Rozptylové studie a jejich využití pro hodnocení zdravotních rizik a v procesu EIA

Datum: 01.12.2011

RNDr. Josef Keder, CSc. Český hydrometeorologický  ústav Praha, vedoucí oddělení modelování a expertíz
Mgr. Lenka Janatová Český hydrometeorologický  ústav Ústí nad Labem, oddělení ochrany čistoty ovzduší
Ing. Josef Janota MHMP, Ing. Kateřina Sukdolová MŽP
MUDr. Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha, vedoucí oddělení hygieny životního prostředí
MUDr. Helena Kazmarová SZÚ, Ing. Alena Kacerovská MŽP