Sanační technologie XX

Tištěný dokument
Datum vydání:
24.05.2017
ISBN:
978-80-88238-01-0
Počet stran:
200
Cena bez DPH:
272,73 Kč
Cena s DPH:
300,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Sanační technologie XX

OBSAH

Lukáš Čermák
     Střednědobý výhled řešení ekologických zátěží v OPŽP
     s ohledem na dosavadní průběh výzev a výsledky projektů

Šárka Mikundová
     Ekologická újma dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení
     ekologické újmě a její nápravě, a její použitelnost v praxi

Jiří Vaněk, Zdeněk Vilhelm, Michal Nožička, Jiří Kamas, Vlastimil Píštěk
     Numerický transportní model jako efektivní nástroj managementu
     environmentálních rizik

Ivan Holoubek, Vít Matějů
     Nebezpečné chemické látky v prostředí chybějící koncepce řešení problémů nebezpečných
     chemických látek a jejich směsí, materiálů a odpadů uvolňovaných do přírodního prostředí
     a starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst

Vít Matějů, Robin Kyclt
     Reduktivní dehalogenace polutantů elementárním železem – co to je či není?

Vendula Ambrožová, Jaroslav Hrabal
     Přirozená gravitační separace kontaminantů ve zvodni a vliv způsobu vzorkování
     na interpretaci výsledků

Petr Vohnout
     Odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemní vody v CHOPAV Kvartér řeky Moravy

Karel Waska, Petr Beneš, Jiří Kamas, Vít Paulíček, Karel Horák, Ondřej Šnajdar, Iva Dolinová, Jaroslav Hrabal, Miroslav Minařík
     Aktivace peroxodisíranu pomocí stejnosměrného proudu v podmínkách explozivního prostředí:
     environmentální implikace

Jiří Slouka
     Terénní měření jako součást monitoringu in situ technologií

Jan Němeček, Lenka Lacinová, Josef Zeman, Jana Steinová, Petr Kozubek
     Metoda in-situ biogeochemické transformace chlorovaných uhlovodíků

Radek Škarohlíd, Marek Martinec, Lenka Honetschlägerová, Jiří Marek
     Tepelné stopovací testy: pilotní experimenty

Taťána Halešová, Marcela Seifrtová, Radka Pešoutová, Luboš Stříteský, Vladimír Habr
     Pokrok v projektu LIFE2Water – provozní zkušenosti s technologiemi pro dočištění komunálních
     odpadních vod

Daniel Svoboda
     Potřebuje odstraňování starých ekologických zátěží odborníky?

Tomáš Weidlich, Petr Lacina
     Chlorované bifenyly a možnosti jejich destrukce chemickými metodami za běžných reakčních
     podmínek

Jan Bartoň
     Problematika starých ekologických zátěží v intravilánech – brownfield Brno-Křídlovická
     (Prádelny a čistírny)

Jiřina Macháčková, Anna Petruželková, Petr Beneš, Zdena Wittlingerová, Miroslav Minařík,
Magdalena Zimová

     Výskyt PCE v povrchové vodě a rybích tkáních v říčním ekosystému ovlivněném kontaminací
     horninového prostředí

Monika Stavělová, Václav Rýdl, Martin Kovář
     Příběh jedné lokality s kontaminací chloroethenů aneb cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly

Pavla Hrychová, Eva Marcínková, Marek Šír
     Optimalizace procesu kultivace zelených řas s využitím digesčních zbytků ze zemědělských
     bioplynových stanic

Zdeněk Suchánek
     Projekt inventarizace kontaminovaných míst k realizaci v rámci OPŽP 2014-2020

Jiří Hájovský
     Sanace důlní hlušiny pod základy stavebních objektů

Oto Sova
     Enzymatická degradace polutantů „in situ“ technologie třetího tisíciletí
     v minimalizaci odpadů

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Martina Vítková, Lukáš Trakal, Ivo Šafařík, Veronika Veselská, Sylva Číhalová, Petr Ouředníček,
Michael Komárek

