Posílení vodárenské soustavy - Leština u Světlé

Realizace: roky 2017 - 2019

Objednatel:

Obec Leština u Světlé

Kontaktní osoba:

Mgr. Lucie Potočárová,
mobil: 602 141 037

Předmětem průzkumných prací bylo vyhloubení průzkumného vrtu LE-1, jenž doplní stávající zásobování obce pitnou vodou. V dnešní době zajišťují zásobování obce kopané studny S-1 a S-2, které mají hloubku 4,5 m. V obou studnách je jímána kvartérní zvodeň, hladina podzemní vody je úzce spjatá s hladinou vody v bezejmenné vodoteči, která se vlévá do Sázavky.

Na vybraném pozemku byl vrtnou soupravou Wirth B1A zhotoven vrt LE-1 hloubky 70 m. V nezpevněných kvartérních horninách byl vrt hlouben průměrem 273 mm a v podložních moldanubických rulách průměrem 254 mm. Vrt byl vystrojen PVC zárubnicí o průměru 160 mm a tloušťce stěny 7,5 mm. Na vrtu byla provedena čerpací zkouška v délce trvání 13 dní, přičemž byla zjištěna průměrná vydatnost vrtu 0,5 l/s, maximální vydatnost 0,7 l/s. Po vyřízení územního souhlasu a stavebního povolení bude vrt vystrojen na vrtanou studnu LE-1 a zapojen do vodárenské soustavy obce Leština u Světlé.