Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi III

Datum: 13.10.2010 - 14.10.2010

Před zahájením konference - v předsednictvu doc. Burkhard, doc. Černík, doc. Kubal, v pozadí technik Petr Diblíček
Pohled do auditoria při zahájení - vpředu zástupkyně MŽP Ing. Dvořáková, Ing. Mikundová, Mgr. Vávrová
Zástupci UJEP a ČVUT
Při přednášce Dr. Ing. Moniky Stavělové (AECOM CZ, s.r.o.)
Prezentace bylo možno sledovat nejen na hlavním plátně, ale i na postranních obrazovkách
Doc. Černík (TUL) sleduje referát
Doc. Kubal (VŠCHT) s Ing. Noskem (TUL) hodnotí přednesený referát
Doc. Burkhard (VŠCHT) pří řízení konference
Řízení odpoledního bloku se ujal také Ing. Mikeš z EPS, s.r.o.
Ing. Hana Vrbová (ÚCHP AV ČR) přednáší příspěvek s názvem Optický vláknový biosensor s bioluminiscenčními buňkami. Tento referát byl vyhodnocen jako nejlepší příspěvek na konferenci.
Téměř po každém referátu následovala živá diskuse (Ing. Trögl, UJEP)
Diskusi řídí doc. Kubal (VŠCHT)
Za referát Příspěvek genů met z plasmidu pa81 bakterie Achromobacter xylosoxidans A8 k resistenci k iontům těžkých kovů získal Cenu Výzkumného centra ARTEC Ing. Jáchym Šuman (VŠCHT)
Referát Ing. Beneše (VŠCHT) Porovnání manganistanu draselného a manganistanu sodného v rámci in-situ chemické oxidace přednesl RNDr. Slouka (Ekosystem spol. s r.o.)
Za Laboratoř rostlinných biotechnologíí, Společné pracoviště UEB AVČR v.v.i. a  VURV v.v.i., pronesl referát RNDr. Vaněk
V posterové sekci bylo vystaveno 21 plakátových sdělení
Ing. Kurzawová vystavovala plakátové sdělení Příprava transgenních rostlin s fytoremediačním potenciálem podporujících rhizosférní mikroflóru
Jako vystavovatel se konference účastnila i zástupkyně španělské společnosti CARUS
Druhý den konference zahájil Ing. Šír (VŠCHT) referátem Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy
Ústav chemie ochrany prostředí (VŠCHT) reprezentoval také Ing. Kocurek referátem Čištění průsakových vod ze skládek metodami membránové separace
Druhý den konference zasedli za předsednický stůl Ing. Podhola a Ing. Patočka (oba VŠCHT)
Ing. Hendrych (VŠCHT) při referátu Termická desorpce persistentních organických polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku
Zástupci VŠCHT byli na konferenci v početní převaze
Fakulta životního prostředí ČZU vyslala na konferenci doc. Landu
Diskutovalo se po celou konferenci
Napjaté okamžiky před vyhlášením vítězných příspěvků (vpředu doktorandy z TUL)
Předsednictvo konference před vyhlášením výsledků soutěže o nejlepší referáty a postery
Výsledky vyhlašuje doc. Černík
Společenský večer byl zahájen křtem rukopisu publikace Chemicky podporované in-situ sanační technologie (v oranžové košili v pozadí zástupce autorského kolektivu doc. Černík)
Doc. Černík seznamuje účastníky s publikací
K poslechu i tanci hrála pražská skupina Jazz in flagranti
Bára Klárová (zpěv a housle) nadchla
Ke společenskému večeru patří neodmyslitelně raut
Vládla dobrá nálada
Nashledanou za rok!