Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona)

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba:

a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné  nakládání s nimi

 1. k jejich odběru
 2. k jejich vzdouvání popřípadě akumulaci
 3. využívání jejich energetického potenciálu
 4. užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů za účelem podnikání
 5. k jinému nakládání s nimi

b) jde-li o podzemní vody:

 1. k jejich odběru
 2. k jejich akumulaci
 3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny
 4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou
 5. k jinému nakládání s nimi

Žádost podává:

Písemnou žádost s předepsanými přílohami kterákoliv fyzická nebo právnická osoba na vodoprávní úřad na městském/obecním úřadě – odbor životní prostředí (významnější odběry - i na příslušném krajském úřadě)

Výsledek:

správní řízení ukončené rozhodnutím.

Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s vodami:

 1. doklady o jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem,
 2. rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, jako podklad pro zahájení řízení,
 3. kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká,
 4. projektovou dokumentaci stavby, pokud má být požadované povolení k nakládání s vodami spojeno s povolením souvisejícího vodního díla, ve dvojím vyhotovení,
 5. stanovisko správce povodí,
 6. stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,
 7. odborné posudky, popřípadě stanoviska specializovaných pracovišť, pověřených odborných subjektů, vysokých škol, technických auditorů, znalců a jiných osob, s uvedením jména (názvu), adresy (sídla) a oprávnění zpracovatele pokud si je vodoprávní úřad v průběhu řízení vyžádá,
 8. údaje o jakosti vod, se kterými má být povoleno nakládat a to v ukazatelích jakosti stanovených ve zvláštních právních předpisech, pokud se žádost týká povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo užívání povrchových vod pro chov ryb za účelem podnikání.

Další identifikační a technické údaje potřebné k posouzení žádosti.

Vzor žádosti o povolení k nakládání s vodami - příloha č. 1 Vyhlášky ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení nebo souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu.

Účastníci jednání:

Dle povahy žádosti povodí, správce vodního drobného toku, provozovatel vodovodu a kanalizace, orgán ochrany zdraví (hygiena), rybářský svaz, orgán ochrany přírody, majitelé sousedních pozemků a další.