdrojů a 13 nově vybudovaných vrtů, a v monitoringu povrchovýh vod Anenského potoka, jeho levobřežních přítoků (Špitálský potok, Konopáčský potok, Skutíčský potok) včetně monitoringu potočních sedimentů. Průzkumné práce sahají od Skutče ke Skutíčku a až k vlastnímu prameništi pod osadami Přibylov a Štěpánov.

Dle dosavadních zjištění byla zjištěna kontaminace těkavými chlorovanými uhlovodíky ve všech výše uvedených vodotečích, dále byly detekovány i těžké kovy v sedimentech uvedených vodních toků.
Zdrojem znečištění je závod Velamos a skládka neutralizačních kalů v bývalém lomu v zalesněném prostoru Horka.

Vzhledem ke skutečnosti, že celý, průzkumnými pracemi sledovaný prostor, tvoří infiltrační čelo jímacího území skupinového vodovodu Skuteč a dochází zde k zasakování dešťových, resp. povrchových vod do vod podzemních, představují zjištěné nálezy trvalé riziko pro vodní zdroje prameniště Svatá Anna.
Je třeba zahájit nutné sanační práce.