Odstranění skládky pneumatik v katastru obce Bor u Skutče

Realizace: rok 2016

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

FCC Česká republika, s.r.o.

Celkové náklady bez DPH:

 

Forma realizace:

subdodavatel

Kontaktní osoba

Mgr. Lucie Potočárová
Mobil: 602 141 037

Dotační titul: Národní Operační program Životní prostředí, Prioritní oblast 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika, Podoblast podpory 3.3 Odstranění a rekultivace nepovolených „černých skládek“ a řešení starých ekologických zátěží  - Sanace havarijních stavů.

Předmětem prací bylo odstranění skládky pneumatik a dalších odpadů v obci Bor u Skutče.

V areálu bývalého zemědělského družstva byly uloženy odpadní pneumatiky a gumová těsnění dveří automobilů, zbytky ocelových kordů pneumatik, zbytky kovů obsažených v tomto těsnění. Na místě bylo velké množství popela, který vznikl při požáru skládky v roce 2011. Po uhašení požáru zůstaly na místě spečené kusy gumy, popel ze shořelých pneumatik a některé pneumatiky zůstaly částečně nebo zcela zachovalé.

Při hoření pneumatik dochází ke vzniku značného množství toxických zplodin. Největší část se přemění na oxidy uhlíku a saze. Významný podíl tvoří monomery 1,3-butadien a styren. Z dalších látek jsou to především alifatické uhlovodíky (alkeny, alkadieny) a aromatické uhlovodíky, zejména benzen, dále pak toluen, ethylbenzen, fenylacetylen, xyleny atd. K charakteristickým látkám zplodin hoření pneumatik patří i 4-vinylcyklohexen a limonen. Ze síry obsažené v pneumatikách vzniká především značné množství oxidu siřičitého a dále sirné deriváty, jako thiofen, methylthiofen, benzothiofen atd. Součástí produktů hoření pneumatik jsou i některé oxidy kovů, zejména hořčíku, zinku a olova. Hořením pneumatik vzniká kromě plynných zplodin také olejovitá kapalina (pyrolytický olej).

Dále zde byly uloženy obrazovky starých televizorů, stavební suť, komunální odpad a v neposlední řadě také azbestové části střechy. V době před sanací byla skládka volně přístupná a odkrytá, částečně byla na zpevněné ploše. Obrazovky byly uložené v bývalé ocelokolně, která je jen částečně zastřešená.

Obrazovky televizorů obsahovaly řadu nebezpečných a toxických látek, jako například olovo, ytrium, europium, kadmium, molybden, berylium, kobalt, rtuť a další.

Ohroženo bylo jak horninové prostředí a podzemní voda, kam se zplodiny mohou dostat výluhem při srážkách, tak ovzduší, kam se dostává prach a popel, který může být unášený větrem na dlouhé vzdálenosti. Lidské zdraví je ohroženo především při dýchání zplodin.