Sanace bývalého areálu MOTOR Písek

Realizace: roky 2017 - 2019

Objednatel:

BG STUDIO s. r. o.

Zhotovitel:

sdružení Společnost MOTOR PÍSEK

  • Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. - vedoucí účastník sdružení
  • FCC Česká republika, s. r. o. - člen sdružení
  • QUAIL spol. s r.o. - člen sdružení
  • BIOANALYTIKA CZ, s. r. o. - člen sdružení
Kontaminanty:

ropné a chlorované uhlovodíky

Cena bez DPH dle smlouvy:

23 626 626,51 Kč

Kontakt:

Ing. Jakub Eichler
mobil: 724 947 194

Předmětem zakázky je odstranění ohnisek kontaminace ropných uhlovodíků v nesaturované zóně, resp. snížení znečištění ropných uhlovodíků v nesaturované zóně horninového prostředí pro limity pro odtěžení zemin, odstranění volné fáze ropných uhlovodíků z hladiny podzemní vody na lokalitě.

K 31. 8. 2018 byly provedeny tyto práce:
- Projekční a přípravné práce
- Demolice podzemních jímek
- Odstranění kontaminovaných stavebních konstrukcí
- Odstranění ohnisek kontaminace
- Demolice jednotlivých příček a jímek
- Zbudování sanačních šachet
- Sanace saturované zóny horninového prostředí
- Sestavení sanační technologie z ORL
- Monitoring podzemních vod, laboratorní zkoušky

Sanace byla ukončena 08/2019 prokázáním cílových sanačních limitů. Do roku 2021 je na lokalitě prováděn postsanační monitoring.

V rámci odtěžby zeminy z ohnisek znečištění bylo odstraněno 21 186,5 kg kontaminantu.Pod kódem odpadu 13 02 08 N - Jiné motorové, převodové a mazací oleje - bylo odvezeno na likvidaci 2,8 tun ropných látek.

Dále byly likvidovány separované oleje s vyšší příměsí vody a vody vyčerpané z technologie při jejím čištění a demontáži pod kódem odpadu 13 05 07 N -  Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje o celkovém objemu 4,49 tun.

Připojené fotogalerie