Valašské Kloubouky - zdroj vody pro město

Realizace: roky 2014 - 2015

Objednatel:

Město Valašské Klobouky

Cena za dílo bez DPH:

328 695 Kč

Předmětem průzkumných prací bylo vyhloubení hydrogeologického průzkumného vrtu HVK 1 (vrtný průměr 254 mm, PVC výstroj 160 mm) za účelem zásobování městského koupaliště a s výhledem zásobování plánované budoucí zástavby v okolí koupaliště. Konečná hloubka vrtu byla 76 m, v aktivní části byl vrt vystrojen perforovanou PVC zárubnicí (v celkové déce 44 m). Kvarterní zvodnění bylo odtěsněno bentonitem a aktivní část vrtu byla obsypána praným štěrkem frakce 4/8 mm. Součástí zakázky byl geofyzikální průzkumu pro určení přesného umístění vrtu, dále ověřovací a dlouhodobá čerpací zkouška s následnými stoupacími zkouškami, odběry vzorků podzemních vod a jejich laboratorní analýzy. Vrt byl geodeticky zaměřen a průzkumné práce byly shrnuty a vyhodnocena závěrečnou zprávou.