     Magneticky modifikovaný biochar a perspektivy pro dekontaminaci kovů/metaloidů z prostředí

Martina Siglová, Jiřina Macháčková, Jitka Dostálková, Juraj Grígel, Miroslav Minařík
     Organické mikropolutanty: posouzení optimálních remediačních strategií v koloběhu vod

Petra Kubínová, Jiří Kroužek, Zuzana Honzajková
     Efekt mikrovlnného ventingu na mikrobiální aktivitu v zemině

Elena Bradiaková, Katarína Paluchová
     Medzinárodná spolupráca Slovenskej agentúry životného prostredia v oblasti kontaminovaných
     území

Katarína Paluchová
     Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016-2021 a prvé roky pri jeho plnení

Hana Horváthová, Katarína Sendecká, Daniela Bošková, Katarína Dercová
     Bioremediácia riečnych sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB)
     použitím bakteriálnych konzorcií

Veronika Molinková, Marek Dlabaja, Aneta Babičová, Markéta Vašinková, Hana Vojtková
     Význam bakterií PGPR-konsorcia pro účinnost fytoremediací

Zuzana Májeková, Ľubomír Jurkovič, Katarína Peťková, Tomáš Faragó, Peter Šottník
     Kvantifikácia environmentálnych rizík na modelovej lokalite Zemianske Kostoľany

Tatsiana Kulikova
     Distribúcia olova v mestských pôdach: prípadová štúdia z Bratislavy

Lenka Lacinová, Jan Němeček, Jiřina Macháčková, Jana Steinová
     Laboratorní testování metody biogeochemické transformace hexachlorocyklohexanů a chlorbenzenů

Klára Vondráková, Marek Šír
     Měření povrchových úniků methanu na laboratorním simulátoru skládky

Kristýna Šimoníková, Petr Lacina, Vojtěch Dvořák
     Laboratorní porovnání a výběr vhodných činidel podporujících přirozenou atenuaci
     za účelem návrhu pilotní aplikace na lokalitě kontaminované chlorovanými etheny

René Putiška, David Kušnirák, Ivan Dostal, Vladimír Vybíral
     Geofyzikálny obraz starej environmentálnej záťaže

Václav Durďák, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Petra Kubínová
     Intenzifikace sanačních zásahů aplikací mikrovlnného záření

Jana Oborná, Petra Skácelová, Ondřej Lhotský, Vojtěch Stejskal, Ivo Medřík, Josef Kašlík, Jan Filip
     Pilotní aplikace nanočástic nulamocného železa za účelem odstranění chlorovaných uhlovodíků
     z podzemních vod: komplexní posouzení vlivu na životní prostředí

Martin Bystrianský, Marek Šír, Radek Vurm, Antonín Bervic
     Krystalizace síranu vápenatého při zahušťování jeho přesyceného roztoku

Antonín Bervic, Marek Šír, Jiří Kroužek
     Výzkum intenzifikace sanačního promývání pomocí vyšší teploty promývacího média

Jiří Kubricht, Daniel Světlík, Ondřej Urban, Karel Sottner, Jana Kolářová
     Průzkum skládky pesticidů Cişmichioi – Moldavsko

Květoslav Vlk, Marcela Hrúzová, Ilona Mičánková, Jana Holasová, Jan Tůma, Jiří Čáp, Zdeněk Košař
     Vybrané průzkumy a sanace SEZ financované MF ČR na Moravě

Irena Šupíková, Libor Polách, Miroslav Černík, Jana Steinová, Jiřina Macháčková
     Využití přírodních biochemických procesů pro sanaci chlorbenzenů a hexachlorcyklohexanů

Marián Petrák, Lucie Potočárová
     Stará ekologická zátěž na území Pardubického kraje – textilní továrna Vitka Brněnec

 

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Sanační technologie XIX
Těžba a její dopady na životní prostředí VII
Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe - XII. konference
Dřeviny mimo les - II
Sanační technologie XX (právě čtete)
Radiologické metody v hydrosféře 17
Vodárenská biologie 2017
Ochrana ovzduší ve státní správě XI - teorie a praxe
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX
Sborníky další