Sanace haldy z historické chemické výroby (Lukavice)

Realizace: roky 2018 - 2022

Objednatel:

Obec Lukavice

Kontakt:

Ing. Jakub Eichler
mobil: 724 947 194

Kontaminanty:

sulfidy (arzenopyrit, chalkopyrit), těžké kovy (As,Co, Mo, Zn, Se), úpravárenské kaly, pyritové výpražky

Forma realizace:

vedoucí účastník sdružení „Společnost VZE-EVE CZ-ESB-EUROGAS“
(sdružení dodavatelů Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.,
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.,
Energie – stavební a báňská a. s.
a EUROGAS a. s.)

Cena dle SOD (bez DPH):

94 717 974,29 Kč

Potenciálním zdrojem kontaminace je nedotěžená a hydrotechnicky nezajištěná halda z historické chemické výroby v důsledku místní hornické činnosti.  Halda se nachází v centrální části obce v mírném svahu nivy Lukavického potoka. V minulosti na ni byla ukládána nejen hlušina, tzn. matečná hornina se zbytky různě zvětralého pyritu a dalších sulfidů, jako např. arzenopyritu a chalkopyritu, které doprovázejí stopové podíly těžkých kovů, jako As, Co, Mo, a Zn a ve stopách selen, ale i úpravárenské kaly a pyritové výpražky.

Z výše uvedeného vyplývají následující základní negativní skutečnosti:

  • ohrožení zejména povrchových toků a kolektoru podzemní vody, přiléhajícího k toku Lukavického potoka,
  • vzhledem ke skutečnosti, že předmětná halda nebyla dotěžena a že je zcela vystavena povětrnostním vlivům, zejména průniku srážek, není dotace kontaminantů do horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, dokončena,
  • extrémně kyselé vody z hornické haldy s pH 2,5 – 3,5 způsobují rozpouštění těžkých kovů (zejména železa, manganu, arzénu, niklu, mědi a vanadu) do vodného roztoku, jejich mobilizaci a následně migraci ve směru proudění podzemních vod,
  • těžké kovy se masivně nacházejí v podzemních vodách, sezónně (v závislosti na klimatických podmínkách) v povrchových vodách a v sedimentech vodních toků,
  • vody drénované z prostoru haldy jsou značnou ekologickou zátěží pro Lukavický potok.

Na základě výše uvedených skutečností spočívá sanační zásah v částečném vymístění kontaminovaných zemin z prostoru haldy a úpravě podzemních vod in situ.Jedná se o tyto skupiny prací a činností:

• průzkum za účelem zjištění pozůstatků bývalé důlní činnosti (rešerše dostupných podkladů,terénní průzkum z povrchu, vyhodnocení),
• přípravné práce (smýcení náletových dřevin, vytýčení šachty Vilemína, příprava staveniště),
• odtěžení vrstvy kontaminované vrstvy zemin,
• vybudování těsnicí stěny,
• vybudování reakční bariéry na odtokové hraně haldy – filtru plněného drceným vápencem,
• vybudování usazovací nádrže,
• zřízení drenážních systémů, položení geotextilie,
• obvodový příkop pro zachycení povrchového odtoku z prostoru haldy a modelace terénu v napojení na okolí,
• rekonstrukce stávajícího odtoku z haldy včetně šachet a výusti,
• technická rekultivace haldy,
• biologická rekultivace haldy,
• selektivní odtěžení kontaminovaných nánosů z Lukavického potoka,
• vyhodnocení provedení technického opatření,
• monitoring podzemní a povrchové vody po provedení technických opatření (12 měsíců),
• vyhodnocení prací,
• aktualizace analýzy rizika po ukončení prací,
• provozování systému neutralizace.

Připojené fotogalerie