Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

Datum od:
25.03.2022 09:00
Datum do:
25.03.2022 15:30
Místo konání:
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
Druh:
seminář

 

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.,

ředitel legislativního odboru MŽP


 


Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku

 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Účastníci budou seznámeni s posledními zásadními změnami v oblasti EIA, zejména s tzv. transpoziční novelou účinnou od 1. 11. 2017 (zákon č. 326/2017 Sb.), která provedla mnohé významné změny, např. ve věci platnosti stanoviska EIA. Objasněn bude rovněž zákon č. 403/2020 Sb. účinný od 1. 1. 2021, který významně změnil úpravu závazných stanovisek vydávaných dotčenými orgány. Součástí semináře budou také informace o aktuálních výkladech ve věci EIA.

Účastníkům budou rovněž poskytnuty podrobnější informace o novém stavebním zákonu (zákon
č. 283/2021 Sb.) a doprovodném tzv. změnovém zákonu, v rámci něhož byly provedeny významné změny v oblasti EIA i na dalších úsecích (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu apod.). Oba zákony mají z větší části nabýt účinnosti k 1. 7. 2023.

Program

-          účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí, charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice) včetně aktuálních trendů

-          podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy

o   předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování

o   základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod.

o   zjišťovací řízení – postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení

o   dokumentace, posudek, veřejné projednání

o   stanovisko EIA – obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace)

o   pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení, řízení o vydání integrovaného povolení apod.) – zveřejňování informací, možnost vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod., soudní přezkum rozhodnutí

o   posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 – odchylky

-          informace o významných změnách legislativy na úseku EIA v souvislosti s tzv. rekodifikací stavebního práva

Časový harmonogram8,30 – 9,00


registrace účastníků


9,00 – 10,30


odborný program


10,30 – 10,50


Přestávka na kávu


10,50 – 12,00


odborný program


12,00 – 12,45


Oběd


12,45 – 14,30


odborný program


14,30 – 14,50


diskuse a ukonční semináře a webináře

 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory