Průzkumné vrty a legalizace nových vodních zdrojů - město Javorník

Realizace: roky 2016 - 2017

Objednatel:

Město Javorník

Kontaktní osoba:

Mgr. Lucie Potočárová,
mobil: 602 141 037

V rámci hydrogeologického průzkumu pro vyhledání doplňkových zdrojů podzemní vody pro město Javorník byly zhotoveny 3 průzkumné hydrogeologické vrty – HVJ-1 hloubky 80 m, HVJ-2 hloubky 60 m a HVJ-3 hloubky 60 m. Lokalizace vrtů byla určena na základě výsledků geofyzikálního průzkumu, který byl proveden v únoru 2016. Vrty byly zhotoveny vrtnou soupravou WIRTH B1 a byly vrtány průměrem 273 mm v nezpevněných horninách a průměrem 254 mm ve skalních horninách. Vystrojovány byly HDPE pažnicí 160/9,5 mm.

V rámci průzkumných prací byly na 3 nově zhotovených průzkumných vrtech provedeny ověřovací čerpací zkoušky v délce trvání 24 hodin a následně dlouhodobé čerpací zkoušky v délce trvání 14 dní. Dlouhodobé čerpací zkoušky byly provedeny na 3 deprese, kdy byl postupně zvyšován průtok.

Průzkumnými pracemi byl na lokalitě zastižen výrazně napjatý puklinový kolektor podzemní vody (na lokalitě vrtu HVJ-1 byl zjištěn kolektor napjatý) vázaný na tektonické poruchy a pukliny hornin krystalinika lugika. Provedenými hydrodynamickými zkouškami byla stanovena využitelná vydatnost průzkumného vrtu HVJ-1 na úrovni 2,5 l/s, HVJ-2 na úrovni 0,7 l/s a HVJ-3 na úrovni 1,2 l/s.

Připojené fotogalerie