Biologicky rozložitelný odpad - legislativa, nakládání, úprava, posuzování kvality a využití

Datum: 05.03.2009

Vše připraveno na zahájení semináře
Program semináře
Odborný garant Ing. Dagmar Sirotková, VÚV T.G.M., v.v.i.
Účastníci semináře
Zahájení semináře Ing. Sirotkovou
Konfereční sál hotelu Populus
RNDr. Dragica Matulová, CSc., (VÚV T.G.M., v.v.i.) přednáší o právních předpisech
Po každé prezentaci byl dán prostor diskusi
O přestávce si účastníci mohli zakoupit vystavené publikace a sborníky
Přednáší prof. Ing. Jana Zábranská, CSc. z VŠCHT Praha
Přednáška Ing. Ladislavy Matějů z SZÚ
Po obědě následnovaly dvě přednášky Ing. Habarta z CZ BIOM
O praktických zkušenostech s přípravou projektů a provozem bioplynové stanice pohovořil Ing. Medřický (Ekora, s.r.o.)
Závěrečnou prezentaci o ekotoxicitě přednesl Ing. Vít Matějů (Envisan - Gem, a.s.)