První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. - Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže

Realizace: probíhá od roku 2016

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo financí

Kontaminanty:

CLU

Celkové náklady bez DPH

9,9 mil. Kč
z toho k 31. 8. 2018 - 5 612 077,50 Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Ing.Jakub Eichler
Mobil: 724 947 194

Cílem sanačních prací je odstranění znečištění saturované zóny horninového prostředí chlorovanými  
uhlovodíky. Sanace je v ohnisku znečištění realizována metodou ISCO, spočívající v aplikaci peroxodisíranu sodného do horninového prostředí. Do horninového prostředí jsou dále aplikovány jako aktivační látky síran železnatý a kyselina citronová.

Pro zamezení šíření kontaminovaných vod mimo hranice areálu je vytvořena hydraulická bariéra. Čerpaná 
voda je čištěna na dekontaminační technologii.

Do konce roku 2018 byla v areálu PBS a blízkém okolí vybudována síť aplikačních, monitorovacích a čerpacích vrtů, byly vybudovány technologie a rozvody pro aplikaci metody ISCO do podzemních vod, pro čerpání podzemních vod a jejich následnou dekontaminaci. Na vybraných vrtech proběhlo karotážní měření a infiltrační zkoušky. Průběžně byly odebírány a vyhodnocovány vzorky podzemních vod za účelem ověření účinnosti sanačních prací a fyzikálně-chemického stavu podzemních vod. Během zkušebního provozu sanace byly provedeny 3 aplikační cykly, během nichž bylo do horninového prostředí zapraveno celkem 321 kg směsí aktivačních látek a 14 tun peroxodisíranu sodného.

Na základě výsledků zkušebního provozu byla aktualizována realizační dokumentace a v březnu 2018 byla zahájena II. etapa sanačních prací (dvouletý sanační cyklus podporovaný sanačním čerpáním). V jejím rámci proběhly do konce roku 2018 za stejných podmínek jako v etapě zkušebního provozu sanace 3 aplikační cykly. Hydraulická bariéra je na odtokové hraně v areálu udržována pomocí 6 sanačně čerpaných vrtů a odčerpané vody jsou následně dekontaminovány. Celkové množství sanačním čerpáním odstraněného kontaminantu (ClU) je 6,546 kg.