Posílení vodárenské soustavy obce Václavice

Realizace: rok 2019

NÁZEV ZAKÁZKY: „Posílení vodárenské soustavy obce Václavice“

Objednatel: Václavice, okres Benešov
Hlavní řešitel zakázky a kontakt: Mgr. Marián Petrák, PhD.
725 427 662, marian.petrak@ekomonitor.cz
Forma realizace: Posílení vodárenské soustavy, hydrogeologický průzkum
Cena dle SOD (bez DPH): 1.894.740,00 Kč
realizace:  

Popis zakázky:
Předmětem průzkumných prací bylo vyhloubení 2 ks průzkumných vrtů (V3 a V4),
jenž doplní stávající vodní zdroje obce. V současné době je veřejný vodovod v obci zásobován ze dvou jímacích hydrogeologických vrtů (S-1 a S-2) a mělkých studní. Čerpaná voda je kumulována v podzemním vodojemu s užitným objemem 2 x 50 m3.
Nové průzkumné vrty V3 a V4 doplní stávající vodní zdroje, nebo úplně stávající zdroje nahradí. Hydrogeologický průzkum byl zaměřen na exploataci hlubšího puklinového kolektoru podzemní vody, vázaného na krystalinické horniny středočeského plutonu.

Průzkumnými pracemi byl na lokalitě zastižen mírně napjatý puklinový kolektor podzemní vody vázaný na tektonické poruchy a pukliny krystalinických hornin středočeského plutonu. Provedenými hydrodynamickými zkouškami byla stanovena využitelná vydatnost průzkumného vrtu V3 na úroveň 0,5 l.s-1 a V4 na úroveň 0,8 l.s-1. Podmínka minimální vydatnosti 10 m3/den byla u obou objektů hydrogeologickým průzkumem splněna.

Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu konstatujeme, že z hlediska investorem stanoveného limitu je vrt V3 využitelný, maximální využitelná vydatnost dle čáry vydatnosti činí 0,5 l.s-1, (tj. 43 m3/den podzemní vody).

Dle stanoveného limitu je využitelný i vrt V4 s maximální vydatností 0,8 l.s-1
(tj. 69 m3/den podzemní vody). Plné využití obou objektů jako zdroje pitné vody není kvantitativně podmíněno jednak okolními HG objekty (doporučujeme dodržet maximální čerpané množství vody z vrtu V3 ve výši 0,5 l l.s-1, u vrtu V4 0,8 l.s-1)
a úpravou nevyhovujících kvalitativních parametrů, a to u vrtu V3 koncentrací 222Rn, nevyhovujících hodnot CHSKMn a především dusičnanů v obou vrtech.

V obou vrtech byly zjištěny nízké obsahy hořčíku (Mg). Ve vrtu V4 byl stanoven hraniční až podlimitní obsah alkálií, sumárně udáváno jako tvrdost vody (hodnota lehce pod 2 mmol/l), při úplném rozboru již dosažena hodnota 2 mmol/l. Z hlediska obsahu pesticidních látek je podzemní voda z obou vrtů plně vyhovující.

Cíl hydrogeologického průzkumu byl splněn. Pro oba vrty je nutno navrhnout úpravu vody s ohledem na jejich zjištěnou kvalitu. Odběrem podzemní vody z vrtů v množství stanoveném v této závěrečné zprávě hydrogeologického průzkumu by neměly být výrazně ovlivněny žádné jiné zdroje podzemní vody. Odběrem podzemní vody nebudou ohroženy ekosystémy v okolí.

V druhé fázi projektu došlo k realizaci úpravny vody a napojení do modernizovaného stávajícího obecního vodojemu, který zásobuje obec pitnou vodou.

Připojené fotogalerie